Het nieuwe top-down | Kracht van Mokum

Print Friendly, PDF & Email

Geen burgerparticipatie meer georganiseerd door de gemeente, maar door burgers van onder op. Een bericht over de ontwikkelingen binnen en buiten het platform Kracht van Mokum. d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers. Waar staat Kracht van Mokum voor, in welke dynamiek zit het platform nu en hoe ziet de nabije toekomst eruit?

Kracht van Mokum startte in augustus 2020. Er is er veel gebeurd rondom het platform voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven. De initiatiefnemers zijn bezig met het positioneren en het vormgeven van de missie van Kracht van Mokum.

Noodkreten
Eind vorig jaar hebben diverse bewonersgroepen in de stad, waaronder Kracht van Mokum, bij de gemeenteraad noodkreten geuit over de wijze waarop de stad omgaat met georganiseerde bewoners. Terugkerende signalen waren: niet gehoord worden, niet serieus genomen worden, geen recht van spreken hebben, afhankelijkheid van lokaal politiek bestuur of ambtelijke organisatie, weglekkende motivatie onder bewoners, stopzetting van financiering en daarmee het afbreken van burgerkracht die juist nu zo ongelooflijk noodzakelijk is.

De Kracht van Mokum zit in de passie van bewoners zoals u en in de meerstemmigheid van zoveel Amsterdammers die het beste voor hebben met hun stadgenoten en hun stad!


Alle noodsignalen hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld Wijkcentrum de Pijp en Wijkcentrum d’Oude Stadt voor 2021 gered zijn van de ondergang.

Onderzoek

De gemeenteraad nam ook een motie aan; het idee van het buurtplatformrecht wordt nader uitgewerkt en bekeken wordt of het idee onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe Participatiebeleid. De gemeente benaderde inmiddels Kracht van Mokum om invulling te geven aan die motie. De rol van Kracht van Mokum wordt daarmee direct in de praktijk gebracht: invloed van onderop op gemeentelijke beleidsvorming.

De grote uitdaging voor Kracht van Mokum nu is hoe vanuit alle buurten en wijken in de stad input geleverd kan worden op de uitvoering van de motie. En op hoofdlijnen met elkaar eens zijn over welke borging er moet komen voor positie, ondersteuning, ruimte en middelen voor georganiseerde bewoners in de stad. Daar zullen geintresseerden de komende tijd over geïnformeerd worden en om input worden gevraagd.

Missie
Kracht van Mokum bestaat uit een grote groep geïnteresseerden uit de gehele stad. De zeven initiatiefnemers spraken de afgelopen maanden wat intensiever met elkaar over nut en noodzaak van de Kracht van Mokum. De missie is voor hen scherp (zie onder) en ook het beeld van de manier waarop deze missie het beste in de praktijk kan worden gebracht en het platform georganiseerd. Om samen stappen te maken naar versterking van de Kracht van Mokum, zullen geintresseerden de komende tijd ook daarover geïnformeerd worden en om input gevraagd.

Aanmelden kan nog steeds
Fijn als je jouw organisatie aanmeldt door een email te sturen naar dekrachtvanmokum@gmail.com.

MISSIE KRACHT VAN MOKUM
De kracht van alle Amsterdammers, die in georganiseerd verband van betekenis willen zijn voor het wel en wee van de stad, wordt maximaal benut.


Kracht van Mokum streeft naar:

 1. Bewoners kunnen structureel rekenen op:
  a. Een positie als gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam
  b. Professionele onafhankelijke ondersteuning
  c. Voldoende fysieke ruimte voor ontmoeting en uitvoering van hun activiteiten
  d. Zeggenschap over een eigen budget op wijkniveau voor uitvoering van hun activiteiten
 2. In de begroting van de gemeente Amsterdam worden bovenstaande punten structureel gewaarborgd.
 3. Het beleid van de gemeente Amsterdam vertrekt vanuit wat bewoners daarin kunnen en willen betekenen en op welke manier de overheid, welzijn, zorg en andere instanties daarin van toegevoegde waarde kunnen zijn.