Beslissing op bezwaar paaltjespilot

Print Friendly, PDF & Email

Telkabel om de pilot te monitoren ligt weer los.

Met datum 10 juli 2018 heeft de bezwaarcommissie de bezwaren van d’Oude Stadt afgewezen, inzake het Verkeersbesluit maatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde (in de volksmond: de paaltjespilot). d’Oude Stadt protesteerde over ineffectiviteit van de maatregelen, het tegen elkaar uitspelen van buurten en daarmee ongelijke behandeling, en het zich niet houden aan jurisprudentie. De commissie motiveert de pilot wel heel zwak. Alsof de maatregelen er niet zijn om taxi-overlast te stoppen maar om de luchtkwaliteit en geluidshinder te verbeteren. Bewoners in de Valkenburgerstraat, die daar al jaren over de luchtkwaliteit en geluidshinder klagen, zijn in verband met dit besluit echter nooit gehoord en krijgen volgens de uitgangspunten van de pilot wel de “tegengehouden” auto’s extra door hun straat.

Toetsingskader: Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg, b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; c etc.
Ingevolge het tweede lid kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken tot: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden …

Haaks
Deze kwestie werd juist door d’Oude Stadt bij de gemeente aangekaart, omdat in de uitspraak van 7 september 2017 tussen Milieudefensie en de overheid en het hoger beroep bepaald was dat de overheid zich moet onthouden van het extra vervuilen van gebieden, wanneer andere gebieden wel autovrij worden gehouden. Ook in  handhavingsprocedures werd deze weg door de gemeente als enige aangewezen om de luchtkwaliteit te bevechten. De uitspraak van de commissie staat daar dus haaks op.

Ongelijke behandeling
De bezwaarcommissie begrijpt ook de pijn niet van de ene groep bewoners ondergebracht in een klankbordgroep (Valkenburgerstraat) die niet gehoord wordt. Terwijl de andere klankbordgroep (Oudezijde) wel geholpen wordt door toe te staan dat de problemen over de heg naar een andere buurt wordt gegooid. Op basis van hetzelfde kentekenonderzoek worden in de ene buurt wel maatregelen tegen verkeersoverlast genomen, maar in de ander buurt niet. Nu weer omdat: “de Prins Hendrikkade en de Valkenburgerstraat belangrijke verkeersaders zijn”, terwijl een zelf opgelegde titel als Hoofdnetverkeer er niet toe doet bij het garanderen van gezondheidsnormen.

Daarnaast zou volgens de bezwaarcommissie d’Oude Stadt een onderzoek (van welk budget???) moeten doen naar de maatregelen die stad zou moeten nemen, terwijl de bewoners al eerder voldoende maatregelen hebben benoemd, die ook staan in rapporten van gemeente over het onnodige verkeer (niet bestemmingsverkeer). Maar bovenal kan de commissie de woordvoerder namens d’Oude Stadt niet scheiden van de privé persoon, en haalt zij ook nog eens de klankbordgroepen door elkaar als zou hij (notabene namens d’Oude Stadt) op 29 maart van dit jaar invloed gehad kunnen hebben over de opzet van de pilot.

Zwak
De commissie is zwak in de argumentering waarom de maatregelen genomen zijn. Alsof de maatregelen bedoeld zouden zijn om de luchtkwaliteit en geluidshinder te verbeteren in een beperkt gebied. Het ging om de taxi-overlast, die ook anders opgelost kan worden en zeker in een groter gebied dan alleen waarin nu de pilot plaatsvindt. Dat komt neer op alleen TTO-taxi’s in het centrum toelaten, dus snorders en de Ubers weigeren in het gehele centrum.

Beroep?
Beroep is zeker kansrijk als hard gemaakt kan worden dat er een toename van stikstofdioxide is op een overschrijdingspunt, zoals op de Valkenburgerstraat. Er zijn daar drie GGD-meetpunten. Door het warme weer en de smog komen de waarden ver boven de Europese-norm van 40 μg/m³ uit (zoals altijd). Beroep is ook kansrijk als er dus zelfs meer dan de vooraf berekende 90 voertuigen per uur door de pilot door de Valkenburgerstraat gaan.

Echter, onlangs is er weer een bijeeenkomst van de klankbordgroep Oudezijde geweest. Daarin werd het gehannes rond de pilot besproken. Zoals het onklaar zijn van de Vezip op de Nieuwmarkt, de overlast, ook overdag, door de werkzaamheden op de Amstel, het niet goed geïnstrueerd zijn van de verkeersregelaars, etc. etc.  Maar ook dat op grond van verkeerskundige metingen, er acute vermindering is in de rondjes rijdende taxi’s in de Lastage en Burgwallen Zuid, maar dat er meer verkeer is op de Kromme Waal/Buiten Bantammertstraat en Kalkmarkt en ook in de Zandstraat,  maar bovenal er geen waterbedeffect naar de Valkenburgerstraat zou zijn. d’Oude Stadt heeft inmiddels de (voorlopige) cijfers opgevraagd.

Kanttekeningen van klankbordgroepleden bij de pilot-in-uitvoering:

  • kwaliteit van het personeel dat op straat uitleg geeft en toezicht houdt is niet op alle locaties even goed
  • de ICT had vertraging (moet begin augustus dan wel november werken!)
  • meer verkeersoverlast Jodenbree/Sint Antoniesbree als gevolg van de werkzaamheden op de Amstel (klaar in oktober/november) https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-herinrichting/
  • volgens de politie is er op de Nieuwmarkt een spanning tussen bereikbaarheid en veiligheid. De politie Nieuwmarkt wil naar beide richtingen snel kunnen uitrukken. Sinds de paal daar omlaag is gezet i.v.m. ICT-problemen gaat het beter. Een deel van de agenten zeggen: dan gaan we vaker op de motor {de brandweer en ambulances ook? – WOS)
  • Pantar is wat slordiger met de paaltjes, maar dat had ook met verwarring n.a.v. de Amstel te maken. Gaat nu weer beter
  • Bij de ingang van de Kromme Waal en de Kalkmarkt moet eigenlijk ook een verkeersregelaar staan.
  • Het is nog niet bekend/gemeten wat de invloed van De Knip is. Wel goed om te weten: ook het ambtelijk team dat de Knip uitvoert, gaat voor verkeersregelaars zorgen!

Toekomst?
Of deze pilot met paaltjes in de Lastage/Burgwallen voor het hele centrum/stad van belang is, wordt door d’Oude Stadt betwijfeld. Onduidelijk is bij het falen nu van de techniek of de stad ervaring opdoet met digitale handhaving; toegelaten verkeer (bestemmingsverkeer: bewoners, bestelde taxi’s, hulpdiensten en bezorgdiensten e.d.) c.q. weren van ongewenst verkeer (zijnde niet-bestemmingsverkeer, sluipverkeer, toeristen/bezoekers die nog nooit van de Noord/Zuidlijn hebben gehoord). Gedroomd wordt al jaren dat van al het verkeer dat de Centrumring S100 passeert het kenteken wordt herkend door een slim camerasysteem. Wie de binnenstad niet in mag, zal dan een boete krijgen. Dat zal uiteraard enorm schelen in de verkeersdruk op al onze buurten. Inclusief de Valkenburgerstraat! Maar zolang alles mensenwerk blijft en onmogelijke eisen gesteld worden aan techniek zal het gehannes en de drukte wel blijven. Er moet echt anders en grootser ingezet worden.

Bijlage