Nota Varen Deel 1

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B en W geeft de Nota Varen (Deel 1) vrij voor inspraak. De nota gaat om nieuw vaarbeleid voor de aanpak van drukte en overlast op en aan het water. Ook over een vergunningenbeleid voor de passagiersvaart. De inspraak verloopt digitaal of schriftelijk en is verlengd tot 6 februari 2019.

Update:
Het college heeft mede op verzoek vanuit de sector de inspraak periode met 2 weken verlengd. De periode duurt daarmee tot 6 februari 2019. Op maandag 17 december 2018 organiseerde de gemeente in de Zuiderkerk een inloopavond voor bewoners en ondernemers. Diverse belanghebbenden, waaronder enkele reders, hebben aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben om tot een zorgvuldige inspraakreactie te komen. Daarom heeft het college de inspraakperiode verlengd. Daarnaast is er een regeling gepubliceerd voor de afhandeling van lopende aanvragen. Lees hier meer over in de brief van 8 januari jl.

Eerder waren er al gesprekken met stakeholders gevoerd. Daarvan was er ook een in d’Oude Stadt. De werkgroep water is een van gesprekspartners bij die overleggen. Nu ligt er een eerste deel van de nota Varen. Dat Deel 1 geeft het kader voor het vaarbeleid, bevat het vergunningen­beleid voor de passagiersvaart en regels voor het gebruik van het water. Voor de zomer volgt Deel 2 van de nota en gaat in op de op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en goederenvervoer.

Vergunningen
Op drukke dagen is de passagiersvaart verantwoordelijk voor de helft van de drukte op het water. Daarom komt er een nieuw vergunningenbeleid. Op het aantal vergunningen dat wordt uitgeven zit een limiet: het college stelt voor om er in totaal 550 te verlenen. Dat plafond op 550 stellen vindt de werkgroep het legaliseren van illegalen, want de gemeente telt dan de 80 boten (plus 220) van de illegale rondvaart bij het huidige plafond. Een soort generaal pardon maar bewoners vinden het allemaal al jaren te druk. Onbegrijpelijk waarom het plafond verhoogd wordt en niet op huidige aantal vergunningen kan blijven!

De gemeente stelt dat bij het verdelen van de vergunningen aandacht besteed zal worden aan het behoud van diversiteit. Zo wordt de positie van het historisch varend erfgoed in Amsterdam beschermd. Met de ingang van het nieuwe vergunningsstelsel in 2022 moeten alle nieuwe passagiersvoertuigen uitstootvrij varen. Voor historische voertuigen komt er mogelijk een overgangs- of ontheffingsbeleid.

Extra maatregelen
Naast het nieuwe vergunningenbeleid voert de gemeente 17 maatregelen door om de overlast op het water terug te dringen. Onder meer:

  • Het aanpakken van knelpunten met locatie-specifieke maatregelen, zoals keer- en steekverboden of verkeersaanwijzingen.
  • Het invoeren van een ‘nachtsluiting’. Dit houdt in dat het verboden is ’s nachts over de grachten in de binnenstad te varen. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur.
  • Het invoeren van een verbod om te varen met meer dan 12 mensen aan boord, als je geen exploitatievergunning hebt voor passagiersvaart.
  • Verder moeten stewards, extra handhaving en gedragsbeïnvloeding leiden tot minder overlast bij op- en afstaplocaties.

Download Nota Varen Deel 1 (PDF, 6,1 MB)

Wijziging huidige Verordening op het binnenwater
Om de in de nota opgenomen maatregelen te kunnen implementeren is een wijziging nodig van de huidige Verordening op het binnenwater. Aan de verordening wordt een aantal nieuwe artikelen toegevoegd. Tegelijkertijd wordt naar aanleiding van inzichten vanuit de praktijk een verbeterslag doorgevoerd in de verordening. In de bijgevoegde leeswijzer worden de wijzigingen in de verordening uitgebreider toegelicht.

Download Verordening binnenwater 2010 met leeswijzer (PDF, 305 kB)

Inspraak en meer informatie
U kunt tot 6 februari 2019 uw officiële reactie geven op de Nota Varen Deel 1 en op de wijziging Verordening op het binnenwater via het inspraakformulier, ga hier naar het inspraakformulier, of per post naar: Gemeente Amsterdam, Programma Varen, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

De gemeente organiseerde een inloopavond voor bewoners en ondernemers op maandag 17 december in de Zuiderkerk. Daar was ruimte voor vragen. U kunt ook later uw vragen, opmerkingen en ideeën indienen. Dit kan tot 6 februari via het inspraakformulier. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar: programmavaren@amsterdam.nl