Hinder nieuw evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Op initiatief van de raadsfractie van de Partij voor de Dieren waren donderdagavond 23 november zo’n 25 personen aanwezig in d’Oude Stadt om te praten over het Nieuwe Evenementenbeleid. Niet alleen over de geluidshinder in de binnenstad, maar ook in parken en de groene stadsrand, en de negatieve effecten daar voor flora, fauna, bezoekers, omwonenden, en het budget van parkbeheerders.

Een statutaire taak van d’Oude Stadt is het behoud van het leefmilieu waar dit dreigt te worden aangetast door overlast van ….. evenementen.. (artikel 2 lid 1b). In 2016 en 2017 zijn door de gemeente Amsterdam stappen gezet naar een “nieuw” Evenementenbeleid.  Daar is samen met d’Oude Stadt door bewoners(groepen) flink tegengas op gegeven. Er lopen zelfs procedures bij de rechtbank over de hinder bij evenementen.

De Partij voor de Dieren vindt het nuttig om met bewoners te praten over het evenementenbeleid. Gesproken is in d’Oude Stadt, omdat het stadhuis nog steeds aan het verbouwen is. Directe aanleiding is dat het evenementenbeleid op 11 januari 2018 om 13:30 uur wordt besproken in de commissie Algemene Zaken.  Op 9 januari is er een technische sessie met de raadsleden.  Doel van deze avond is om te luisteren naar de problemen bij evenementen en of het “nieuwe” evenementenbeleid dat oplost. Bekeken zal worden welke mogelijke stappen er nog te ondernemen zijn.

Problemen
Verschillende bewonersgroepen waren aanwezig en hadden al dan niet een presentatie verzorgd als inleiding op de problemen. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) was uitgenodigd.

 • Diemerveld: Geen ‘gewoon’ stadspark, maar ‘ruigtegebied/struinnatuur’. Het heeft hoge natuurwaarden en grote biodiversiteit en is deels ecologische verbindingszone.
  Vanwege ondergrond geen grote festivals mogelijk, maar als je naar de nieuwe locatieprofielen kijkt dan zijn problemen voorspelbaar.
 • NSG: legde samen met de opsteller van van de hinderwet regels op geluid uit dat de norm van 85dB(C) te hoog is. Niet alleen omdat de hinder binnen, met de ramen dicht, onduldbaar is. Voor evenementen in parken en natuurgebieden draagt het geluid zeer ver. En dat betreft vooral de bastonen. Het “neiuwe” beleid gebruikt de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI). Maar het verschil tussen industrie lawaai (monotoon) en muziek (variabel), maakt dat de norm voor muziek nog lager moet zijn! Daarom pleit de NSG dat op de HMRI:
  • geen muziekgeluidcorrectie toegepast;
  • geen bedrijfsduurcorrectie toegepast;
  • geen meteocorrectie wordt toegepast;
  • meet- en beoordelingstijd bestaat uit aaneengeschakelde perioden van 3 minuten, dit is een continu proces;
  • altijd meten en rekenen met meewind;
  • gestelde geluidsnormen worden op zeer korte afstand voor de gevel van de woning genormeerd;
  • geen gevelcorrectie wordt toegepast.

  De NSG meldt dat als bijvoorbeeld bij de plaatsing van de geluidsboxen geen rekening wordt houden met de wind, hele grote gebieden in de geluidshinder komen te liggen (kilometers verderop). Ook pleit de NSG voor forser af-filteren van de bastonen; die dragen het verst. En wenst dan ook maatwerk bij de locatie keuze:  bijvoorbeeld: door een maximaal dagen regeling per locatie te stellen, of kies een (andere) locatie waar geen of weinig hinder wordt verwacht, of richt het podium naar minste omwonenden. Ook wordt aandacht gevraagd voor tijdig informeren van de (ruime) buurt en  handhaaf ook als het misgaat.

NSG: “Het voorgestelde Evenementenbeleid is een decibellenbeleid geen hinderbeleid. Geluidshinder moet minder!”

 • Gaasperpark (EHS): Melding van het grootschalige uitdunnen van de flora (elk jaar!) ten behoeve van grotere evenementen. De evenementendruk wordt groter. Tot nu: 2 grote evenementen (tot 20.000 bezoekers), dat worden er 3. Op de zuidoever waar eerst niks was, mogen nu ook evenementen gehouden worden (max 3000). En op de Oostoever nu: 1 dance event (max. 5000 bezoekers), maar straks er twee ‘geluidsarme’ evenementen er bij (max. 3000). Het gevolg van evenementen en beleid van Groengebied Amstelland is dat het Gaasperpark wordt beheerd als evenemententerrein, niet als natuurgebied! En dat is het negeren van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Dus vernieling van fauna en flora en biodiversiteit en geluids- en andere overlast.  De winst met het toelaten van evenementen verdampt door de kosten van het herstel ( beheertekort € 280.000,-).
 • Flevopark: Bezoekers aantallen van 15.000 tot 20.000. Dat betekent alleen al 8 tot 9 dagen op- en afbouwwerkzaamheden.
 • Geen N1: Amsterdam werkt aan een groot een festivalterrein op de N1. Met een hoger aantal bezoekers. Dat betekent nóg meer geluidsoverlast (en verkeersoverlast). Ter vergelijking: Awakenings had dit jaar 35.000 bezoekers. Bewoners Halfweg en omgeving zijn de dupe. De gemeente Amsterdam heeft een inspraakprocedure gehouden over het nieuwe geluidbeleid waar het N1 festivalterrein deel van uitmaakt, zonder de bewoners van Halfweg en omgeving te informeren.

DGMR, : “Onze verwachting is dat het nieuwe beleid de grote verschillen tussen de beleving van festivalbezoekers en omwonenden niet oplost”

Net ophalen
Als afsluiter liet Peter Welp van Lagertoontje (#HoeftNietHard) nog even horen wat je binnen hoort aan bonkende bassen. De aanwezigen konden dat meteen de kop indrukken. Bij evenementen lukt dat de omliggende bewoners niet zonder meer (u bent geen belanghebbende (want u woont te ver), geen overtreding (want decibellen vallen binnen de vergunde norm), etc.

Peter Welp: “Ik ken het beleid vrij goed, maar het eindresultaat kan mijn goedkeuring niet wegdragen. Er zitten zeker goede dingen in; het meten van de bastonen aan de gevel, zoals het Volksinitiatief wenst, is een winstpunt. De hoogte van de norm die ze daar toestaan is dan weer een knieval naar de evenementorganisatoren. Daar bovenop komen meerdere uitzonderingen waarbij het geluid toch harder mag. En het is mogelijk om tot 24.00 uur door te gaan, in plaats van 23.00 uur. Dat is jammer, Amsterdam heeft 1 kans om het goed te doen, en de raad krijgt een beleidsvoorstel onder de neus waar teveel twijfel over bestaat. Ik ben er niet zeker van dat ze er erg kritisch naar kijken. “Het zal toch wel goed onderbouwd zijn” zal de gedachte zijn. Dat is niet zo, zeg ik u op basis van mijn kennis, gesprekken met anderen en eigen analyse van in opdracht uitgevoerde onderzoeken. Het nieuwe beleid voorkomt de ergste excessen in basgeluid, maar laat in de basis vrijwel hetzelfde geluid toe als voorheen, met uitzonderingen voor meer”.

Daarna werd het net opgehaald. Het “nieuwe” evenementenbeleid zoals de bewoners en politiek dat kennen van de inspraak voldoet niet. Tijdens de technische sessie op 9 januari 2018 zijn deskundigen welkom om in te spreken op het nieuwe beleid. De bewoners hebben meteen deskundigen aangedragen uit verschillende hoeken.

Een van de aangedragen deskundigen is Jan ten Kate, afgestudeerd (met een 9) op het voorspellen van geluidsoverlast bij muziekevenementen in de open lucht in de bebouwde omgeving. Wij-Amsterdam heeft een uittreksel gemaakt van deze Master (Geomatics voor de bebouwde omgeving, gepubliceerd: 26 november 2017). De thesis gaat uit van standaarden in Amsterdam van maximaal 65 dB(A) en 80 dB(C). Geen enkele omwonende zou geluidsniveaus hoger dan deze hoeven te verduren!

Ook wordt er nagedacht over eventuele moties tijdens de raadvergadering. De Partij voor de Dieren vond het een heel nuttige avond. In aanloop naar de behandeling zullen er in de komende maand nog individuele gesprekken volgen. De bewoners waardeerden deze avond ook. Er werd eens een keer niet gesproken tegen dovemansoren, maar  echt geluisterd en besloten werd met concrete acties.

De afdeling communicatie en het Evenementenbureau van de gemeente noemt het “nieuwe” evenementenbeleid strenger, maar het tegendeel geldt voor de parken en groengebieden. Ook de bewoners in de binnenstad blijven langdurig last ondervinden van de geluidshinder.