Geef uw mening in de slotpeiling

Print Friendly, PDF & Email

Inzake de vernieuwing van het Bestuurlijk Stelsel Amsterdam zijn er actuele aanvullingen op ons bericht van 12 april. U kunt nog deelnemen aan een slotpeiling. Geef uw mening over nieuwe ideeën.

De gemeente denkt hard na over de toekomst van het bestuurlijk stelsel. Het inspraak- en participatieproces is feitelijk afgerond. Het gemeentebestuur stelde de “definitieve hoofdlijnen” voor de toekomstige structuur vast. Maar de gemeente vraagt ook in deze fase de bewoners van Amsterdam nog uitdrukkelijk om hun mening.

Amsterdam wil het lokale bestuur versterken en toegankelijker maken, en de zeggenschap van bewoners vergroten. Ook de ambtelijke organisatie en cultuur worden onder de loep genomen. Dat staat in een voorstel, waar Amsterdammers van begin april tot 20 mei op konden reageren. Via verschillende online stadsgesprekken, enquêtes en reacties via de mail kwamen er allerlei aanvullende en alternatieve ideeën bij de gemeente terecht. Het definitief verslag van het stadsgesprek van 11 mei is beschikbaar. Lees meer…….

Nieuwe ideeën
Het gemeentebestuur heeft die nieuwe ideeën onder elkaar gezet en wil nu weten in hoeverre die door andere Amsterdammers worden onderschreven. Nieuw zijn bijvoorbeeld een gemeentelijke buurtapp voor discussie en stemmen en een verplichte ‘bewonerseffectrapportage’ voordat bij projecten besluitvorming of vergunningverlening kan plaatsvinden (ingebracht door Buurtorganisatie 1018).

Geef nogmaals uw mening
In de Slotpeiling kunt u aangeven hoe u denkt over de voorstellen, wijzigingen op het voorstel van het college (stadsamendementen), dan wel als verzoek of oproep aan het college (stadsmoties). De online slotpeiling vindt plaats tot en met 12 juni en staat op www.bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl/peiling.

Vervolg
Het college zal, als alle reacties binnen zijn, alle voorstellen en reacties bekijken en er punt voor punt een advies aan hechten. Uiteindelijk ligt de besluitvorming bij de gemeenteraad.

Meer informatie:
Alle informatie en alle stukken zijn te vinden op: www.bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl.