Themabijeenkomst: Nieuw Evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

evenement

Het wijkcentrum organiseert op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een stadsbrede themabijeenkomst (buurtenoverleg) over het nieuwe evenementenbeleid. Bewoners uit het centrum en met name ook bewoners in de andere stadsdelen worden nadrukkelijk uitgenodigd. Aanleiding zijn de zogenaamde locatieprofielen die stadsdelen aan het opstellen zijn (of juist niet). Daarbij gaat het om waar, hoe vaak en om de geluidsbelasting op de omliggende woningen en de hinder die in de verre omgeving te horen is.

Bewoners willen actief invloed uitoefenen op wat er voor nieuw evenementenbeleid gemaakt wordt. De kennis over het onderwerp geluid is groeiende onder bewoners. Uitgenodigd zijn de volgende sprekers:

banner-genomineerd-gouden-decibel-2016

Peter Welp en ook Wij Amsterdam zijn genomineerd! Stem op een van beide!

Uiteraard komen ook andere punten aan de orde bij deze vorm van privatisering van de openbare ruimte.

Achtergrond
De gemeente Amsterdam is bezig met een nieuw evenementenbeleid. De burgemeester heeft uitgangspunten geformuleerd, die de gemeenteraad op op 14 juli 2016 heeft vastgesteld. De stadsdelen zijn gevraagd om 15 oktober input te leveren bij de raad. Dat gaat over de zogenaamde locatieprofielen. Bewoners zijn op verschillende wijze betrokken bij het “adviestraject” van de bestuurscommissies van de stadsdelen. Naar verwachting zal het nieuwe beleid in concept op 15 december voor inspraak worden vrijgegeven.

Locatieprofielen
De locatieprofielen blijken bestuursrechtelijk essentieel voor gemeenten om evenementen te gunnen binnen de kaders van die locatieprofielen. De huidige profielen legitimeren daarmee de geluidshinder. Dat bleek in de uitspraak van rechter in de voorlopige voorzieningszaak over de vergunning van de Euro Pride 2016. In de zaak bij de Raad van State over Zwolle ontbraken die locatieprofielen juist, waardoor de rechter bij een geluidsbelasting van 55 dB(A) en hoger in huis gesproken kan worden van ontoelaatbare hinder.

Hoewel de voorzieningenrechter bij de Euro Pride net als de burgemeester onderkent dat de geluidsbelasting voor verzoekers met name op 5 en 6 augustus 2016 aanzienlijk is, acht de voorzieningenrechter “het voldoende gemotiveerd dat dit nog binnen de aanvaardbare normen blijft nu deze de normen (zoals vermeld ) in de Nota (met locatieprofielen) niet overstijgen. De maximaalvergunde grenswaarde van 85dB(A) of meer op de gevel leidt niet noodzakelijkenwijs tot het oordeel dat de hinder onaanvaardbaar is, nu de burgemeester aan de belangen die gediend zijn met de evenementen die dit geluid veroorzaken redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen”.

Aan de andere kant is het wel zo dat volgens het nieuwe evenementenbeleid ook evenementen kunnen plaatsvinden op locaties waarvoor geen locatieprofiel bestaat, waarbij dan aan de algemene voorwaarden voldaan moet zijn.

Bijzonder is dat in de locatieprofielen voor het centrum de oude dB(A)-waarden staan. Gemeld wordt dat de omgevingsdienst daar nog advies over uitbrengt. Nota bene: Koningsdag  en Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar) vallen buiten de telling van de maximale evenement dagen.

Wel heel opvallend is dat het locatieprofiel Overhoeks (in Noord), waarden heeft van maximaal 50 dB(A) op de gevels van woningen. Dat willen andere bewoners in de stad ook wel.

Ter info:

Lees ook: Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam

Lees ook: het gesprek over het verloop van de Euro Pride 2016

Besluitvormende vergaderingen bestuurscommissies over advies locatieprofielen, met bijbehorende stukken (o.a. bewonersconsultaties)

Vervolg
Omdat de locatieprofielen een richtinggevende rol spelen in het evenementenseizoen 2017zullen ze uiterlijk in januari 2017 moeten zijn vastgesteld. Dit betekent dat 15 oktober de voorstellen van de stadsdeelvoorzitters bij het stedelijk evenementen bureau (SEB) bekendmoeten zijn.
In december 2016 wordt het nieuwe evenementenbeleid inclusief de locatieprofielen van alle stadsdelen in concept vrijgegeven voor inspraak door het college. In januari 2017 stelt het college het nieuwe beleid met daarin de locatieprofielen vast en biedt dit ter instemming aan de raad aan.