Inspraak wijzigen Huisvestingsverordening

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B&W heeft de concept verordening tot het wijzigen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot en met 2 juni 2017. De wijziging heeft betrekking op beleid voor vakantieverhuur met een meldplicht. AirBnB is tegen en roept op gebruikers bezwaar te maken tegen de meldplicht. Het wijkcentrum heeft ook een zienswijze ingediend en stelt meteen een paar verbeterpunten voor.

Wat is nieuw?
Het beleid dat Amsterdam hanteert over vakantieverhuur is nu in de verordening opgenomen met een belangrijke nieuwe voorwaarde, te weten de meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat degene die zijn woning verhuurt aan toeristen, elke keer via een digitaal formulier meldt bij de gemeente aan hoeveel personen en voor hoeveel nachten hij of zij de woning verhuurt. Voor vakantieverhuur geldt een maximum van 60 nachten per jaar.

U vindt deze meldplicht in artikel VII, artikel 3.1.2 lid 5 van de wijzigingsverordening.
Vakantieverhuur mag als wordt voldaan aan alle hierna genoemde  voorwaarden:

  1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft en ook als zodanig in de basisadministratie staat ingeschreven;
  2. vakantieverhuur maximaal 60 dagen per jaar plaatsvindt;
  3. aan niet meer dan vier personen per nacht onderdak wordt verleend;
  4. geen sprake is van een huurwoning in eigendom van een corporatie met een rekenhuur onder de liberalisatiegrens, en;
  5. de hoofdbewoner, elke keer voordat het gebruik ten behoeve vakantieverhuur start, het gebruik van de woonruimte door middel van een door burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier elektronisch heeft gemeld bij burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt de gastvrijheidseconomie maar wil grenzen kunnen stellen aan de uitwassen ervan. De stad moet voor eenieder leefbaar blijven. Dit beleid is in de verordening opgenomen om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte handhaving van vakantieverhuur. Het college wil zo onveilige situaties en overlast in de stad tegengaan. Als nieuw instrument hierbij is dus de meldplicht opgenomen.

De overige wijzigingen zijn van technische aard. Lees hier meer.

Inspraak
De gemeente hoort graag uw mening over dit onderdeel. Uw reactie moet uiterlijk op 2 juni 2017 binnen zijn. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Stuur uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens naar InspraakMeldplichtVakantieverhuur@amsterdam.nl, of stuur uw reactie naar:

Inspraak huisvestingsverordening, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

Uw zienswijze dient uiterlijk 2 juni 2017 binnen te zijn. Zienswijzen die na de vermelde datum binnen komen, worden niet behandeld.

Alle zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording, waarin wordt aangegeven of een zienswijze wel of niet tot aanpassing van de conceptteksten leidt. Deze nota van beantwoording maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Na verwerking van de zienswijzen en de adviezen, zal het college van B&W de concept huisvestingsverordening ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

 

UPDATE: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/bijzondere-situaties/vakantieverhuur/melden/

Bijlagen