Hoorzitting MUPI’s

Print Friendly, PDF & Email

In een beeld: de verwevenheid van Amsterdam en JCDecaux

Donderdagochtend 26 juli 2018 was de hoorzitting voor de bezwaren tegen het verlenen van een tijdelijke vergunning voor 28 MUPI’s (de beeldschermen met reclame). Er wordt bij het verlenen van deze vergunning geen rekening gehouden met bestaand en nieuw beleid dat is besproken in de Gemeenteraad met een motie dat bewegende beelden niet meer mogen.

Bewoners
Gehoord werden achter elkaar de verschillende bezwaarmakers, waaronder d’Oude Stadt. Alle aanwezigen verbaasden zich over de motivering van het besluit dat 28 Mupi’s tijdelijk vergund worden. Het verzoek om de Mupi’s te mogen plaatsen is immers in strijd met de bouw- en gebruiksbepalingen van de bestemmingsplannen. Volgens de bezwaarmakers kon er dan maar een conclusie volgen: afwijzen. Toch blijkt hier een illegale toestand zonder meer gelegaliseerd te kunnen worden. Ondanks de APV, bestaand beleid, o.a. Welstandnota, nota Buitenreclame en de UNESCO eis: “no moving advertisements”, maar ook nieuw beleid in wording, waarvan de kaders al op papier staan en de motie geen bewegende beelden. Terwijl er veel geld is uitgeven om de puien van het Damrak en zo, reclamebord vrij te krijgen. De vraag die werd opgeworpen, wat levert dit de stad qua geld op en is dat de hinder waard?

Gemeente
De gemeente verdedigde zich dat bij een reguliere, volledige, aanvraag alle (beleids-)regels wel moeten worden meegewogen. Dus ook het nieuwe reclamebeleid, de APV etc. Maar hier betreft het een tijdelijke aanvraag voor een object, dat dan een tijdelijk “bouwwerk” (geen seizoensgebonden bouwwerk) is. Daarom hoeft de aanvraag voor de 28 MUPI’s niet getoetst te worden aan redelijke eisen van welstand, beleidsnota’s etc.. En ook hoeft er geen rekening gehouden te worden met wijzigend beleid, zoals dat wel gebeurde bij het evenementenbeleid (vooruitlopen op). De aanvrager (JCDecaux) gaf die tijdelijkheid in de aanvraag aan. Aldus is beoordeeld. Artikel 2.23 e.v. van de Wabo geeft aan dat dit mogelijk is. Artikel 2.23A bepaalt dat de toestand beëindigd kan worden. Tenzij het bouwwerk past na beoordeling van een (toekomstige) permanente aanvraag. De WABO is “hogere wetgeving”: Dus de APV doet er niet toe. De gemeente kan dus niet weigeren. Er lopen ook nog contractuele afspraken (maar die vallen ook buiten deze beoordeling).

Toesingskader tijdelijk: Past het niet volgens het bestemmingsplan, dan bestaat er een “Tijdelijke buitenplanse afwijkingsmogelijkheid”. Er vindt dan een afweging plaats of de gemeente die tijdelijke afwijking wenselijk vindt.

JCDecaux
JCDecaux liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Er staan in Amsterdam 38 MUPI’s, daarvan worden er slechts 28 digitaal (Stadsdeelpilot ging om 5!). De motie, zelfs Unesco-regels zijn geen toetsingskader. De advocate wees op de private afspraken met de gemeente, maar openheid werd daarover niet gegeven. Er had immers door de gemeente een uitschrijving plaatsgevonden, die zij gewonnen hadden. Afspraken met de gemeente lopen tot en met 2027.

Uitspraak al verdaagd
Iedereen was het er over eens dat er aan het besluit een motiveringsgebrek kleeft. Dat dan wel weer te repareren is in deze bezwaarfase. Omdat onduidelijk is of de stedenbouwkundige in zijn advies de Unesco-regels heeft betrokken, ook voor de buffer-zone, wordt eerst contact met hem opgenomen. Vanwege vakantie gaat dat niet op korte termijn lukken. Uitspraak ergens in september. Wordt vervolgd.

1 reactie

  1. Buiten de muppies gebruiken steeds meer bedrijven continue lichtborden achter hun ramen(bijv. makelaars). Nu is dat geen tijdelijk gebruik. Echter wat misschien kan worden meegenomen is dat een van deze lichtborden laatst Door vermoedelijk teveel zon de ruit ervoor liet “barsten”. Oftewel het wordt een soort Brandpunt. Is het brandgevaar meegenomen in de aanvraag?