Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

Print Friendly, PDF & Email

In deze vakantieperiode ligt sinds 22 december op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat wel allemaal erg stiekem. Niets ervan is te vinden op de site van amsterdam.nl alleen bekend gemaakt via officiëlebekendmakingen.nl en dan lijkt het vooral te gaan om verhogen van geluidswaarden. Kom in actie voor 1 februari 2018. Hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze? Neem contact op met d’Oude Stadt.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo
Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo is opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan vervangt het eerder opgestelde bestemmingsplan Groot Waterloo 2008. De plannen zijn hier digitaal in te zien (klik op plantekst, rechts).  De stukken die gebruikt zijn voor het advies van de Bestuurscommissie Centrum van 3 oktober vindt u hier (agendapunt 6, de AB-flap geeft een aardige opsomming van de wijzigingen). In het nieuwe bestemmingsplan blijft (eigenlijk) veel hetzelfde als in het oude bestemmingsplan, BEHALVE de geluidswaardennorm, maar er zou ook een conceptplan liggen voor de begane grond stadhuis en zou het Waterlooplein er twee horeca-3 of -4 bij kunnen krijgen. Uw zienswijze op het ontwerpplan maakt het mogelijk om ook andere wijzigingen te bepleiten.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
Het ontwerpbesluit vindt u hier. De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal wegen in het plangebied overschreden. Dit college van B&W vindt dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn. Daarom is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen…...

Geluidsonderzoek
Op verzoek van de bewoners in de Valkenburgerstraat
door de gemeente geluidsmetingen gedaan door geluidsbureaus. De uitkomsten van die metingen moeten nog bekend worden gemaakt. De metingen zijn de basis voor een advies op reducerende maatregelen. Ergerlijk is dat voor de aanpassingen van het Bestemmingsplan Groot Waterloo DPA/ Cuberg-Huygen ook onderzoek heeft gedaan naar het omgevingsgeluid (Conceptrapport, 6 juni 2017). Het rapport blijkt te zijn geschreven voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, zodat de hogere waarden toch kunnen worden aangevraagd.

Stuitend
Het voorschot dat de gemeente neemt met dit ontwerpbesluit is stuitend: past de norm niet meer met de realiteit, dan past het college toch gewoon de (geluids)norm aan! Terwijl op bladzijde 21 van het DPA-rapport staat dat de mogelijkheden om geluid te reduceren o.a. ligt in: maatregelen aan de bron, zoals geluidsreducerend asfalt, snelheidsbeperking en/of terugdringen verkeersintensiteit. Allemaal oplossingen waarvoor niet gekozen wordt, om
dat in stedelijke verkeersplannen daar niet in is voorzien.

Geluidskaart van het gebied Groot Waterloo, waarbij waarden boven 70dB (gemiddeld dag en nacht)  best wat harder mogen volgens dit college.

Kom in actie
Op grond van de Wet geluidhinder zijn gemeenten verplicht geluidskaarten op te stellen. Op basis daarvan dienen zij actieplannen op te stellen en daarover te communiceren met burgers. Een actieplan om te zeggen dat de norm omhoog moet is ook een plan, maar niet een plan dat bewoners hoeven te accepteren. De gemeente en de rechter betogen dat er bezwaar gemaakt moet worden tegen (verkeers)besluiten om de rechter(????) te laten toetsen of de milieunormen veiliggesteld worden. Daarom is dit het moment om dit ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te veranderen door uw zienswijze en bij geen wijziging een bezwaar en desnoods beroepsprocedure te starten.

Totaal twee zienswijzen
Tot uiterlijk 1 februari kunt u zienswijzen indien op de twee ontwerpen (bij verschillende instanties):

  • Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.
  • Zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Noord-Centrum, telefoonnummer 020-2564416.

Zienswijzen
Zienswijzen die in kopie naar ons zijn verstuurd (wijkcentrum@oudestadt.nl) voegen wij hieronder toe: