Partijpolitiek

Print Friendly, PDF & Email

En delegatie vanuit de bewonersgroep Valkenburgerstraat bracht 8 juni een oproep aan de wethouders Pieter Litjens (Verkeer en vervoer) en Abdeluheb Choho  (Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen). Wethouder Litjens nam de oproep in ontvangst, maar stelde de bewoners meteen teleur.

Afgelopen 14 december brainstormden 40 bewoners en ondernemers aan de Valkenburgerstraat samen met gemeente ambtenaren. Uitkomst heel veel ideeën geordend in thema’s met het belangrijkste “schone lucht” voor op, gevolgd door geluid. De eerste uitwerking van de plannen liet tot januari 2017 op zich wachten. De ambtenaren hadden aangegeven dat zij  de dag voorafgaand met elkaar gebrainstormd hadden en deponeerden 3 ideeën op de tafel. Geen van die ambtelijke ideeën betrof de bronaanpak; het verminderen van het verkeer door de Valkenburgerstraat. De bewoners vonden dit geen recht doen aan de burgerparticipatie van alle buurtbewoners en ondernemers in december. Op 1 juni 2017 presenteerden de ambtenaren wederom hun eigen ideeën.

Oproep
De bewoners startten een oproep en overhandigden die met 100 handtekeningen aan een van de geadresseerde wethouders. Concreet wordt gevraagd wat gaan we wanneer doen met de 10 punten die de bewoners hebben vastgesteld in plaats van 3 ideeën van de ambtenaren. Doel is immers schone lucht in de Valkenburgerstraat. De ideeën van de ambtenaren helpen daartoe niet. De jaargemiddelde Stikstofdioxidewaarden (NO2) in straat lopen alleen maar op ver boven het Europees maximum.

Geen boodschap
Wethouder Litjens (VVD) nam de oproep tot actie aan, ook namens zijn collega Choho (D66). Aanwezig was ook Jeanine van Pinxteren (GroenLinks), namens het stadsdeel Centrum (portefeuille verkeer). Snel bleek dat Litjens geenszins van plan was wat aan de bronaanpak, iets aan de hoeveelheid verkeer te doen. De cijfers lagen op tafel van het kentekenonderzoek in de Valkenburgerstraat. Litjens leunde daarbij op zijn ambtenaren die met nog meer “doorstroommaatregelen” aan de slag willen gaan. Hij wees ook naar Jeanine van Pinxteren, want inderdaad GroenLinks zou een heel ander keuze maken, in de lijn van de bewonerswensen.

Afwaarderen Hoofdnet
De bewoners wezen op het advies van het voltallige stadsdeel bestuur inzake de afwaardering van alle Hoofdverkeersnetten (auto, fiets etc.) naar Basisnet in het centrum. Nu de straat een experimenteel karakter heeft, stellen zij dan ook voor om nu al door te pakken. Litjens gaat dat niet doen en memoreerde dat het onderwerp verkeersnetten na de zomer in de raadscommissie ter sprake komt. Dan hebben de bewoners weer een gelegenheid om hun mening kenbaar te maken………

Participeren
Tijdens het gesprek gaf men namens deze bewonersgroep al aan dat het bestuur blij moest zijn met een dergelijke betrokken participatie. Maar op deze wijze bewoners een worst voorhangen, laten meepraten en dan niet laten meebepalen, dan vergaat snel de zin van het circus. De bewoners zijn niet gek. De stad voldoet niet aan de normen en schiet schromelijk te kort. Omdat deze wethouder de voorkeur geeft aan de auto en de economie en een ander een andere keuze zou maken op partijpolitieke gronden? Giftige lucht komt niet op een doodsakte te staan, maar verslechtert de gezondheid aanzienlijk!

Slechte luchtkwaliteit schaadt je gezondheid
Wonen in een straat als de Valkenburgerstraat, of de Overtoom en de S100, staat gelijk aan meer dan 6,4 sigaretten roken per dag. Binnen in de aanliggende woningen is het ook niet gezond. De Europese Commissie stelt dat het CO2 en NO2 gehalte, voornamelijk afkomstig van uitlaatgassen, in de steden “een ernstige bedreiging voor de gezondheid” is. Deze stelling ondersteunt de Commissie met het feit dat in 2013 70 duizend Europeanen vroegtijdig kwamen te overlijden als gevolg van de ernstige luchtverontreiniging. Dat is drie keer zoveel als het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in hetzelfde jaar in Europa.
De wetenschap toont aan dat luchtvervuiling de onzichtbare vijand is voor de menselijke gezondheid. Lees hier een overzicht.

Wat de gevolgen voor onze gezondheid van NO2 precies zullen zijn, vindt Brunekreef moeilijk in te schatten maar positief is hij niet. Want naast vroegtijdige sterfte ziet hij in epidemiologische studies ook andere schadelijke effecten van NO2: een lager geboortegewicht, longontsteking en een verhoogd risico op astma bij jonge kinderen, een slechtere longfunctie. Brunekreef: “NOx leidt tot meer NO2 en uiteindelijk ook meer fijnstof en meer ozon. Geen van allen is iets om naar uit te kijken.”

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo
Diezelfde avond reageerde de bewonersraad geschokt op de terugkoppeling van de ontmoeting met de wethouder. In de zomer van 2016 was de Valkenburgerstraat twee weken dicht. Niemand heeft daar over geklaagd bij de gemeente. In de laatste plaats de bewoners. En de met de Waag Society gemeten NO2 waarden, daalden dramatisch onder de Europese norm van 40 μg/m³ (bijlage 4). En dat terwijl de ventweg voor verkeer beschikbaar bleef.  Het verkeer vond zijn weg op een of andere manier. In tegenstelling wat de ambtenaren beweren.

De bewonersraad verstuurde prompt een Raadadres en verzoekt om op korte termijn concrete effectieve maatregelen om de stikstofdioxide waarden in de Valkenburgerstraat onder de Europese norm te krijgen en verwijst naar het bijgevoegde 10 puntenplan van de bewoners (en ondernemers) in de straat.

Bijlagen

Bekijk ook de uitzending van Amstelpolis d.d. 13 juni 2017 met Wethouder Litjens