Muziekgeluid horeca

Print Friendly, PDF & Email

Het college van B&W heeft een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld voor overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. U kunt daar tot 5 mei uw mening over geven. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. 

Inspraakperiode concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca
Bewoners ervaren nog geregeld overlast van muziekgeluid uit horecabedrijven. Bij overtredingen van de landelijk vastgestelde geluidnormen kan de gemeente handhaven. Het college van B&W heeft nu een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld met een stappenplan, waarin staat opgenomen welke sanctie volgt na welke overtreding (download onderaan).

Wat is nieuw?
Ten opzichte van de huidige handhavingspraktijk stelt het college drie belangrijke wijzigingen voor:

  1. Bepaalde overtredingen zijn gekwalificeerd als ‘ernstige overtredingen’, waarbij direct een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd. In de andere gevallen volgt in principe eerst een bestuurlijke waarschuwing.
  2. Als een ondernemer voor een eerste keer een overtreding begaat met betrekking tot muziekgeluid, en ook niet eerder een overtreding heeft begaan van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening of de Drank- en Horecawet, krijgt deze alleen een ‘aantekening’ in het dossier.
  3. Als een ondernemer binnen een jaar tijd 4 of 5 keer de regels met betrekking tot muziekgeluid heeft overtreden, kan overgestapt worden op handhaving op de exploitatievergunning. Dit kan uiteindelijk leiden tot intrekking van de exploitatievergunning.

In deze nieuwe concept handhavingsstrategie muziekgeluid is aangesloten bij de principes uit de handhavingsstrategie horeca die geldt voor de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening, of de Drank- en Horecawet.

Reageren?
Tussen 24 maart en 5 mei is het mogelijk om via het inspraakformulier een reactie te geven op de concept handhavingsstrategie muziekgeluid horeca.

Download