Bewoners meten zelf geluid

Print Friendly, PDF & Email

ip

Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep om zelf geluid binnen te meten tijdens evenementen. Zij kwamen op 1 augustus bijeen in het Wijkcentrum.  De VVAB ijkte de mobieltjes en gaf een meetinstructie.

De Gemeente Amsterdam zal dit najaar een notitie uitbrengen over evenementen. De VVAB levert daarbij een inbreng om de leefbaarheid voor omwonenden bij festiviteiten te onderstrepen. Daarom meten bewoners geluid op 6 augustus op een aantal punten langs de EuroPride-route en enkele punten elders. In het bijzonder in de buurt van de Westermarkt en Amstelveld waar podia met geluidsversterkers staan opgesteld. Alles in samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt.

Uitgangspunten
De VVAB en het wijkcentrum leggen de EuroPride niets in de weg. De langdurige hinder wordt veroorzaakt door geluidsversterkers ten behoeve van de Horeca! Het criterium is dat de woningen leefbaar moeten blijven, dus het geluidsniveau binnenshuis aanvaardbaar.

Zelf meten
De aanwezige bewoners die zelf gaan meten kregen een instructie hoe zij binnen (en buiten) moeten meten. Daarnaast zijn er meetploegen, die bij mensen thuis binnen komen meten. Gemeten wordt met smartphones en enkele semi-professionele geluidsmeters. Voor I-Phones wordt de dBMusic app geïnstalleerd (van het Geluidburo), die is getest en nauwkeurig bevonden. Voor Android mobieltjes is bij de apps gebruik gemaakt van een wetenschappelijke vergelijkende studie Do Sound Meter Apps Measure Noise Levels Accurately? Volgens die studie is dB Sound Meter met ontwikkelaar Darren Gates de meest betrouwbare. Die kost € 0.72.

IJken
De mobieltjes zijn alle geijkt met een toongenerator die roze ruis produceert bij 3 intensiteiten: 50, 70 en 90 dBA. Begonnen werd met de I-Phones en daarna de andere smartphones. Per mobieltje (gekoppeld aan een 06 nummer) zijn de ijkresultaten vastgelegd in het logboek ‘geluid’.  De mobieltjes werden gecalibreerd bij 70 dBA en de resultaten vastgelegd. De Apple instrumenten met dBMusic gaven goede tot uitstekende resultaten. Bij Androids was veel calibratie nodig en bij een Microsoft phone bleek ondanks de regelmogelijkheden geen goede calibratie mogelijk.

Resultaten
Aan de zelfmeters is uitgelegd hoe het geluid meten in zijn werk gaat aan de hand van een Meetprocedure, met een gedegen instructie. De meetresultaten worden door de bewoners via mail opgestuurd aan de VVAB. Deze gegevens worden verwerkt, de resultaten geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dat rapport is voldoende gedetailleerd om controle door milieu inspectie of andere wetenschappers mogelijk te maken.

Eindrapport
De eindrapportage van het project naar de gemeente berust bij Hendrik Battjes van de VVAB, daarbij ondersteund door Peter van Velzen en Egbert Boeker, die een wetenschappelijk-technisch rapport zullen aanleveren. Beide laatsten hebben natuurkunde gestudeerd, zijn getraind in het doen van wetenschappelijk onderzoek en hebben zich bezig gehouden met geluid en geluidshinder (publicaties en metingen). Het rapport van september met de resultaten vindt u hier.

Meer informatie
Voor informatie neem contact om met Egbert Boeker via het mailadres: vvabnois@xs4all.nl.