Eerste ronde Gebiedsplannen

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagavond 20 november besprak de stadsdeelcommissie Centrum de concept Gebiedsplannen centrum-oost en centrum-west 2019. De commissieleden vonden de plannen in meerderheid wel prima en wil die hooguit aanscherpen niet een ander plan. De bewoners niet en die spraken massaal in. Aanwezig waren veel (nieuwe) wijkraadsleden van d’Oude Stadt. Daarvan spraken er welgeteld 6 in over hun buurt, maar vooral over thema’s in de plannen.

De kritiek van alle bewoners richt zich met name op het gebrek aan èchte participatie. Dit stuk had gewoon veel eerder aan de bewoners(organisaties) moeten worden toegestuurd, of ze hadden voor de zomer betrokken moeten worden voor inbreng. Onduidelijk is waar de inhoud vandaan komt. Dat is niet transparant. Het stuk maakt nu niet duidelijk wat de effecten van de participatie zijn: wat is veranderd, geschrapt of toegevoegd n.a.v. de inbreng van bewoners? De inhoud is ook erg hap snap en lijkt vooral een inventarisatie van onderhanden werk van ambtenaren (CityTrees, aanpak Oost, etc.). Nauwelijks iets dat (nieuw) van bewoners is. Er is geen langetermijnvisie. In de uitwerking is het te voorzichtig, zeker met een gebiedsagenda die de inzet heeft in 4 jaar “de wereld” te veranderen.

Loes Buisman: Met de participatie is nu écht een loopje genomen. Voorheen werden conceptgebiedsplannen opgesteld, die konden bewoners en bewonersorganisaties bespreken met hun buren, hun leden, hun achterban en daarna kon je een zienswijze indienen. Waar overigens weinig mee gedaan werd. Die stap is nu overgeslagen en het is nu aan 8 bewoners (de commissieleden) om er wat van te vinden.

80% hetzelfde
Er is één stadsdeel, één stadsdeelbestuur, één stadsdeelcommissie, maar zowaar twéé gebiedsplannen, die nagenoeg hetzelfde zijn, op wat specifieke buurt/straatgebonden activiteiten na. Plannen zijn het nauwelijks te noemen; weinig concreets. Doelstellingen moeten meetbaar gemaakt worden. En laat halverwege en eind 2019 een voortgangsrapportage tegemoetzien.

Plannen (en budget)
De gemeenteraad heeft de begroting 2019 al goedgekeurd. Dat maakt onduidelijk waarover de Bestuurscommissie nu gaat (ook budgettair) en waarover de gemeente. Wat is de echte ruimte voor participatie? Waarbij de respons op de enquête, de “participatie” wel heel vrijelijk geïnterpreteerd wordt. Voorbeeld: in de plannen staat dat ongeveer de helft van de respondenten een auto heeft. In dezelfde paragraaf staat echter ook dat ongeveer een kwart een auto heeft. In hoeverre klopt dat met de realiteit? Dat kan veel meer of minder zijn. Het aantal parkeervergunningen in een buurt geeft de echte cijfers over het aantal auto’s. Op welke getallen zijn de plannen gebaseerd?

Cliff: “De Bewonersraad schreef vorig jaar een zestien pagina’s tellend commentaar op het Gebiedsplan 2018. Dit commentaar geldt nog steeds, ook voor 2019. Want gezonde lucht is voor bewoners van de Nieuwmarkt/Lastage/Waterloopleinbuurt nog steeds de  aller hoogste prioriteit. De oplossing is niet vergroening. De oplossing is minder verkeer, minder doorgaand verkeer, minder taxi’s, touringcars, vrachtwagens, bouwverkeer, motoren en scooters. Het doorgaande verkeer van de Wibautas naar de Ring.

Cliff van Dijk wilde een punt maken over maken over de woonsituatie van ouderen in onze buurt. Er komt een grote groep senioren aan met een toenemende verhuisnoodzaak en die heel mooie woningen, vaak gezinswoningen, achterlaten als ze verhuizen. Maar omdat er geen geschikte woningen voor ouderen beschikbaar komen, blijven de senioren zitten waar ze zitten. De ‘verhuisregisseur’ in onze buurt heeft geen enkele kans op slagen. De maatregelen op het terrein van de woningmarkt zijn dus onvoldoende, hoewel de plannen voor een Uilenburgerhof voor senioren en een eerstelijns zorgcentrum hoopgevend lijken.

Paul Busker stoorde zich aan het opvoeren van de CityTrees in het Gebiedsplan Oost waarmee het Stadsdeel “het geloof” verspreidt alsof moswandjes in de Valkenburgerstraat de luchtkwaliteit daar zouden verbeteren. Dat kan alleen door daar minder verkeer. Die dingen hoeven daar niet eens te staan voor het “computeronderzoek”. Hij wees op de hoon van de wetenschap en spot van de bewoners, over dit project. Inclusief Zeeger Ernsting (GL) werkte iedereen, wetenschappers, politiek, milieudefensie en bewoners, mee met SBS6 programma Van onze Centen.

Paul: “De intocht van de Sint ging zondag door de Valkenburgerstraat. Dan kan de straat wel voor verkeer afgesloten worden! Dat helpt. Meer Klazen door die straat. Iedere dag. Dat sterkt het geloof van bewoners in dit bestuur”.

Albertien Pareau Dumont wees op de inefficiënte stroperige besluitvorming bij verandering. Pleitte ook voor een kwalitatief en kwantitatief betere juridische afdeling. Noemde als voorbeeld de contracten die de gemeente sloot over lage middenhuren in Noord. Daar zaten achteraf gaten in, zodat het toch hoge huren werden.

Albertien: “Pak het verkameren en splitsen van woningen in mini-appartementen aan. Na het uitdiepen van kelders is dit de volgende stap van speculanten. Wekelijks vele aanvragen en vergunningen. Niet eens morgen, maar vanavond al moet hierover een noodkreet naar wethouder Ivens!!”

Myriam Corzilius, specialist mobiliteit, ziet herhaling in het gebiedsplan van het MeerjarenPlan Fiets. En vraagt zich af of er geen eigen mening is van het stadsdeel en wat is de inbreng nu van de bewoners. 200 parkeerplaatsen weg is wat weinig als Zeeger er 10.000 belooft. Hoewel ze geweest is op de inspraakavond voelt zij zich niet gehoord en merkt op of burgers hier wel alternatieven op dit plan kunnen inbrengen. Uit het voorliggende stuk blijkt niet wat bewoners hebben aangedragen.

Myriam: “Ik heb de indruk dat in het gebiedsplan veel geciteerd wordt uit bestaande plannen. Wat is nu de nieuwe inbreng?

Gonny van Oudenallen spreekt namens de bewoners uit de Weteringbuurt en als wijkraadslid en vindt het stuk te wollig. Niet concreet (in cijfers) dit is de situatie, dat wordt het. Bewoners willen kunnen meten. Handhaven op alles, gebeurt niet. Er wordt over gesproken, maar cijfers wat er nu gedaan is ontbreken. Minder parkeerplekken betekent meer rondjes rijden. En waar zijn de kunstenaars in dit stuk? Voor de volgende keer: beter, helder en zet de probleemstelling neer. Kom met concrete voorstellen en over een jaar: wat is daar mee gedaan?

Gonny van Oudenallen: “Alleen het willen, maakt niet dat het gebeurt”.

Stof tot nadenken
Aangevuld met insprekers Willemien Schellekens van de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo, Gertrud Pijnenburg, geriatrie-fysiotherapeut in de Nieuwmarktbuurt, Jeroen Verhulst, Oostelijke Eilanden, bewoners van Plantage-, Weesperbuurt Overleg en het Burgwallenoverleg vormden zij een Centrum-breed front van goed geïnformeerde bewoners, die de stadsdeelcommissieleden heel veel te denken hebben gegeven. Het Dagelijks bestuur heeft met dit stuk alvast gereageerd op de reacties van leden van de Stadsdeelcommissie. Wat er uitspringt is de laatste zin: “Stadsdeel heeft minimale eigen budgetten. De activiteiten worden voor een groot deel uitgevoerd door directies”. Dat ondersteunt de eerdere veronderstelling dat het veelal onderhanden werk van ambtenaren is…….

Het overleg gaat verder op dinsdag 4 december 2018 om 20:00 uur inde Boekmanzaal. Wordt vervolgd.

Bijlagen:

Bekijk hier de hele vergadering van 20 november terug. Vanaf 1:30 uur de Gebiedsplannen.