Wat is de Wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

Wijkraad d’Oude Stadt
d’Oude Stadt wordt geheel gedragen en bestuurd door vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren; er zijn geen betaalde medewerkers. d’Oude Stadt faciliteert bewoners die zich inzetten voor het woon- en leefklimaat in de buurten. De wijkraadsleden helpen bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de instanties die de beslissingen nemen. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, milieu, inrichting openbare ruimte, het bestrijden van overlast, enzovoorts. Kijk voor een willekeurig overzicht op wat doen wij.

Zie ook de menu-items bovenaan website van d’Oude Stadt: wie zijn wij, wat doen wij, het wijkcentrum, enz.
Hier vindt u ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Werkgebied d’Oude Stadt, verdeeld in 7 buurten.

Wat is de wijkraad
De wijkraad van d’Oude Stadt bestaat uit maximaal 21 leden: bewoners van de 7 wijkdelen (3 wijkraadsleden per wijkdeel/buurt). Er is ook altijd wel plaats voor duo-raadsleden. Zie voor “de Wijk”, het werkgebied van d’Oude Stadt, het rode gedeelte van het kaartje hiernaast. Klik er op voor bijvoorbeeld de naam van een buurt, voor de begrenzingen en andere informatie.
De wijkraad is het algemeen bestuur van het wijkcentrum. De wijkraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de externe contacten namens het wijkcentrum en de financiën). De wijkraad inclusief het DB beslist over de koers van het wijkcentrum, en de prioriteit van activiteiten.

Buurtorganisaties beperken zich in het algemeen tot een bepaalde buurt of een deel daarvan. Problemen houden meestal niet op bij de buurtgrens. Oplossingen van problemen werken misschien ook in andere buurten. Door in de wijkraad samen te werken met vertegenwoordigers uit andere buurten leer je van elkaar en voorkom je bijvoorbeeld het beruchte waterbed-effect (problemen die opgelost lijken te zijn, maar in feite verplaatst zijn naar een naastgelegen buurt, met alle nare gevolgen van dien).

Wijkraadslid
De meeste wijkraadsleden zetten zich samen met anderen in hun eigen buurt in voor een beter woon- en leefklimaat. wijkraadsleden vormen de “ogen en oren” van hun woonomgeving en zorgen dat problemen gedeeld worden met de andere wijkraadsleden, om eventueel gezamenlijk aan oplossingen te werken.
Anderen zijn juist gespecialiseerd in buurtoverstijgende specifieke onderwerpen, zoals milieu, verkeer, water, openbare ruimte, enz.

In de wijkraad werkt u dus samen met vertegenwoordigers van alle buurten aan oplossingen voor zowel buurtgebonden als buurtoverstijgende kwesties als drukte, overlast door verkeer of toerisme, vervuiling openbare ruimte, uitdijende terrassen, enz. Zo werken we allen aan de doelstellingen van d’Oude Stadt.
Als wijkraadslid kunt u samenwerken, problemen verwoorden, en bent u in staat ook voorbij het persoonlijke belang naar vraagstukken te kijken.

Vacatures
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in de eigen en andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve kritische blik. Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel.

Maar ook zoekt d’Oude Stadt wijkraadsleden die willen meewerken aan het in stand houden en uitbreiden van het wijkcentrum als informatiecentrum (zowel fysiek als online) en ontmoetingsruimte. Met ervaring op bijvoorbeeld administratief gebied of archivering. Of die mee kunnen werken aan website, nieuwsbrief, sociale media. Dergelijke taken zijn niet per se voorbehouden aan wijkraadsleden, maar de meeste raken wel vaak bestuurskwesties.

Geïnteresseerd?
Meld u aan via het formulier voor kandidaten. Vul ook uw profiel in, daarmee laat u zien waar u zich voor uw buurt of de stad wilt inzetten. Welke ervaring u hebt, en welke kennis of vaardigheden die u op het gebied van leefbaarheidskwesties voor de buurten/de stad kunt inzetten. Of hoe u het wijkcentrum zou kunnen ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Lees de toelichting bij het formulier. Mocht u op een later tijdstip iets willen veranderen, bijvoorbeeld uw profiel, vul het formulier dan nogmaals in.