Hoorzittingen evenementen

Print Friendly, PDF & Email

Haardkamer/bibliotheek Voormalige Stadstimmertuinen 4-6

Het is verbazend hoe de gemeente bij vergunningverleningen kan afwijken van haar eigen beleid. Het lijkt soms een kwestie van: u vraagt, wij draaien, en anders vragen we het aan de burgemeester. Die heeft het zo druk, die vindt alles goed. Zo hadden we er weer twee: allebei feesten met veel lawaai.

Eind mei hadden wij in onze nieuwsbrief een open brief aan het stadsbestuur opgenomen over de viering van Koningsdag en 5 mei op de Westermarkt. Wij gaven daarin aan dat er (soms?) wel heel vreemd wordt omgesprongen met het nieuwe evenementenbeleid. Uit reacties die we kregen bleek dat er ook elders in de stad evenementen worden georganiseerd die niet in lijn zijn met het beleid.

5 mei
Voor het evenement op Koningsdag was de bezwaartermijn al verstreken. Wij hebben daarom alleen een bezwaarschrift ingediend tegen het evenement op 5 mei: Bevrijdingsfestival op het homomonument op de Westermarkt. Niet omdat wij vinden dat het niet plaats had mogen vinden, integendeel. Maar omdat de voorwaarden niet klopten met het geldende geluidbeleid.

De hoorzitting op 19 juli
Deze werd gehouden in de bibliotheek van de Voormalige Stadstimmertuinen 4-6. De gemeente bleek het te hoge geluidsniveau van 95 dB(C)* (voorbehouden aan Koningsdag en Pride) te hebben toegestaan op grond van een ingediend geluidsplan (verplicht). Dat was echter opgesteld voor de Pride 2017, dus voor het hoge geluidniveau dat de gemeente toestaat voor de Pride. Het geluidplan zou aantonen dat de nieuwe norm voor muziekevenementen van 85 dB(C)* niet haalbaar is op de Westermarkt. De omgevingsdienst van de gemeente zou akkoord gegaan zijn.
Wij brengen daartegen in, dat het locatieprofiel van de Westermarkt wel degelijk deze norm hanteert. En dat je met zo’n stelling het hele evenementenbeleid onderuit haalt.

Er ontstond enige verwarring over het locatieprofiel. Het wijkcentrum had per abuis de voorlaatste versie geciteerd. De laatste versie is nog duidelijker: Op de Westermarkt zijn twee middelgrote evenementen toegestaan, waarvan één meerdaags, namelijk de Pride. Daarnaast nog één eendaags evenement met een geluidsniveau volgens de norm van 75-85* (dus zeker niet zo luid als vergund was).

* aantal dB(C) op de meest nabijgelegen gevels of geluidgevoelige objecten.

Als de stichting homomonument echt zou moeten kiezen tussen Koningsdag en 5 mei zou zij voor 5 mei kiezen.
Dat paste mooi bij de wens van het Comité Westelijke Grachtengordel, die op de Westermarkt een Koningsdag voor kinderen wenst.

De bezwaarcommissie heeft ons het geluidsplan toegezonden, waarna wij de commissie nog een aanvullende brief hebben toegestuurd. Hierin stellen wij dat als het besluit tot vergunning overeind blijft, de burgemeester zijn discretionaire bevoegdheid op minstens 3 punten gebruikt om de organisatie te plezieren en de omwonenden met meer geluidsoverlast op te zadelen dan het beleid toestaat. Waar is de grens, en gaat dat volgend jaar weer gebeuren?

Pride 2018
Omdat er nauwelijks verandering ten goede is geweest sinds de Europride 2016 in de hele gang van zaken rond de Pride, nog steeds te luid, te druk, en met te weinig handhaving, hebben wij ons genoodzaakt gevoeld opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Met name vanwege de uitbreiding: drie feestlocaties in het Centrum erbij en een weer langer feest op het Amstelveld. Hopelijk wordt de vorig jaar ingevoerde verlaging van de geluidsdruk van de botenparade nu wel volledig toegepast.
We hebben ook extra aandacht geschonken aan de woonboten op de Prinsengracht. Die worden, tegen het algemene geluidsbeleid in, niet behandeld als woningen. De bewoners (ook kinderen) krijgen tijdens de botenparade de podiumnorm van 100 dB(A), het absolute maximum, over zich heen. Moeten ze maar weggaan, kun je denken. Maar dat kan niet, zij moeten hun woning beschermen tegen hufterige bezoekers.

De hoorzitting op 17 juli
Deze werd gehouden in de filmzaal van de stopera. Alle indieners van bezwaarschriften kwamen aan het woord: comité Westelijke Grachtengordel, Comité Walbewoners Prinsengracht en Comité Woonboten Prinsengracht, drie ondernemers mede namens de BIZ Utrechtsestraat e.o., en Wijkcentrum d’Oude Stadt. Vervolgens de organisator van de Pride en een woordvoerder namens de gemeente.

Uiteraard veegde de vertegenwoordiger van de gemeente alle aangedragen argumenten van tafel, en haalde daar regelmatig de uitspraken van de rechter bij. Onze reactie daarop is simpel: “dat is precies waarom we hoger beroep hebben aangetekend”. Op een aantal dingen ging de gemeente niet in: Als een jaar na dato confettisnippers nog in tuinen te vinden zijn, zijn ze dus echt niet “afbreekbaar”, wat de gemeente daar ook mee mag bedoelen. Al het plastic in de grachten is blijkbaar ook niet erg.

Uiteindelijk komt volgens de gemeente alles dat strijdig is met regelgeving neer op de speciale bevoegdheden van de burgemeester. Het einde daarvan lijkt zoek.

De beslissing op bezwaar
Kwam op 27 juli. Het oude liedje met enkele kleine variaties. Een paar voorbeelden:
De enorme geluidsoverlast die mensen in hun woning kunnen ervaren is jammer, maar “enige hinder hoort nu eenmaal bij wonen in de stad”. Rekening houden met omwonenden gaat ten koste van de beleving van de bezoekers.
Steeds aanzwellend, afnemend, aanzwellend, afnemend geluid is geen onafgebroken hinder, en er bestaan oordoppen (reactie op bootbewoners).
Jammer dat bewoners overlast ondervinden van niet afbreekbare confetti. (het ging om het milieu, suffies!)

Bijlagen

Hoorzitting Pride

 

Haardkamer Voormalige Stadstimmertunen