Zienswijze Actieplan Geluid

Print Friendly, PDF & Email

Veel geschreeuw en weinig wol. Dat is kort en bondig wat d’Oude Stadt vindt van het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023. Op 13 mei diende d’Oude Stadt haar zienswijze in, met medewerking en bijdragen van bewoners. Actie op alle fronten is nodig om geluidshinder daadwerkelijk in de stad te verminderen.

Het college gaf in april Actieplan Geluid 2020-2023 vrij voor inspraak. Voor de zoveelste maal produceert dit college een stuk dat publicitair schreeuwt om aandacht, maar inhoudelijk aan daden niets voorstelt.

Geluisadviesbureau dBvision waardeerde de effecten (pagina 27): “De grootste winst van de in het Actieplan 2020-2023 beoordeelde maatregelen wordt verwacht van de invoering van de emissievrije zone voor de brom- en snorfietsen in 2025………. “

Dit plan doet in de periode 2020-2023 feitelijk niks. Bij het vorige wettelijk verplichte actieplan 2015-2018 bleef feitelijke actie op de luidste straten ook al uit. Nee erger, de gemeente verhoogt de geluidsnormen in bestemmingsplannen.

Stadszaken.nl: Amsterdam is slechts 15e van de lawaaiigste steden van Nederland, maar sommige plekken in Amsterdam zijn de luidruchtigste van Nederland. 1 procent van de inwoners moet meer dan 70 decibel aanhoren. Dat maakt Amsterdam koploper. Ter vergelijking: in Utrecht is dit percentage 0,03 procent.

Gezondheid voorop!
Ook in dit ontwerp Actieplan Geluid 2018 staat dat te veel geluid de gezondheid kan schaden (net als bij de andere college plannen voor Schone Lucht en Autoluw). Maar ook in dit plan (net als in die andere) ontbreken echte daden om gezondheidseffecten positief te beïnvloeden.

“Te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring, stress en vermoeidheid. En als dat lang aanhoudt, is er het risico van hoge bloeddruk en hartklachten. Het beperken van (ernstige) geluidshinder draagt daarom niet alleen bij aan een betere leefomgeving voor de Amsterdammers, maar ook aan een betere gezondheid”.

Probleemgebieden
De geluidskaart van Amsterdam laat toch overduidelijk de straten zien waar de herrie niet te harden is door het vele verkeer. Maar in dit plan wordt voor actie verwezen naar andere plannen. En daar staat eigenlijk niks in voor die straten; integendeel het wordt allemaal nog erger (30% meer verkeer). Niet dus de bronaanpak MINDER verkeer, of overal 30 km/u (ook in de verkeersaders), om het geluid te reduceren.

Het college blijft herhalen dat: “Geluid hoort bij een levendige, bruisende stad”. Verkeersgeluid maakt deze stad echt niet levendiger of bruisender (lallende (dronken) toeristen in de openbare ruimte ook niet).

Recht op Nachtrust
Vorig jaar zijn bewoners gestart met de actie Recht op Nachtrust. Die site is eigenlijk een aanklacht tegen de politiek en de gemeente. Bewoners laten zien hoe het voelt elke nacht wakker te liggen van de herrie. Met getuigenissen van bewoners en een inventarisatie wat te veel geluid met je doet. De gemeente heeft de taak om herrie in te dammen. Dus moet de gemeente dat probleem niet bagatelliseren, gedogen, of zelfs negeren. Rust in je huis is een basisrecht.

Voor veel oorzaken gelden normen, die dus niet gehandhaafd worden door de gemeente.  Schokkend is te lezen (en horen) dat de handhaving in de nachtelijke uren afwezig is.

Conclusie
Dit ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 meldt geen concrete maatregelen om nu ernstige geluidsoverlast in de stad te beperken. d’Oude Stadt stelt dan ook voor dat de gemeentelijke organisatie het nu echt eens gaat opnemen voor de bewoners; ook op het gebied van geluidshinder.

Het lijkt wel of u het besef mist, in ieder geval in de praktijk blijkt dat het u geen bal kan schelen hoeveel lawaai er voor ons bewoners is.

d’Oude Stadt wil dan ook dat het Actieplan Geluid 2020-2023 een actiever formulering krijgt. Gedogen is passé. Minder verkeer! De kraan moet dicht. Actie op alle fronten om geluidshinder daadwerkelijk in de stad te verminderen. In samenspraak met bewoners en ondernemers. Een actieplan met per jaar streefcijfers / percentages van de gewenste reductie. En dat in alle straten dus. Ook de verkeersaders. Met een duidelijke uitvoeringsagenda.

Bijlagen: