In memoriam Victor van Lamoen

Print Friendly, PDF & Email

vic

Op zaterdag 1 oktober jl. is Victor van Lamoen onverwacht overleden. Hij zou 7 oktober 50 jaar zijn geworden. Victor was een beminnelijk en integer mens, die zich actief inzette voor de maatschappij. Victor was actief in veel medezeggenschapsraden en verenigingen, waaronder de cliëntenraad van het UWV, de Reizigers Advies Raad en Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Velen hebben Victor ontmoet en gekend als de strijder voor goed openbaar vervoer in de hoofdstad; de specialist openbaar vervoer. Tot aan zijn dood richtte hij zich met name op het ambitieuze Noord-Zuidlijn-project, eerst via het Platform Metro, nadien bij de Vereniging de Bovengrondse. Hij woonde commissie- en raadsvergaderingen bij en was ook vaak aanwezig op vergaderingen van Rover Amsterdam om de leden op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Nadien sloot hij zich aan bij de Amsterdamse zustervereniging Stadsvervoerbelang.

Actief
Victor voerde een sociale strijd op verschillende fronten. Enerzijds via buitenparlementaire acties tegen een autoritaire bureaucratie, vooral als hij het gevoel had dat er schijnargumenten werden gebruikt om een omstreden plan alsnog door te drukken. Anderzijds liet hij vaak zijn stem horen in de Reizigersadviesraad.

Zo had Victor gefundeerde kritiek op de metroplannen (de bouw van de Noord/Zuidlijn). Hij schreef brieven aan de aan de kabinetsformateur (mei 1998) en de Tweede- Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat (september 1998),  dat het project uit de hand zou lopen. Amsterdam ging toch door, ondanks de bekende financiële en vervoerskundige risico’s.

Openbaar vervoer
Victor spande zich voortdurend in om het fijnmazige OV-net van Amsterdam veilig te stellen. Met zijn economie-achtergrond rekende hij allerlei officiële cijfers door, stelde op basis van de cijfers het officiële beleid ter discussie stellen én kam met gedegen onderbouwde alternatieven. Victor gedroeg zich hier als een pitbullterriër: als hij ergens zijn tanden in had gezet liet hij niet meer los en ging hij tot het uiterste, waarbij hij de democratische spelregels niettemin steeds respecteerde.

Victor was zeer intelligent, doorzag ontwikkelingen snel en kon uitstekend mondeling en schriftelijk reageren. Hij hanteerde een wat formele schrijfstijl maar zijn brieven waren glashelder en goed onderbouwd. En meestal was er geen speld tussen te krijgen!

Wijkcentrum
Het meeste thuis voelde Victor zich echter bij de wijkcentra d’Oude Stadt, de Pijp en Zuid-west, die volgens hem het dichtst bij de gewone mensen stonden. Met hen onderhield hij tot aan zijn dood warme contacten.  Victor kwam je dan ook  vaak tegen op het wijkcentrum ’s avonds, of in het weekend hard aan het werk achter de pc. Het was dan ook spontaan dat hij de vrijdagochtend waarnam om bezoekers als vrijwilliger te woord gestaan en  telefoontjes te beantwoorden, toen het bestuur van het Wijkcentum d’Oude Stadt hem dit vroeg in 2014. Mede vanwege zijn interesse en deskundigheid was Victor actief in de werkgroep verkeer van het wijkcentrum, de POA werkgroep vervoer en leverde in 2015 een grote bijdrage aan de thema-avond over verkeer en vervoer in Amsterdam.

Plannen
Aan het eind van zijn leven spande hij zich in om samen met de wijkcentra een nieuwe reizigersorganisatie op te richten. Hij richtte zijn pijlen op de nieuwe plannen voor een drastische wijziging van het Amsterdamse OV-net, wanneer de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen wordt. Vergaand gesneden wordt in de fijnmazige tram- en buslijnen. Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn, waardoor veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen. Hij luidde de noodklok, want de plannen van het GVB zorgen mogelijk voor een toename van autogebruik in en om de stad. Hij kon zich ook behoorlijk opwinden over het soms problematische aanvullend openbaar vervoer (de speciale taxi’s of busjes). Door het opheffen van lijnen, het vergroten tussen afstanden  van tram- en bushaltes, o.a. vanwege de Noord/Zuidlijn, zal meer van dat dure speciaal vervoer nodig worden.

Zorg
Als enigst kind was de zorg voor zijn moeder de laatste tijd voor Victor een zaak van serieuze toewijding bovenop alle andere interesses. Niemand had kunnen vermoeden dat zijn periode van tijdelijke afwezigheid zou neerkomen op een definitief afscheid. Victor was altijd nogal op zichzelf. Hij had weinig vrienden, maar ontzettend veel kennissen. Die kwamen dan ook op maandag 10 oktober naar de druk bezochte begrafenisplechtigheid op Duinrust in Beverwijk. Vele sprekers karakteriseerden  bij het afscheid  Victor als  integer, toegewijd,  bevlogen en een betrokken belangenbehartiger. Hij is bijgezet in het familiegraf, bij zijn veel te vroeg overleden vader. Hij ruste zacht.

Addendum
Op zondag 30 oktober berichtte de familie dat de moeder van Victor gestorven is op 12 oktober. Zij is op 19 oktober begraven bij Victor en haar man.

De familie laat weten dat gezien de vele reacties bij het overlijden van Victor het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Zij willen bij deze hun gevoelens van dank verwoorden:

Dankbetuiging
Voor de vele hartverwarmende reacties, uw bezoek bij het afscheid of de uitvaartdienst van Victor willen wij iedereen hartelijk danken.
Uw reacties én de vele sprekers tijdens de dienst hebben ons goed gedaan en een waardevol en troostend beeld geschetst van het vele dat Victor in Amsterdam heeft gedaan en voor de stad betekend. Nogmaals hartelijk dank en het ga jullie goed.