Verrek

Print Friendly, PDF & Email

Alle bewoners (en ondernemers) in de Valkenburgerstraat en omliggende straten waren 1 juni in de Voormalige Stadstimmertuin uitgenodigd door de gemeente. Op de agenda stonden de korte termijn maatregelen voor de Valkenburgerstraat van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Aanwezig 19 personen, waaronder 6 studenten van de HvA. De wegblijvers hebben gelijk. Het was de moeite niet. Wederom werden eigen dezelfde soort ideeën gepresenteerd als bijna een half jaar geleden. Alleen maar bedoeld als “Window Dressing”. Niks tegen de gevaarlijke gezondheidsomstandigheden.

Korte termijn
Onder de noemer inrichting openbare ruimte kwamen een paar alternatieven letterlijk uit de lucht vallen. De bewoners gaven in december 2016 aan de hele ventweg weg te halen. Maar bij een van de nu gepresenteerde opties kwamen er zelfs twee…… Verder werd veel groen ingetekend, waarbij de weg werd ingesloten door een meter hoge haag over de hele lengte van de straat. Een sociaal onveilige situatie werd gecreëerd, door ook niet te voorzien in oversteekplaatsen (zebrapaden).  Hier en daar werden er ter plekke auto(bus)halteplekken bij bedacht….. Maar bovenal werden er door deze sterk vervuilde straat 2 keer 2-richtingen fietspaden geïntroduceerd. Terwijl er bijgezegd werd, dat er toch al niet zoveel gefietst wordt door de Valkenburgerstraat. En dat alles ten koste van de stoep, die ook al opgeofferd werd aan wat groen.

De voorstellen voor vergroening van strookjes aan de Foelistraatkant en overzijde was niet wat bewoners eerder geuit hadden. De bewoners pleiten voor het direct aansluiten van de Valkenburgerstraat, zonder onder doorgang, met de Prins Hendrikkade. Een heus verkeersplein. Het verkeer uit de IJ-tunnel kan dan uit meerdere routes kiezen dan nu; alleen maar door de Valkenburgerstraat. Bewoners melden hun ongenoegen. Het plan van de bewoners stond niet op de agenda van de ambtenaren.

De aanwezige studenten van de HvA, bezig met onderzoek in de Valkenburgerstraat voor een betere levenskwaliteit:  “Jullie bewoners/ondernemers vragen om een volledige maaltijd, maar krijgen niet eens een heel koekje”

Vooral onderzoek doen naar….
Voorgesteld wordt via straatmeubilair vuile lucht aan te zuigen en door ionisatie te zuiveren van fijnstof en dan weer terug te blazen in de openbare ruimte. Het is allemaal heel erg experimenteel, dus moet het allemaal heel erg goed uitgezocht worden volgens de ambtenaren, die de ambitie nu niet op schone lucht  leggen, maar op een techniekje. Eerder onderzoek liet zien in Eindhoven dat 99 luchtzuiveringssystemen in parkeergarages nodig zijn om fijnstof met 10 procent af te nemen en 594 luchtinstallaties voor 40 tot 50 procent. Alleen waar laat je ze…..  Dus naast het groen, de fietspaden en de twee ventwegen, moet er vooral ruimte komen voor een enorme hoeveelheid straatmeubilair om enig effect te laten zien. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het onderwerp geluidshinder.  Gedacht wordt aan platen geluid reducerend materiaal,  onder de doorgang van de PH-kade, of in de heg langs de weg, of aan het Markenplein bij de Filmacademie, of aan de huizen. Even werd handhaving aangestipt (op snelheidsovertreding), maar (ook) niet uitgewerkt.

Bronaanpak
Bewoners prikten door het speeltje van de ambtenaren heen (hobby’s maken geen beleid!) door te wijzen op de stelselmatige overschrijding van de Europees norm van Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstaat. Daar doen die fijnstof-bankjes niks aan. Maar een oplossing voor NO2 hadden de ambtenaren niet. Echte aanhangers voor de plannen van de ambtenaren werden er die avond niet geworven. Minder verkeer is toch echt minder NO2 en minder geluid.

Kentekenonderzoek Valkenburgerstraat
De voorstellen van de ambtenaren verraden hun limitatieve blik en het redeneren vanuit een heel ander opdracht: de agenda Mobiliteit: geen stremmingen van het verkeer in de Valkenburgerstraat.  Daartoe werd echt alles uit de kast getrokken. Zelfs bij het kentekenonderzoek Valkenburgerstaat werd (slechts!) de aandacht gevraagd voor een batenanalyse van de Valkenburgerstraat; het voordeel voor de gemotoriseerde passanten (€ 20 miljoen). Bij elk ander kentekenonderzoek is dat nooit een argument geweest om forse ingrepen te doen. Het niet denken aan een kostenkant van de slechte lucht voor de bewoners en werkenden, maakt het argument alleen maar ongeloofwaardiger. Het laat wel zien dat de stad dit probleem niet serieus en adequaat oppakt. Al jaren niet.

De cijfers over de Valkenburgerstraat werden nu pas vertoont. Vijfentwintigduizend per dag en meer dan tweeduizend per uur in de spits! En niet eens zijn meegeteld motoren,  brommers  etc. En het is de stand voor de ingrepen bij de Munt. Bij de Munt-maatregelen werd eerder 30% meer verkeer berekend in de Valkenburgerstraat. Al dat vertaalt zich in een slechte luchtkwaliteit. Het laatste GGD jaar gemiddelde tot en met maart 2017 in de Valkenburgerstraat is 57 μg/m³ NO2. En het loopt maar op. En  maar zeggen dat er voor de automobilist geen alternatieve routes zijn. Dat is niet vreemd als alles rondom de Valkenburgerstraat wordt afgesloten (en ver daarbuiten).

Lege handen
De bewoners van de Valkenburgerstraat hadden hun hoop op concrete maatregelen gevestigd. Tevergeefs. Het kentekenonderzoek over de Valkenburgerstraat concludeert, dat ondanks alle inbreng van de bewoners, zij verstoken blijven van bronmaatregelen. Men gaat alleen maar kijken…. of er nog meer doorgestroomd kan worden…….

De bewoners en ondernemers krijgen dus niet eens een doekje voor het bloeden. De slechte luchtkwaliteit, een volksgezondheids-issue, wordt niet weggenomen! Een afspraak met Wethouder Litjens hadden de bewoners al in hun agenda staan.

Bijlagen