Nieuw evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

evenement

De notitie  “Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid” van burgemeester van der Laan is vastgesteld in de Raad. Die notitie vormt de aanzet tot een nieuw te ontwikkelen stedelijk evenementenbeleid ingaande 2017.

De notitie heeft ten doel om te komen tot een duidelijker afwegingskader, waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en die duidelijke randvoorwaarden stelt. Zo is voorafgaand aan een evenement voor iedereen – organisator, burger en bezoeker – duidelijk wat kan en wat niet kan. Deze helderheid moet leiden tot een dialoog tussen belanghebbenden, die gaat over de uitwerking van de vereiste maatregelen en niet over de vraag of een maatregel vereist is – met alle (juridische)conflicten van dien.

Aanleiding
Evenementen horen bij de stad en maken de stad voor veel bewoners en bezoekers aantrekkelijk. Maar ze leiden ook tot overlast. De afgelopen periode is in de stad en in raadsvergaderingen in toenemende mate aandacht voor evenementen en de overlast gevende gevolgen daarvan. Bewoners verenigen zich en laten meer van zich horen. Organisatoren steken veel energie in pogingen om de overlast te verminderen, maar hebben behoefte aan eenduidige stedelijke kaders

Ook met bewoners
In de notitie wordt verwezen naar een gesprek op 3 februari 2016 met de burgemeester, wethouders Ollongren en Choho en diverse belanghebbende organisatoren en bewoners(verenigingen). Echter die (bewoners)vereniging  blijkt de VVAB te zijn, waarvan ook ondernemers lid zijn. De echte bewonersvertegenwoordigingen moeten dus nog aan het woord komen. Dat kan pas als deze notie eerst is omgezet in een beleidsnotitie en het concept wordt besproken in de Gemeenteraad. Daarna wordt het concept voorgelegd voor advies aan de Bestuurscommissies. Dat advies wordt besproken in de Raad,  waarna de nieuwe beleidsnota wordt vastgesteld. Kortom inspreekmomenten genoeg. Wordt vervolgd.

Lees hier: het persbericht van de gemeente