Minder auto’s kan

Print Friendly, PDF & Email

De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid vergaderde 13 december 2018 over de afdoening motie Ernsting en motie Vroege. De moties waren begin 2018 aangenomen voor een onderzoek en dat was eindelijk beschikbaar. Het college achtte daarmee de moties afgedaan. Bewoners en indieners van de moties niet.

De motie Vroege gaat om onderzoek naar de herinrichting van het kruispunt Valkenburgerstraat – Prins Hendrikkade. Een gelijkvloerse kruising, waardoor er en enorme hoeveelheid ruimte vrijkomt. De motie Ernsting wilde onderzoek naar een beëindiging van de Wibautas als plusnet — corridor voor autoverkeer. De inzet van de moties ging over leefbaarheid, luchtkwaliteit, bloeiende stadsstraten. Door die buurt rijden te veel auto’s. 40 tot 60% op de hoofdroutes is doorgaand verkeer. Dat bleek uit de kentekenonderzoeken op de Valkenburgerstraat en de S100. Uit de nu voorliggende onderzoeken blijkt dat het mogelijk is het verkeer op die route spectaculair terug te dringen, door een paar “knips” (zoals bij de Munt, PH-kade). Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit enorm en wordt de geluidshinder (van het verkeer) ook veel minder (variant 2 plus).

Bewoners
Bewoners(groepen) spraken in op het onderwerp. Allen leggen het probleem bij de verkeersnetten. Straten zijn veel drukker dan voorheen. In
meerderheid hadden bewoners in het verleden voor een autoluwe binnenstad gestemd (76%). Aangedrongen werd op een alomvattend verkeersplan. Niet hier en daar een knip, maar neem als uitgangspunt: gezondheid. Omwonenden is decennia beloofd dat de Weesperstraat versmald zou worden. Recentelijk werd deze herinrichting gekoppeld aan de opening van de Noord/Zuid metrolijn (2002!). Het vervuilende verkeer moet hier weg. Zeker als uit de kentekenonderzoeken blijkt dat 40-60% doorgaand verkeer is. En ook uit dit onderzoek blijkt het mogelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren door enkele ingrepen. Maar ook dit college kiest voor doorrijden op die route, door bij dit onderzoek te stoppen.

d’Oude Stadt: Citaat uit het onderzoek: “Hoewel de knipvarianten positief zijn voor de leefbaarheid voor met name de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Wibautstraat hebben ze in algemene zin grote negatieve effecten op andere delen van het autonetwerk”. Daarmee staat de gezondheid van bewoners niet voorop.

Methodiek
Onbegrijpelijk is dan ook dat er geen samen hang gezocht wordt met andere mogelijke ingrepen. Dit onderzoek beoordeelt zo’n “knip” wel erg individueel. “Knips” dienen onderdeel te zijn van een groter plan om een verkeersluwer Amsterdam te maken; een echt verkeerscirculatieplan voor de hele stad. Onduidelijk is ook hoe verdwijnend verkeer in dit onderzoek zit. En al zou het verkeer uit Noord in de IJ-tunnel vast komen te staan, dan zet de gemeente toch gewoon een stoplicht voor die IJ-tunnel in Noord om het verkeer te regelen. Het onderzoek is daarnaast verkeerstechnisch ingestoken, terwijl bewoners ook verwacht hadden dat stedenbouwkundige aspecten waren meegenomen. Kijk naar Madrid en andere steden die de aanblik veranderen op een integrale manier, dus ook duurzaamheid, inrichting openbare ruimte, veiligheid etc. Naar die onderzoeksystematiek was het maanden gissen. Het gaat bewoners om hun gezondheid. Daar hebben bewoners recht op.

Vervolg
Dit onderzoek is pas een begin. Het uitgangspunt “faciliteer het verkeer” moet losgelaten worden. Een uitgebreider onderzoek naar meer knips moet een onlosmakelijk onderdeel zijn van het grotere verkeerscirculatieplan binnen de “Agenda Autoluw”. De wethouder draaide bij en vindt het jammer dat nu geen concrete ?? aanpak voorligt. Het verzoek om de moties aan te houden is dan wel gehonoreerd, maar het college ziet het probleem Weesperstraat en Valkenburgerstraat los van de binnenkort komende nota Autoluw. En door nader onderzoek (o.a. een kentekenonderzoek) koopt het college nu weer (minstens) 9 maanden tijd,  terwijl er echte actie moet komen. Op zeer korte termijn. Zo lang de luchtkwaliteit slecht is in een van de Amsterdamse straten kan het in stand houden van de hoeveelheid verkeer geen politiek onderhandelingspunt zijn! De nodige maatregelen liggen in het onderzoek besloten.

d’Oude Stadt: “Vooruitlopend op de (afwikkeling van de) agenda autoluw, nu beginnen met bronaanpak experimenten/pilots (knips, 30 km etc.) op de bewuste knelpuntstraten”.

Volg hieronder de insprekers en de discussie daarna in de raadscommissie (vanaf 1:57:30)