Rekenkamer: Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig

Print Friendly, PDF & Email

SchoneluchtAmsterdam1
De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft op 29 juni het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam aan de voorzitter van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid aangeboden.

In het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam concludeert De Rekenkamer Metropool Amsterdam dat de luchtkwaliteit in de stad over de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat de gemeente (nog steeds) niet overal in de stad voldoet aan de wettelijk norm voor NO2. Hieraan had zij al op 1 januari 2015 moeten voldoen!

De Rekenkamer constateert dat het college hun aanbevelingen uit 2011 nog niet geheel heeft uitgevoerd. Volgens de rekenkamer zijn deze toch nog steeds belangrijk. Een integrale afweging van (maatschappelijke) kosten en effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen blijft nodig. Bovendien raadt de Rekenkamer het college aan de voortgangsrapportage aan de gemeenteraad te verbeteren.

2-7-2016 15-33-58

In de concept brief aan de gemeenteraad (18 mei 2016) brengt de Rekenkamer nog een drietal punten onder de aandacht, waaronder het punt dat er geen kosteneffectiviteitsafweging is gemaakt voor de maatregel ‘elektrische bussen GVB’, waarvoor naar verwachting € 8 miljoen moet worden uitgetrokken. Aandacht voor doelmatigheid blijft essentieel omdat bij een vaststaand budget de opgave nog steeds groot is.

Het college reageert daar op als volgt: “Ten aanzien van de investering voor elektrische bussen merkt het college op dat het hier een eerste stap betreft van de uitvoering van de afspraak uit het coalitieakkoord om het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij te laten zijn. Het gaat hier om het doorlopen van een transitietraject waarbij een bredere overweging moet worden gemaakt dan alleen een kosteneffectiviteitsafweging.

De gemeente is met het GVB in gesprek over de exacte voorwaarden en gebruikte methoden om tot uitstootvrij busvervoer komen. Als helder is wat een en ander betekent voor deze eerste stap, kan ook de kostenefficiëntie in kaart worden gebracht. De verwachting is dat deze past binnen die van het bestaande maatregelenpakket, zeker als deze eerste bussen worden ingezet op de zwaarst belaste locaties.

Daarnaast wijst het college er op dat deze eerste stap financieel volledig wordt gedekt door een rijksbijdrage om de laatste overschrijdingspunten in de twee grootste steden, Amsterdam en Rotterdam, op te lossen”.

Echter die rijksbijdrage was nu juist bedoeld om de knelpunten aan te pakken. Dat werd op 11 mei (aanbieding rapport Milieudefensie) nogmaals herhaald. Door van het geld (elektrische) bussen aan te schaffen, pakt Amsterdam niet de knelpuntstraten aan,  zoals de  S100 (Stadhouderskade en Nassaukade)  laat staan op de Wibaut-as , naar de IJtunnel, via de Valkenburgerstraat, omdat door die straten nauwelijks bussen rijden.  Uit betrouwbare bron blijkt gelukkig dat het geld nog niet is overgemaakt door het Rijk………

 

Downloads