Knowledge Mile Terrassen

Print Friendly, PDF & Email

Knowledge Mile Park is vanuit de gemeente opgericht om de Wibaut-as (tussen IJ-tunnel en Prins Bernhardplein) groener en duurzamer te maken. Bewoners moeten zorgen voor draagvlak. Horeca-ondernemers worden echter door de gemeente als eerste bediend, met een terrassenplan, ondanks bezwaren van bewoners. Nog afgezien van de inhoud moet de volgorde andersom.

De Wibaut-as is jarenlang een grote verkeersader. Bewoners willen minder verkeer, maar daar wil de gemeente niet aan. Al jaren worden bewoners door de gemeente aan de praat gehouden. Nu onder de vlag Knowledge Mile Park; straten vergroenen, verduurzamen en onderwijsprojecten leveren voor innoveren en leren. Een goede lezer van het verslag van de eerste bewonersbijeenkomst moet het al op zijn gevallen. De dadendrang van de projectorganisatie ligt vooral bij de “verterrassing” van de as.

Terrassenplan
Wij beperken ons hier tot het deel dat in het Centrum ligt: Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Bewoners konden tot 3 februari een zienswijze indienen op het concept Terrassenplan. Het plan beoogt vergroening maar feitelijk levert het plan een beperking op van de bestaande doorloopruimte: versmalling en dwingen tot slalommen tussen terrassen, bloembakken en fietsenrekken. De terinzagelegging leverde dan ook 8 schriftelijke kritische reacties op (o.a. van d’Oude Stadt). De teneur: lever eerst een concreet integraal plan voor vergroening (waar terrassen deel van uit kunnen maken). Inmiddels is de nota van beantwoording verschenen.

Volgens dit plan mag een terras maximaal 3 meter van de gevel worden af geplaatst voor het realiseren van een geveltuin. De huidige situatie is dat een terras direct aan de gevel geplaatst moet zijn. De groenobjecten mogen in maximaal 1 meter rondom het terras worden geplaatst, zowel aan de voorkant als aan de zijkant. De doorloopruimte van 2 meter moet bij het realiseren van de geveltuin en het plaatsen van de groenobjecten ten alle tijden gewaarborgd blijven.

In de nota van beantwoording wordt niet echt ingegaan op de kritische reacties van bewoners en worden ze daarmee terzijde gelegd. Wel heel gemakkelijk wordt gewezen naar het nu pas beschikbare “concept” Plan van Aanpak, dat alleen rept over nog te maken concrete plannen ergens in 2e of 3e kwartaal 2020.

Schrijnend is de reactie in de nota op de kritiek dat terrasklanten en passanten verder richting ongezonde rijweg gedwongen worden: dat de hoeveelheid verkeer en de slechte luchtkwaliteit geen onderdeel zijn van het Terrassenplan.
Waarbij verwezen wordt naar allerlei “lopende Agenda’s”, waarin niets concreets staat voor deze straten om op korte termijn er minder verkeer door heen te laten rijden, laat staan de luchtkwaliteit te verbeteren. Nee, erger nog: er komt 30% meer verkeer doorheen volgens de wethouder.

Andersom
Bewonersdraagvlak voor een heel project creër je niet als er al slecht geluisterd wordt op een klein onderdeel. Die terrassen zijn vlekken op de hele lengte van die straten.

  • Er moet over de hele lengte van de Wibautas niet algemeen gepleit worden voor minimaal 2 meter doorloopruimte. Bij vergunningverleningen wordt dat meestal tegelijk als maximum gezien. De Wibautas kent verschillende delen, waar benodigde loopruimte heel verschillend is. Om maar niet te spreken over wat wenselijk is.
  • Zo’n terrassenplan staat juist een uitzondering toe op algemene regels. Ook in positieve zin, zie het Terrassenplan Vijzelstraat. Daarin staat dat er een minimale obstakelvrije loopruimte aanwezig is van 3 meter! De bewoners in de Valkenburgertstraat houden van hun brede stoepen blijkt uit onderzoek in opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte. En op andere delen wordt nu al geen 1,5 meter doorloopruimte gehaald.
  • En wat als er straks een brede groenstrook tussen fietspad en rijweg wordt gecreëerd, zodat voetgangers en fietsers minder uitlaatgassen hoeven te snuiven? Dat kan niet meer omdat er dan een terras staat dat niet meer weg te krijgen is.
  • Er moet met dit en andere nieuwe terrassenplannen (dat overigens op hooguit een enkel huidig terras op Valkenburgerstraat en Weesperstraat van toepassing lijkt) in ieder geval gewacht worden tot er een nieuw algemeen terrassenbeleid is vastgesteld. De motivering: “we hebben gepraat met de beleidsmedewerkers”, gaat voorbij aan het politieke proces rond de vaststelling van dat nieuwe terrassenbeleid!
  • Dit is een voorbeeld bij uitstek van verrommeling en versnippering van de schaarse openbare ruimte in Amsterdam, met name in het centrum;
  • En raar dat er naar handhaving gewezen wordt, als in de zienswijze in woord en beeld met foto’s dat bij de nu al gegunde terrassen sprake is van grove, structurele/permanente overtredingen van de huidige bepalingen van bestaand terrassenbeleid!

Behandeling in Stadsdeelcommissie
Het Terrassenplan Knowledge Mile Park, de Nota van Beantwoording en het Concept Plan van Aanpak 2020 Knowledge Mile Park worden behandeld in stadsdeelcommissie Centrum op 24 maart 2020 vanaf 20.00 uur (Stadhuis Stopera, Amstel 1, commissie zaal). Deze vergadering is publiek toegankelijk. U kunt u hier meepraten over het terrassenplan KMP/uw zienswijze mondeling toelichten.

Bijlagen: