Wijzigingen Huisvestingsverordening

Print Friendly, PDF & Email

Op 9 december wordt de gewijzigde Huisvestingsverordening in de raadscommissie Wonen en Bouwen behandeld. De wijzigingen betreffen onder andere toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties, een registratieplicht voor toeristische verhuur van woningen, continuering van de vakantieverhuurvergunning en nieuwe regels voor woningvorming.

De Doelgroepenverordening regelt aan de hand van inkomensgrenzen welke doelgroep ergens mag wonen. Deze verordening wordt gewijzigd naar aanleiding van een intentieverklaring die de gemeente, beleggers en ontwikkelaars in februari 2020 hebben getekend om meer betaalbare woningen te realiseren.

De gewijzigde verordening heeft ter inspraak gelegen van 3 juni t/m 17 juli 2020. Het college heeft 145 inspraakreacties ontvangen. Hiervan zijn 133 reacties afkomstig van individuen en dertien van organisaties/belangengroepen. Dit zijn: !WOON, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Platform wooncoöperaties regio Amsterdam, Wooncoöperatie Copekcabana, Vereniging VrijCoop & De Nieuwe Meent, Vereniging Wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo, Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus en Stichting Kraaipan OASE, De Latei, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN), Vastgoed Belang, Airbnb, Booking.com en de ASVA Studentenunie.

De nota van beantwoording laat de inspraakreacties zien en de reactie daarop van het college. Interessant en ook leerzaam om de argumenten te lezen, het is in dit geval niet steeds weer “valt niet binnen de scope”. Hier en daar zijn punten vanuit de inspraak overgenomen. De Vereniging Wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo, waar het wijkcentrum vanaf de oprichting bij betrokken is, ziet winst.

Onze inspraakreactie heeft succes gehad:

 • Het aantal initiatiefnemers dat bij de eerste verhuur voorrang krijgt zal overeenkomstig het aantal woningen zijn. Zie  punt 2.2.3.
 • Voorrang voor ouderen uit de buurt bij vrijkomende woningen: voor de volgende huisvestingsverordening 2022, zal de gemeente een regeling hiervoor onderzoeken. Zie punt 2.4.2.
 • Huurbegrenzing voor 25 jaar: zie  4.2. 20 of 25 jaar wordt hierin het midden gelaten, maar het college onderzoekt of een “eeuwigdurende” termijn kan worden vastgesteld voor middenhuurwoningen.

De inspraak en de behandeling ervan hebben geleid tot het definitieve wijzigingsvoorstel zoals het college dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

Informatie:

 • Raadsbrief WVW 2021 met bijlagen van het college aan de gemeenteraad
  • Raadsvoordracht wijzigingsverordening wonen 2021
  • Nota van beantwoording Wijzigingsverordening Wonen 2021
  • Wijzigingsvoorstel verordeningen Wonen 2021 van het college
 • Intentieverklaring Zelfstandig geclusterd wonen voor ouderen in Amsterdam 2020-2025