Zitting geluidhinder evenementen

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdagochtend 10 april in alle vroegte was dan eindelijk de zitting om evenementenvergunningen uit 2016 en 2017 (Pride). De discussie ging vanwege het tijdsverloop over het procesbelang 2016. Daarna kwamen inhoudelijke argumenten voor de vergunning 2016 in relatie tot de vergunning 2017 en komende evenementen ruimschoots aan bod. Vooropgesteld is dat d’Oude Stadt en de bewoners voor wie zij acteert niet willen dat het evenement stopt, maar dat ze gehoord worden en een deugdelijke belangenafweging nodig is, inclusief de belangen van de bewoners. Het meerdaags evenement Pride kan en moet anders, zodat het evenement een beleving blijft voor bezoekers en het woon- en leefklimaat van bewoners niet wordt aangetast.

Procesbelang
Drie rechters hadden zich goed voorbereid. Volgens d’Oude Stadt hebben bewoners nog steeds procesbelang bij het beroep tegen de vergunningverlening 2016. De procedure vertraging lag immers niet aan d’Oude Stadt. En hoewel het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld is er bij deze evenementen geen verbetering in de geluidsherrie voor bewoners. Integendeel, juist door de  bijzondere positie die het evenement inneemt en het steeds terugkerende karakter van dit evenement, onder welke naam dan ook. Hoewel in de vergunning 2017 staat dat er nieuwe geluidsnormen zijn, wijken deze minimaal af van de gehanteerde normen in 2016. Ook dient een eventuele toewijzing consequenties te hebben voor komende evenementen. Nog afgezien van het feit  dat d’Oude Stadt verzocht heeft om een proceskosten veroordeling.

Beleid
Het nieuwe evenementenbeleid, zover van toepassing, is pas in 2018 vastgesteld. De oude jaren vallen onder het vigerende beleid voor dit evenement. En dus ook de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter LIMBURG. Uitgangspunt is de APV. Uitgebreid werd ingegaan op de discussie tussen partijen: alleen dB(C) meten, of ook dB(A). Of het volume van 95 dB(C) op de gevel nu nodig is en niet te ver gaat. De NSG gaf daarbij dat het dB(A) EN dB(C) moet zijn. Dat gaat ook om de fysiologische aspecten, waarbij de gemeente roept dat 10 dB een verdubbeling is, maar NSG aangeeft dat juist binnen het bassengebied een verhoging met 5 dB al een hoorbare verdubbeling is. Daarom ook normeren in dB(A) in het nieuwe beleid.

Binnen
Er komt ook meer dan 50 dB(A) binnen in de woning. Bij woningen in de gracht, waarbij de afstand van de bron tot de gevel van de woonboot slechts 50 centimeter kan bedragen, maar ook bij woningen aan de wal en in straten en rond pleinen. De waarden zijn heel fors, maar de gemeente stelt zich op het standpunt dat bewoners het maar te dulden hebben. Ook al gaat het ten koste van de spraakverstaanbaarheid in huis. D’Oude Stadt heeft daarom een beroep gedaan op het Europese Verdrag voor de Mensenrechten (artikel 8): hinder doet afbreuk aan woongenot. Uitgebreid kwam een nieuw onderzoek aan bod wat slaapverstoring met je doet. Dat heet onduldbare overlast. Zeker vanwege de lange duur. Duldbaar is afhankelijk is van de hoeveelheid geluid, de duur, tijdstip en plaats. De rechter las in een uitspraak van de Raad van State dat onduldbaar subjectief is. Daarop werd door de NSG gewezen op dat de hindernormen gehanteerd in de nota Limburg berusten op wetenschappelijk onderzoek. Er is niets subjectiefs aan onduldbare overlast.

Hinderkwalificatietabel uit de nota Limburg pagina 7.

Draaien
De gemeente beargumenteert zaken in het ene geval zus en dan weer 180 graden tegengesteld, als het hen niet uitkomt. Vooral de uitzondering op de uitzondering kwam aan bod. Bijvoorbeeld de Zeedijk. Daar moet het zo hard van de gemeente, omdat het anders geen feest is. Maar hun eigen uitgangspunt dat als het niet past binnen de norm het dan geen goede locatie is voor een feest. Die regel wordt dan weer meteen losgelaten. Het maximum is 3 dB omlaag gegaan, maar feit is: 3 dB meer/minder hoor je niet. Of dat bewoners rond Schiphol ook veel te dulden hebben…… Of huilbaby’s ook binnen veel herrie maken (voorbijgaand aan de signaalfunctie). Het gaat om de botenparade, het beeld (geen geluid) voor de wereld (en vergeten dat de hinder niet beperkt blijft tot die paar uur in de gracht, maar ook dagen daarvoor en er na). Nog afgezien dat woonbootbewoners nog meer moeten dulden dan de bewoners aan de wal. Terwijl bewoners in de stad toch al zoveel te dulden hebben.

Op het Amstelveld worden feesten op twee dagen gegund, terwijl uit stukken blijkt dat er maar een dag is toegestaan. Ook met de eindtijden licht de gemeente de hand met eigen beleid. Onduidelijk blijft waarom het niet eerder kan stoppen. En feesten vinden plaats op locaties, waar geen locatieprofiel is. De gemeente laat na om te motiveren, waarom ze wel degelijk geschikt zijn, in plaats van: “omdat het profiel er niet is er geen grond bestaat om de vergunning te weigeren”. En er is strijd met spreidingsbeleid, nu bijna alles in het centrum plaatsvindt. Artikel 2.43 van de AVP heeft de burgemeester de bevoegdheid om de vergunning te weigeren bij: een onevenredige belasting voor woon- of leefklimaat. Daaraan is volledig voorbij gegaan. Amsterdam is ongeschikt voor evenementen met een geluid van meer dan 70 dB(A) op de gevel, want dat levert onduldbare geluidshinder binnenshuis op.

Onzorgvuldig
Volgens d’Oude Stadt is de gemeente niet zorgvuldig genoeg geweest bij het tot stand komen van deze besluiten. En dat is nu juist nodig bij een grootschalig en meerdaags evenement zoals de Pride, met een enorme impact op de omgeving. De gemeente moet haar eigen beleid volgen, deadlines halen. Belanghebbenden moeten daadwerkelijk in staat gesteld worden hun stem kunnen laten horen en invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de evenementenvergunning. Dat wringt zowel in 2016 als in 2017. Ook is dit evenement ruimtelijk relevant en hoort dan ook thuis in een bestemmingsplan. Nu het toetsingskader alleen de APV is, is het evenement niet getoetst aan de ruimtelijke aanvaardbaarheid. De vergunning schrijft niet eens voor hoe onduldbare geluidshinder wordt voorkomen, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. En de huidige geluidsvolumes schaden de gezondheid van bewoners en bezoekers.

Bewoners
Al in de vorige zitting voelde de rechter haarfijn aan waarom bewoners in beroep zijn gegaan. Omdat ze niet gehoord worden. Al jaren niet. Tijdens deze zitting kwam dat ook aan bod. Waarbij de voorzitter van d’Oude Stadt opmerkte dat bewoners slechts aangehoord zijn. De gemeente deed niets met de opmerkingen en voorstellen van de bewoners. Zelfs de inhoudelijke argumenten van de door hen benaderde NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) worden door de gemeente terzijde geschoven. Het belang van de gemeente is dat het feest kan doorgaan; onduldbare geluidsoverlast heb je maar te dulden. Het belang van het evenement voorop. Ook d’Oude Stadt ziet het belang van het evenement, maar stelt dat de gemeente ook rekening dient te houden met de belangen van bewoners en niet zoals nu alleen met de commercie en “beleving” van de bezoekers.

De rechters gaan zich beraden. De uitspraak wordt verwacht op 22 mei (of als dat mogelijk is eerder).