Actie op Actieplan Geluid

Print Friendly, PDF & Email

Het college heeft het Actieplan Geluid 2020-2023 vrijgegeven voor inspraak. U kunt een zienswijze indienen tot en met 13 mei 2020. d’ Oude Stadt gaat dat zeker doen. Wilt u meehelpen? 

Het Actieplan Geluid 2020-2023 vervangt het Actieplan geluid 2015-2018 (ondertitel: “Aanpak stedelijk wegverkeer in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai”). Een wettelijk (Europees) vereiste dus. Het hebben van een plan was kennelijk al genoegd. Echte actie om overal geluidsoverlast terug te dringen ontbrak. Zo verhoogt ook dit college eenvoudig de geluidsnormen in recente bestemmingplannen. Lees bijvoorbeeld: Bestemmingsplan Groot Waterloo.

Actieplan Geluid
Het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 meldt alle maatregelen om ernstige geluidsoverlast in de stad te beperken. Naast gerichte geluidsmaatregelen meldt het stuk ook maatregelen die al eerder om andere redenen zijn genomen, zoals de Agenda Amsterdam Autoluw en het Actieplan Schone Lucht. Deze maatregelen pakken wellicht ooit (2040!) goed uit voor geluid, maar niet op de korte termijn en zeker niet voor de geluidsoverlast door het verkeer op hoofdroutes. Dit plan doet in de periode 20-2023 feitelijk niks.

De gemeente: De grootste winst van de in het Actieplan beoordeelde maatregelen wordt verwacht van de invoering van de emissievrije zone voor de brom- en snorfietsen (2025).  Voor de andere in het Actieplan benoemde maatregelen is ingeschat dat deze op de lange termijn (2030) kunnen leiden tot een daling van de ernstige geluidshinder met ca. 25%.

Ander geluid
Daarnaast blijkt uit de inleiding en inhoudsopgave dat het college “aandacht geeft” aan andere geluidsbronnen dan alleen maar verkeer. Toch ontbreken een paar bronnen, zoals die geïnventariseerd staan op de website www.oudestadt.nl/nachtrust/. Bronnen die echt op korte termijn aanpak verdienen. Een actieplan hoeft echt niet alleen maar te voldoen aan de wettelijke (minimum) eisen.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft de brochure Geluidskaarten en actieplannen gemaakt voor individuele burgers en (lokale) organisaties, die gebruik willen maken van de inspraak bij de totstandkoming van actieplannen voor geluid. Daarin is uitgelegd wat die actieplannen en de onderliggende geluidskaarten zijn en bevat achtergrondinformatie over de wetgeving en uitleg over een aantal belangrijke begrippen. Ook pupliceerdeerde de NSG hun aanbevelingen voor een goed actieplan. Daarin staat hoe u uw wensen naar voren brengt bij de totstandkoming van actieplannen. Maak gebruik van de mogelijkheden voor inspraak!

Echte actie
Een van de aanbevelingen die de NSG doet: een goed actieplan toont ambitie. Waar de daadwerkelijk geluidsreducerende actie in dit plan voor de periode 2020-2023 zit, blijft onbesproken. Zeker als het college de plandrempel van 68 dB in dit actieplan ongewijzigd laat en al slagen om de arm neemt zoals: geluidsreducerend asfalt realiseren op plaatsen “waar dit technisch mogelijk is” (zie checklist op pagina 29). Een actievere formulering zou meer op zijn plaats zijn. Actie op alle fronten om geluidshinder daadwerkelijk in de stad te verminderen. Een actieplan met per jaar streefcijfers / percentages van de gewenste reductie. En dat in alle straten dus.

Zienswijze
Iedereen kan tot en met 13 mei 2020 een zienswijze indienen. d’ Oude Stadt gaat dat zeker doen. Wilt u meehelpen? Meld uw commentaar hieronder dit bericht, of stuur ons een mail via: wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.v. Actieplan Geluid.

Bijlagen

 

1 reactie

  1. R. Suring schreef:

    Ik mis de horeca-bezoeker (die op terras is genoemd). Deze bezoeker staat in de nachtelijke uren in de rij, is nabij om een sigaret te roken en/of bij verlaten etablissement en doet dat niet muisstil. Met als gevolg dat je de hele nacht rechtop in bed zit.

    Zienswijze ingediend