Geluidshinderdag Evenementen

Print Friendly, PDF & Email

Peter Welp (Lagertoontje) en Hans van der Vlist (Dagvoorzitter)

Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017. Het Onderwerp evenementen en geluid(shinder) werd in al zijn facetten belicht, door geluidsaviseurs, gemeenten en handhavers. Veel sprekers met heel veel informatie. d’ Oude Stadt en Lagertoontje spraken als bewoners van Amsterdam.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseerde in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag 2017 met als thema: Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid!  Uitgangspunt NSG: een evenement is per definitie hinder. De sprekers belichten het onderwerp vanuit hun standpunt.

Over dB(C)
Namens Lagertoontje sprak Peter Welp over zijn pogingen om iets aan de overlast te doen bij evenementen. Hij stuitte op een muur bij de gemeente Amsterdam en onwil van hun juristen, omdat alles binnen de vergunde normen bleef. Hij vertelde dat de overlast van de bastonen kwam en dat het huidige beleid daar geen rekening mee houdt. Peter stelt: als het evenement niet past, zoek een andere plek. Pas niet de norm aan.

De NSG liet zien dat de gevelwering van een woning afhankelijk is van de de frequenties van het het geluid, waarbij hoge tonen gedempt worden, maar lage bastonen juist niet.

dBcontrol vertelde dat een dB(C)-norm niet eenvoudig is, laat staan op welke meetwijze een dB(C) waarde in een woning wordt bepaald. Wel wordt een dB(C)-norm per 2018 geregeld voor Brussel. Naast het maximeren van de dB(A) en dB(C)-norm acht de StAB het niet zinvol om het verschil tussen A en C te maximeren.

Om feiten boven tafel te krijgen, zijn bewoners opgeroepen om tijdens de EuroPride 2016 het geluid zelf te meten.
Westerdoksplein: Buiten:   85 dB(A) en 99 dB(C) Verschil A en C = 14 dB. Binnen:  64 dB(A) en 80 dB(C) met ramen dicht! Verschil A en C = 16 dB
Prinsengracht: Buiten 87 dB(A) en 99 dB(C) Verschil A en C = 12 dB. Binnen 66 dB(A) en 87 dB(C) met ramen dicht! Verschil A en C = 21 dB

Mogelijkheden burgers
Namens d’ Oude Stadt sprak Paul Busker over de invloed van burgers bij de vergunningverlening van evenementen. Die is minimaal, vooral wanneer een vergunning verstrekt wordt met de toverwoorden: bestuurlijke vrijheid. Daarmee worden goede ideeën van bewoners al meteen terzijde geschoven en kan het feest als vanouds doorgang vinden. Inmiddels heeft d’Oude Stadt zelfs een beroepsprocedure lopen.

Juridische argumenten die in de rechtszaak van d’Oude Stadt genoemd worden, kwamen aan de orde bij presentatie van Jan Kupers over Castellum. Daar worden regelmatig evenementen gehouden, moet dat in het bestemmingsplan zijn opgenomen en is zo’n evenemententerrein een “inrichting” waarvoor veel strengere geluidsnormen gelden. En daarom juist niet de geluidsnormen in een evenementenbeleid (als dat er al is)!

Een gebruikt argument is:  “deze geluidsnormen zijn gesteld op 90 dB(A) omdat het omgevingsgeluid veroorzaakt door het grote aantal bezoekers,  alleen al hoger is dan 75 dB(A)”. Echter een verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) leert dat de stelling vanuit de gemeente “het moet zo hard, omdat het publiek zo luid doet” op geen enkele wetenschappelijke basis is gestoeld.

Gehoorschade
De GGD Amsterdam en Hollands Noorden presenteerden uitkomsten van een onderzoek naar gehoorschade tijdens evenementen. Door harde muziek komen er jaarlijks 20.000 jongeren bij met gehoorschade (nu al 300.000 jongeren). Slechte (goedkope) bescherming is geen bescherming. Harde uitgaansmuziek heeft 2 maal zoveel klachten als muziek via de hoofdtelefoon. Uit het onderzoek bleek dat er in alle gevallen van evenementen (de meesten ver) boven de streefwaarde van de GGD gingen (92,5 dB(A)). Nergens waren afdoende preventie maatregelen genomen. De organisatoren waren geen lid van de brancheorganisatie VVEM. Terwijl veel mensen denken dat als de overheid een evenement toestaat het wel goed zit.

Nieuw evenementenbeleid in Amsterdam
Paul Busker stipte ook het nieuwe evenementenbeleid in Amsterdam aan. De burgemeester was het eens met de bewoners: een veel lager BasisNorm gerelateerd aan de goede spraakverstaanbaarheid binnen, ongestoorde nachtrust en het voorkómen van gehoorschade. Doel een heus convenant met alle partijen (bewoners, organisatoren en gemeente). Het werd een mediation-traject. Het ingezette burgerparticipatietraject rond het nieuwe evenementenbeleid in Amsterdam lijkt vroegtijdig gestrand. Immers de ambtenaren sorteren al voor dat er geen convenant komt. En vier weken gelden werd er al door de gemeente uit de school geklapt wat de normen zouden zijn in Amsterdam. De bewoners waren niet blij. De volksgezondheid staat niet voorop, de balans gaat weer richting de commercie. Met uitzonderingen naar boven toe. Een evenement van 2 of meer dagen telt even zwaar als een evenement van 1 dag. Dat beleid hadden we al.

Toverwoorden nu: “bijzonder maatschappelijk belang”. Dat kan misschien een reden zijn om meer treinen te laten rijden, of langdurig feest te vieren, extra plaskruizen te plaatsen, meer handhavers in te schakelen maar het is geen enkele valide argument om muziek dan harder te zetten.

Dat het publiek zo hard blèrt heeft met drank, drugs en drukte te maken en de enorme geluidsvolumes om onderling te communiceren (er bovenuit te komen), niet met maatschappelijk belang.

Het geluidBuro liet zien hoe het proces te komen tot een nieuw evenementenbeleid tot stand komt in Amsterdam. Verwezen werd naar een studie in opdracht van de gemeente  over evenementengeluid (nog steeds niet openbaar). Het proces loopt sinds de zomer. Terwijl in de presentatie wordt gesuggereerd dat de gesprekken met de bewoners nog doorgaan, en nog een derde ambtsgesprek wordt voorbereid, heeft de stad dus kennelijk al gekozen. Alle inbreng van de bewoners ten spijt. Ook werd gemeld dat er een werkgroep voor best beschikbare technieken komt, 20 locaties worden geanalyseerd, dat experimenten plaatsvinden, bestaande uit een uitgebreider belevingsonderzoek,  klachtenregistratie en afhandeling, variatie in de geluidsbelasting, affilteren van de lage tonen en omgevingscommunicatie. Wel is gezegd dat het beleid het beleid is. Wat de experimenten dan aan “het vastgestelde beleid” gaan veranderen na het “overgangsjaar” is niet duidelijk gemaakt.

Afsluiter
Soundappraisal sloot de dag af met de vernieuwde MoSart app. Deze app probeert de beleving van geluid  in kaart te brengen tijdens een evenement. De oude versie werd ingezet bij de EuroPride vorige jaar, maar faalde toen. Wel kregen de toehoorders daarvan plaatjes te zien, waaraan geen rechten ontleend konden worden (promotiemateriaal). Beloofd werd dat de 600.000 bezoekers die naar een evenement kwamen gewogen werden ten opzichte van de paar duizend bewoners die (noodgedwongen) bleven. De gevluchte bewoners konden hun mening niet kwijt!

NSG
De NSG wil later dit jaar samen met betrokkenen komen tot nieuwe handvatten voor evenementen versterkt geluid. Samengevat in een NSG-publicatie, waarin duidelijk moet staan wat de consequenties zijn van keuzes. En gaat over duldbare hinder, spraakverstaanbaarheid, invloed van wind, communicatie met omwonenden, klachten en handhaving. Het stuk moet een duidelijk beoordelingskader bieden, met een beoordeling van de maatregelen, wat is acceptabel, gehoorbescherming  en maatschappelijk draagvlak. Vanuit de bewoners doen d’Oude Stadt en Lagertoontje mee, naast bewonersorganisaties uit o.a. Leeuwarden en Utrecht.

De presentaties: