Feestelijke Opening

Print Friendly, PDF & Email

Maandag 14 januari 2019 viel de traditionele nieuwjaarsborrel samen met de feestelijk opening van de nieuwe locatie van d’Oude Stadt. De belangstelling was heel groot. De voorzitter keek terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit.

De bijeenkomst werd goed bezocht. Bewoners, politici en (oud) wijkraadsleden liepen in en uit. De voorzitter kon niet om de verhuizing heen. Hij gaf aan dat de d’Oude Stadt in het afgelopen jaar zo goed als de omstandigheden het toelieten toch functioneerde. Dat naast de vergaderingen van bewonersgroepen er thema-avonden waren georganiseerd zoals Autoluw 3, een Filmavond, maar bovenal het Bewonersverkiezingsdebat: bewoners op het podium, niet de politici. En dat allemaal om de lokale verkiezingen van maart. Daarvoor werden er Rondjes Stopera georganiseerd voor schone lucht nu (niet ooit) en ruimte gegeven aan De Onafhankelijken bij de stadsdeelverkiezingen. Ook werden er zienswijzen ingediend op oude en nieuwe plannen, werd er herhaaldelijk ingesproken bij Raadscommissies en Stadsdeelcommissie over Evenementen, Mupi’s, CityTrees en over het S100 kentekenrapport dat eerst in ’n la verdween. Het wijkcentrum heeft een brief naar Unesco gestuurd in verband met de terugkeer van grote steigerdoekreclame.

Exposities
De voorzitter meldde de exposities in de Nieuwe Doelenstraat over geluid als onderdeel van de leefomgeving en onze eigen tentoonstelling van 60 jaar wapenfeiten van d’Oude Stadt. En hoopte dat dat ook mogelijk zal zijn in deze ruimte. Hij had het over de nieuwsbrieven met het verhalen over buurtactiviteiten. Daarnaast was er vanwege de ANBI-status succesvol crowdfunding ingezet voor een wormenhotel, rechtszaken en de aanpassingen van de nieuwe locatie.

Procedures
Ook zat d’Oude Stadt niet stil met bezwaar, (hoger)beroepsprocedures. Dat ging bijvoorbeeld over Mupi’s, geluidshinder bij evenementen, verkeersbesluit en een roep om schone lucht in Amsterdam bij de Raad van State. Inmiddels loopt er ook een procedure bij de gemeente in verband met de exploitatievergunning en de daarmee samenhangende overlast van het SOHO House . Wellicht binnenkort niet alleen bestuursrechtelijk maar ook civiel procederen. En aandacht voor eigen gratis juridisch spreekuur en de juridische ondersteuning o.a. voor Mokum Reclaimed bij hun aanvraag om parken te claimen als park. Vermeldenswaard waren ook onze eigen huisvestingsrechtszaken (2x) die anderhalf jaar uitstel van verhuizing hebben opgeleverd. Daarnaast was er veel protest, zoals tegen de sluiting pand zondagschilders, het genoemde SOHO-house en voor schone lucht.

Intern
Onlangs is er een nieuwe wijkraad gekozen. Binnenkort kiest de wijkraad een nieuwe Dagelijks Bestuur. Bezig met de vooruitblik zette de voorzitter in op de participatie, speerpunt van het college. Daarnaast komt er een nieuw werkplan met duidelijke keuzes waarvoor d’Oude Stadt staat. Hij bedankte alle vrijwilligers, de gebruikers van het wijkcentrum, de wijkraadsleden, bewoners in en zelfs buiten ons werkgebied en het stadsdeel. Zonder hen is dit allemaal niet mogelijk.

Verhuizing
De voorzitter en secretaris konden zich het kennismakingsgesprek nog herinneren dat zij als vers bestuurslid hadden met de eigenaar van de Nieuwe Doelenstraat. Die meldde begin 2016 dat hij een goede verhuurder was en in dezelfde zin zegde hij de huur op. Sinds die tijd hebben wij gezocht. Veel gezien. Eind augustus moesten we weg uit de Nieuwe Doelenstraat (het staat nog leeg…..). Een week daarvoor is de huidige locatie bekeken en gelet op het overige aanbod, prijs en budget, kon dit pand. Er moest wat opgeknapt worden….. de voorzitter wees op de lopende diapresentatie hoe het was en werd.

In november gingen de deuren voorzichtig open nadat de spullen terugkwamen uit de opslag. Het pand stond meteen vol. Er moest veel weg. Ook nu nog. De plannen zijn er voor een integraal toegankelijk toilet ipv het hok achteraan, en ook verder een betere toegankelijkheid voor invaliden, flexibel meubilair en een afscheiding om ongestoord te kunnen vergaderen en werken. De crowdfunding loopt nog steeds. De eerste offertes worden al aangevraagd.

Opening
In de rechtszaken om te mogen blijven zitten vond de rechter ook, dat fysieke ontmoeting beter is dan via internet / facebook of zo. d’Oude Stadt heeft hier een gebouw gevonden. Waarin bewoners zich verzamelen. Waarin iets gedeeld en verder gegeven wordt. Verbindingen gemaakt worden. Nagedacht. Acties worden bedacht en uitgewerkt. De voorzitter haalde de recente reactie aan van Piet Seijsener, die hij achter liet op ons openingsbericht. Ook hij wenst dat het spreekbuis-zijn, luis-in-de-pels-zijn enz. voor de belangen van alle bewoners in het centrum, gecontinueerd wordt. De voorzitter opende daarmee het pand en meteen de bar. Twee bewoners maakten het mogelijk dat de voorzitter het wijkcentrum ook symbolisch verbond met de buurt.