Club Europa Halvemaansteeg actueel

Print Friendly, PDF & Email

Het laatste nieuws. De Rembrandtpleinbuurt lijkt nu echt die nieuwe grote “culturele club” te krijgen, waar al zo veel tegen geprotesteerd is. Club Europa, oftewel het “paleis van Kleiss” gaat om een club met twee zalen en een café. Er kunnen tot 667 personen inclusief personeel in terecht. De stadsdeelcommissie Centrum had (juli 2019) niet naar de buurtbewoners geluisterd (voor hen de overlast) en een positief advies gegeven.

Het plan dateert al van 2014. De gebiedsmakelaar schrijft:

Het toenmalig Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur oordeelden positief over het plan. Zij vonden dat de voordelen (er komt een functie met toegevoegde waarde en de “rotte kies” wordt aangepakt) zwaarder wegen dan de nadelen (de druktelast en het slopen van het orde 3 pand Amstel 50). De toenmalig stadsdeelvoorzitter heeft het initiatief besproken met de voormalige burgemeester Van der Laan. Ook hij oordeelde positief over de ontwikkeling, mits alles “picobello geregeld wordt”.

Het protest volgde daarna, van verschillende kanten: bewoners ondernemers, vanaf 2017/18 een nieuwe piek nadat de VVAB protesteerde tegen de illegale sloop van een monument. Ook wijkcentrum d’Oude Stadt berichtte erover. Zie daarvoor de links onderaan dit artikel.

Deze bekendmaking kwam op de valreep binnen. Of de bovenstaande tekening uit 2018 nog klopt weten we daarom nog niet, wij zullen de stukken nog opvragen. Ongetwijfeld zal Buurtplatform de N8W8 dat al hebben gedaan. U kunt het zelf doen door een mail te sturen naar procesunitth@centrum.amsterdam.nl. Vermeld in uw verzoek Zaaknummer: Z2020-C002930 en OLO nummer: 3262151.

Het ontwerpbesluit inzake de omgevingsvergunning ligt ter inzage van 11 mei tot en met 21 juni 2021. Er kunnen nu zienswijzen ingediend worden, tot 6 weken na terinzagelegging. Dat betekent dus dat een zienswijze uiterlijk 21 juni ingediend moet zijn.

HOE indienen, en wat gebeurt daarna?

Stuur uw zienswijze naar (of geef het af bij de portier van het stadhuis, vraag om ontvangstbewijs):
Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum
Afdeling VTH
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Of per mail naar: procesunitth@centrum.amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze:
– uw naam, adres en telefoonnummer
– de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening
– het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, met datum en het zaaknummer van het ontwerpbesluit
– de reden(en) waarom u een zienswijze indient
– eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Laat dan een door u ondertekende machtiging meesturen, waarin u uw eigen naam en adres vermeldt en die van uw gemachtigde.

De gebiedsmakelaar:

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Het stadsdeel beoordeelt bij de definitieve besluitvorming  ook de zienswijzes. Bij het definitieve besluit hoort ook een gemotiveerde reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan geheel of gedeeltelijk worden gevolgd – dan wordt de vergunning niet verleend, of met wijzigingen. Een zienswijze kan ook worden afgewezen.

Ook tegen de aanvraag woningonttrekking kunnen zienswijzen worden ingediend.

De ontwerpvergunning wordt waarschijnlijk ook in de periode van ter inzage legging besproken in de stadsdeelcommissie. Als ik daar meer informatie over heb, dan laat ik van mij horen

Nadat er een besluit genomen is kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U moet dan ook een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het is beter als de indieners van zienswijzen zich dan verenigen, om gezamenlijk beroep in te stellen. Dat zal de argumentatie ten goede komen en kosten schelen.

De woningonttrekking

N.B. Is de gebiedsmakelaar abuis?
Zie de bekendmaking, aanvraag voor het onttrekken van drie zelfstandige woonruimten ten behoeve van sloop-nieuwbouw op de locaties Amstel 50-1, 50-2 en 50-3, ontvangen op 17 november 2020. Dossiernummer: Z/20/1840525.
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken. Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan contact op met de gemeente Amsterdam. Dit kan per email via vergunningenbouw.sdc@amsterdam.nl, vermeld hierbij het dossiernummer en het adres, of via telefoonnummer 14020.
Betrek uw zienswijze op dit onderdeel voor alle zekerheid alvast in de zienswijze op het hele plan. Bezwaar zal pas kunnen nadat het besluit op deze aanvraag is gepubliceerd.

De nieuwsbrief van Buurtplatform de N8W8

Beste Allen,

Dit is een belangrijke mail over de Club Europa. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstel 46, Amstel 50, Halvemaansteeg 6 Amsterdam (correctie termijn)

Geschiedenis initiatief
In 2014 benaderde de heer M. Kleiss het stadsdeel met een plan. Hij wilde het pand Halvemaansteeg 4-6(rijksmonument) restaureren, grondig verbouwen en een “cultureel clubhuis” in de panden en op het erachter liggende binnenterrein vestigen.

Wat voor club komt er?
Het gaat om een culturele club en een cafe. Onder culturele horeca wordt verstaan de uitoefening van horeca-activiteiten in een gebouw dat primair voor culturele of museale activiteiten wordt gebruikt. Volgens de ontwerpvergunning krijgt de club de bestemming van culturele horeca. Dat betekent dat die open mag zijn tot een uur nadat het programma of de voorstelling van de betreffende avond is afgelopen. En een uur voorafgaand aan het programma/de voorstelling.
Het café krijgt de bestemming avondzaak, met openingstijden van 09 tot 03 uur door de week en tot 04 uur in het weekeinde. Overigens wordt in het café de rij voor de club opgesteld.
Capaciteit (bij benadering):
Grote zaal: 300
Kleine zaal: 140
Café: 70
In totaal is het aantal personen binnen gesteld op een maximum van 667 mensen (bezoekers en personeel) ivm brandveiligheid.

Ter inzage legging en dan?
Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Het stadsdeel beoordeelt bij de definitieve besluitvorming ook de zienswijzes. Bij het definitieve besluit hoort ook een gemotiveerde reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan geheel of gedeeltelijk worden gevolgd – dan wordt de vergunning niet verleend, of met wijzigingen. Een zienswijze kan ook worden afgewezen.
Ook tegen de aanvraag woningonttrekking kunnen zienswijzen worden ingediend.
De ontwerpvergunning wordt waarschijnlijk ook in de periode van ter inzage legging besproken in de stadsdeelcommissie. Als ik daar meer informatie over heb, dan laat ik van mij horen
Tegen het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend. Tegen het besluit op de aanvraag woningonttrekking kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum (en tegen het besluit op bezwaar kan dan weer beroep worden ingediend).

Hoe lang heb ik daarvoor de tijd?
U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf het moment van ter inzage leggen.

Hoe moet ik dat doen?
Hoe kan men bezwaar indienen tegen het verlenen van deze vergunning?
Een zienswijze kunt u schriftelijk of per mail indienen. Voor de juiste adressering: zie de publicatie
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B05725ADA-015E-49A3-92C0-7721C11B8E79%

Informatie:
Gaarne het zaaknummer vermelden:
-Zaaknummer: Z2020-C002930
-Naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en een handtekening.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum
Afdeling VTH
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Of per mail naar: procesunitth@centrum.amsterdam.nl

Belanghebbenden
Binnen zes weken uw zienswijze indienen! Voor vragen kunt u ons mailen.

Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24108.html

Nadelen bouw Europa Club

Bouw Europa Club:

 • het bouwen van een gebouw met een tweelaagse kelder op het binnenterrein. Omliggende panden kunnen enorme schades oplopen.
 • het geheel slopen van het gebouw op Amstel 50 en het oprichten van een nieuw pand met kelder met het bestemmen daarvan tot horeca en 2 woningen;
 • het bouwen van één woning met dakterras op het dak van de culturele club (ter plaatse van het voormalige pand Amstel 46). Vermoedelijk gaat de heer Kleiss zelf wonen in de woning.
 • Illegale sloop mag niet worden beloond. Nooit. Het huidige plan is alleen mogelijk door illegale sloop en kan dus alleen al daarom geen doorgang vinden. Het plan doorgang te laten vinden door alsnog een vergunning af te geven zou het slechtst mogelijke signaal zijn aan projectontwikkelaars die niet het beste met de stad voor hebben;
 • Technische rapporten tonen aan dat bouw van de kelders tot op de zandlaag niet mogelijk is zonder de 350 jaar oude fundamenten van belendende panden te beschadigen;
 • Er komen veel minder woningen terug in het plan dan beloofd.
 • Een dergelijk grootschalig bouwproject veroorzaakt meer overlast tijdens de bouw dan noodzakelijk;
 • Tenslotte brengen wij ook in herinnering dat Burgemeester Van der Laan ook tegen uitbreiding van de horeca was, tenzij alles ‘pico bello’ geregeld kon worden. Het is nu duidelijk dat dat gewoon niet mogelijk is.
 • Er zijn 3 nooduitgangen gepland, maar voor 1 van de nooduitgangen is geen toestemming van de eigenaren. En zelfs al wordt die nooduitgang wel verkregen: die ene nooduitgang is 1 meter breed. Kortom: mocht er ooit brand uitbreken, dan zitten de bezoekers in de kelders als ratten in de val. Verschrikkelijk
 • De gemeente investeert – met tot op heden beperkt succes – tonnen per jaar in beheersing van overlast en geweld in het gebied Rembrandtplein/Thorbeckeplein. De jarenlange trend van stijging van overlast en geweld is enigszins gebroken: op sómmige plekken gaat het op sómmige tijdstippen ietsjes beter, maar het totaalniveau van overlast en geweld is nog steeds op een onaanvaardbaar hoog niveau. We zijn er dus nog láng niet. Het laatste waar de buurt behoefte aan heeft is uitbreiding van zware club-horeca;
 • Woningonttrekking zoals iedereen wel weet heeft Amsterdam woningnood!

LINKS naar eerdere berichtgeving