Gedingen om geluidshinder Evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

LET OP: Wijziging!
Vorig jaar is d’Oude Stadt namens heel wat bewoners(-groepen) een beroepszaak gestart vanwege de geluidshinder door evenementen. Dat kon dankzij de giften van velen. Die rechtszaak, op 11 juli 2017 om 9.00 gaat niet door. Vanwege  een fout van de rechtbank: een van de partijen zou per abuis niet uitgenodigd zijn.
De rechtszaak op 11 juli  2017 om 15.30 uur gaat wel door: de voorlopige voorzieningsprocedure  over de 2017 editie van de (gay)Pride, mede n.a.v. het voorgenomen “strengere” evenementengeluidbeleid. Ook andere vormen van overlast dan van geluid hebben daarbij de aandacht.

Vorig jaar werden bewoners geconfronteerd met evenementen met geluidswaarden die zeer fors waren en langdurig. Een voorbeeld in de binnenstad was de EuroPride. Daar hebben wij en vele anderen zienswijzen tegen ingediend, een bezwaarprocedure gevoerd en een kort geding. De geluidsoverlast mocht, omdat alles “binnen de vergunde norm” bleef en “bewoners van de binnenstad nu eenmaal wat hinder moeten verdragen” …… Feitelijk bleek het een takkeherrie. Dat was de aanleiding de rechter nogmaals om zijn mening te vragen. Dat proces is mogelijk door de velen die  financieel hebben bijgedragen. Waarvoor nogmaals onze dank.

Inmiddels zijn er vele rechtsuitspraken die aangeven dat de gemeente bij het gunnen van een vergunning om versterkte muziek zeer zorgvuldig moet omgaan; ook met de belangen van de bewoners. Hoewel we een rechtszaak aanspannen tegen een “oude” vergunning uit 2016 hebben bewoners, gemeente en organisator nog steeds belang bij een oordeel van de rechter. Het betreft immers een jaarlijks terugkerend evenement. Het oordeel van de rechtbank is dus van belang voor toekomstige edities van dit en andere evenementen……

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente wilde ondertussen werken aan een strenger evenementenbeleid. De uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam zijn:

  1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis,
  2. het voorkomen van slaapverstoring,
  3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd.

Er is een heus “nieuw evenementenbeleid-traject” gestart. Met zelfs ambtswoninggesprekken. Echter het beleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkeld. De bewoners zijn uitgenodigd voor een aantal “bewonersconsultaties”, waarin over het zogenoemde “bouwwerk” van het nieuwe geluidsbeleid gesproken werd. Vertegenwoordigers van o.a. het Wijkcentrum d’Oude Stadt, VVAB en Wij-Amsterdam waren hierbij betrokken, evenals vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit  andere stadsdelen dan het centrum.

Tijdens die bijeenkomsten werd bewoners (van wie enkele zeer deskundig op geluidsgebied) om input gevraagd, maar in het beleid is, volgens de laatste versies die wij hebben kunnen zien, NIETS van de inbreng van de bewoners overgenomen. Er is wel een poging gedaan om de wildgroei van de afgelopen jaren enigszins een halt toe te roepen, het protest heeft dus wel wat geholpen. En nu worden er vergunningen verstrekt, met zelfs een verwijzing naar dat “nieuwe” beleid, maar feitelijk wat de geluidhinder betreft, niet onderdoen voor de geluidsvolumes van vorig jaar.

Buurtenoverleg
Op 12 juni is een buurtenoverleg geweest. Daar is met betrokkenen gesproken over de wrevel over het “nieuwe evenementen-traject”. Unaniem is besloten dat d’Oude Stadt op de korte termijn een voorlopige voorzieningsprocedure start naar aanleiding van de vergunning Pride 2017.

Uit het voorlopige voorzieningsverzoek: De Stichting begrijpt dat enige overlast dient te worden geaccepteerd, dat hoort nu eenmaal bij het wonen in de binnenstad. Doch, onduldbare geluidsoverlast hoeft niet te worden getolereerd. En het staat vast dat het evenement aldus zorgt voor onduldbare geluidsoverlast voor de omwonenden.

Wij bepleiten in de rechtszaken nu:

  1. Vast te houden aan de principes van spraakverstaanbaarheid binnenshuis en het recht op voldoende nachtrust zonder slaapverstoring.
  2. Daartoe geluidsniveaus op de gevels toe te staan van maximaal 70 dB(A) en maximaal 80 dB(C), waarbij het verschil dB(C) en dB(A) maximaal 10 is, tot uiterlijk 23:00 uur. Rekening houdend met de werkelijke geveldemping per locatie, en anders in de berekeningen voorlopig overal uit te gaan van 15 dB geveldemping.
  3. De frequenties van 50 Hertz en minder af te doen filteren. Meewindcondities mee te nemen in de berekeningen, zoals aanbevolen is door de NSG.
  4. Een uitloop van hooguit een half uur na staken van de muziek om 23:00 toe te staan als dat echt nodig is, niet met een commercieel motief. Metingen ook binnenshuis. En ook handhaving.
  5. De bewoners bepleiten daarnaast dat er anders gemeten moet worden, conform de Nota Limburg (pagina 8 onder aan) een 1 minuut gemiddelde voor muziekgeluid voor een betere bescherming tegen piekwaardes (ipv iedere 3 of 5 minuten).

Komt allen
Het kort geding (voorlopige voorziening) dient op 11 juli 2017 om 15.30 uur.
De zittingen zijn is openbaar. Komt allen. Let op! De rechtbank Amsterdam verbouwt. Klik hier voor de routebeschrijving (pdf).
De beroepszaak bij de rechtbank voor het “oude” evenementenbeleid verschuift. En dient niet op 11 juli. Een nieuwe datum wordt gezocht.

Uitleg:
In de vergunning worden geen dB(A) maar wel dB(C) limieten gesteld. Wat betekent 85 dB(C) op de gevel voor de spraakverstaanbaarheid, waarbij de grens ligt op 50 dB(A)?

Het verschil tussen dB(A) en dB(C) varieert in de praktijk, voor verschillende muziekspectra. Bij popmuziek, dance en house zijn  de verschillen berekend op 6, 10, resp. 14 dB.[1]  Tijdens de straat- en pleinfeesten zal niet de allerzwaarste categorie de standaard zijn, dus laten we de middelste waarde hanteren, 10 dB verschil. Dan komt 85 dB(C) op de gevel neer op ongeveer 85-10 = 75 dB(A) op de gevel.

De geluidswering van woningen varieert. Er zijn in de binnenstad veel oude huizen, en ook veel historische panden waarop beperkingen zijn ten aanzien van geluidswerende maatregelen. Als we de geluidswering in de oude stad op 15 dB(A) stellen, dan komt die 75 dB(A) op de gevel dus neer op 75-15= 60 db(A) binnenshuis, ver boven de grens (50 dBA) voor spraakverstaanbaarheid, en ook die van slaapverstoring.

Een maximum van 10 dB meer op de gevel, zoals in andere vergunningen, kan dus binnen op wel 70 dB(A) neerkomen.

[1] NSG Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven, pag 3 tabel 2, op basis van convenant ‘organisatoren van muziekevenementen en de poppodia’, 14 februari 2014 (VVEM, VNPF en ministerie VWS) [Bijlage 7]