Bestemmingsplan Groot Waterloo

Print Friendly, PDF & Email

2 oktober 2019 besprak de Raadscommissie Ruimtelijke ordening het “Vaststellen bestemmingsplan Groot Waterloo” (agendapunt 11). Er waren verschillende zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Ook door d’Oude Stadt. De bezwaren tegen de hoge geluidsdruk en slechte luchtkwaliteit, zijn in de beantwoording van de zienswijzen door het College terzijde geschoven. Het bestemmingsplan zou voor die problemen “niet geschikt” zijn. Namens d’Oude Stadt is daarom bij de raadscommissie ingesproken.

In het kader van de Wet milieubeheer betrekt het bevoegd gezag bij de besluitvorming van ruimtelijke plannen de luchtkwaliteit en zorgt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Maar tussen de wet en ideeën staan niet alleen praktische bezwaren, maar ook “rapporten op aanvraag”. Het college verschuilt zich namelijk achter een luchtkwaliteitsonderzoek van Cauberg-Huygen (van 28 november 2017). Je klomp breekt als je daarin leest dat de Rijksomgevingswaarden (= Europese grenswaarde) in het gebied Groot Waterloo onder de 40 μ/m³ stikstofdioxide (NO2) komt (afbeelding afbeelding 5.1, pag 16).

Luchtkwaliteit Groot Waterloo is echt niet goed
Colleges zijn al sinds 2015 nalatig met een wettelijke resultaatsverplichting. Wethouder Dijksma erkent openlijk dat zij in overtreding is. Vorig jaar besprak de Commissie Luchtkwaliteit de rapportage 2017 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De eigen GGD levert daarvoor de meetgegevens; Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein en Weesperstraat komen boven de wettelijke grenswaarde van 40 μ/m³ (voor stikstofdioxide (NO2). In 2018 ook. En dit jaar zal dat niet veel beter zijn.

Dit college poogt onze bezwaren over de luchtkwaliteit weg te wuiven met de propaganda-maatregelen van collega Dijksma. Die plannen hebben data met een middellange termijn, zijn zelfs verre toekomstmuziek (Agenda Autoluw, plan Amsterdam uitstoot vrij 2030).

Bewoners spreken al jaren in bij de Commissie Luchtkwaliteit, overleggen met die wethouder, de GGD het Ministerie, willen hindermaatregelen, zodat daar minder auto’s rijden en zijn zelfs bereid om een rechtszaak te starten.

Bovenal biedt de Lokale Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid extra bescherming tegen schadelijke effecten van luchtverontreiniging, ook als zij wonen langs drukke binnenstedelijke wegen. Verankerd in die regeling is: “het inwinnen van GGD-advies”. Dat ontbreekt hier duidelijk. Daarom vormt de luchtkwaliteit in het plangebied wel degelijk een belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Geluidsomgeving ook niet goed
Het Amsterdams geluidsbeleid van de gemeente grijpt niet in, bij gebrek aan een echt geluidsplan. Inventariseert hooguit en dan blijkt het geluid ver boven de norm te zitten van meer dan 70 dB(A) in onze buurt. 24 uur per dag 7 dagen in de week! Die bevindingen onderschrijft Buro Bouwfysica BV Rotterdam in het rapport van 24 april 2018 in opdracht van de gemeente:

  • Op de stilste momenten: 60, 57, 50 dB in dag, avond, nacht.
  • Gemiddeld gemeten geluidniveaus van 69 – 70 dB zijn hoog.
  • Piekniveaus in de woning boven 50 dB verklaren slaapverstoring, ook bij gesloten ramen (slaapverstoring bij 6 op 10 respondenten)
  • De slechte kwaliteit buitenruimte is te verklaren door hoge geluidniveaus
  • 84 % slaapt nooit met ramen open bij slaapkamer aan straat!

Het doorgaande verkeer is de schuld van de toevoeging van geluid en slechte luchtkwaliteit. Daarom houdt dit college onterecht vast aan de verhoging van de geluidsnorm. Dat lost de gemeente binnen de huidige (ook al te hoge) norm nu op door een ontheffing. Een aanpassing omhoog van de geluidsnorm is dus niet eens nodig.

Verkeer, verkeer, verkeer
Hier gaat over de verkeersaantrekkende werking van de inrichting van het bestemmingsplan, over de bestaande doorgaande verkeerswegen. Daar kan en moet (vanwege de zorgplicht) met een goed bestemmingsplan een halt toe worden geroepen. Dan zit de buurt de komende 10 jaar niet vast aan geluidswaarden die echt niet te tolereren zijn. De Omgevingswet per 2021, merkt immers de bestemmingsplannen aan als een omgevingsplan.

Oproep
Sorteer daarom voor op de Omgevingswet en de te maken omgevingsplannen. Die omgevingsplannen omvatten vele thema’s; juist ook geluid en luchtkwaliteit. En bovenal bij toedeling van functies aan locaties houdt de gemeente in ieder geval rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid (artikel 2.1 lid 4 Ow). Dat is nu absoluut niet het geval.

Vragen van de Raadsleden
Die inspraak gaf aanleiding voor vragen vanuit de commissie. Zeer terechte vragen. De antwoorden van de wethouder bleven maar een herhaling: Het bestemmingsplan is niet geschikt om de slechte geluids- en luchtkwaliteit aan te pakken…….

Echter: In het kader van de Wet milieubeheer betrekt het bevoegd gezag bij de besluitvorming van ruimtelijke plannen de luchtkwaliteit en zorgt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voor de besluitvorming wordt het dossier overgedragen aan de gemeenteraad van 9 oktober 2019. Op verzoek van de Partij voor de Dieren is het bestemmingsplan besproken in de gemeenteraad. De raad keurde het bestemmingsplan goed. In de commissie blijft de partij hameren op de gevolgen van de bestemmingsplannen op luchtkwaliteit en geluid.

Vervolg
Bekeken wordt of een bezwaar/beroep bij de Raad van State zinvol is. Een eerste blik op jurisprudentie via InfoMil geeft daar wel handvatten voor.

Bijlage