Meedenken

Print Friendly, PDF & Email

De GroenLinks fractie van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum vraagt bewoners mee te denken over de gebiedsplannen 2020. Wij ontvingen het volgende bericht.

Afgelopen december zijn in de stadsdeelcommissie de gebiedsplannen voor 2019 besproken alsmede de gebiedsagenda 2019-2022. Na maandenlange voorbereiding door de ambtenarij, het leveren van input door bewoners en de Avond van Stem van Centrum georganiseerd door de stadsdeelcommissie. De behandeling van de stukken heeft een ongemakkelijk gevoel gegeven, en we denken dat dit breder gedeeld wordt.

Inhoudelijk is er natuurlijk veel over de gebiedsagenda en de gebiedsplannen te zeggen. Met sommige dingen zijn we het eens, met andere oneens, sommige dingen mogen veel ambitieuzer en andere zijn in ieder geval al beter geformuleerd dan in de vorige gebiedsplannen.

Aard van de plannen
Waar wij vooral over vielen is de onduidelijkheid over de aard van de plannen. Het is zeer onduidelijk wat voor status de plannen hebben. Zijn ze staand beleid, dat hierin slechts beschreven wordt? Zijn het beleidsvoornemens? En in welke fase van besluitvorming bevinden deze zich dan? Wat kan er dan nog gewijzigd worden? Zeker als je je bedenkt dat de financiële ruimte van het stadsdeel voor eigen plannen klein is.

De plannen worden gepresenteerd als dé plannen voor het nieuwe jaar, waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Het is echter volstrekt onduidelijk welke invloed we er nog op kunnen uitoefenen, en of de behandeling van de plannen dan dus wel het goede moment is om veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Het was ook voor ons als stadsdeelcommissie hierdoor zeer onduidelijk wat we precies konden met de plannen. En de tijd voor advisering was ook weer te kort om over alle onderwerpen goed onderbouwde adviezen op te stellen.

Anders doen
We hebben het dringende beroep gedaan aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel centrum om komend jaar dit proces anders te doen en hier transparant over te zijn. En wij willen erbij betrokken worden. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels aangegeven dat het de stadsdeelcommissie méér dan het afgelopen jaar wil betrekken en in een vroeg stadium.

Graag willen we u uitnodigen om met ons mee te denken. Van tijd tot tijd zouden we uw mening willen vragen over het proces van participatie van bewoners bij de gebiedsplannen en wellicht breder bij andere beleidsprocessen. Soms in de vorm van een mail, soms ook in de vorm van een bijeenkomst, misschien ook nog op andere manieren en in samenwerking met andere betrokkenen. Ook willen we u uitnodigen om de ideeën die u heeft over bewonersparticipatie met ons te delen. Het gaat ons niet om de ene visie gelijk te laten krijgen boven een andere, maar om een goede manier te vinden om inbreng van bewoners een natuurlijk onderdeel te laten zijn van het bestuurlijk proces en daadwerkelijke invloed te laten hebben.

Buurtenquête
De eerste voorbereidingen voor de buurtenquête zijn net gestart. Dit is één van de instrumenten voor het vergaren van informatie waar de gebiedsplannen mede op worden gebaseerd. Er is veel aan te merken op dit instrument, op dit moment wordt er nog wel aan vastgehouden. Insteek is om het te verbeteren, als instrument, en qua inhoud, namelijk de specifieke vragen. En daarnaast om te zien dat er meerdere instrumenten voor de informering van het stadsdeel worden gebruikt.

Ook staat de uitnodiging open vanuit het stadsdeel om suggesties te doen voor concrete vragen voor de buurtenquête. Het gaat dan bijvoorbeeld om algemene vragen maar ook om concrete vragen over zaken die belangrijk zijn in uw buurt en die momenteel of komend jaar gaan spelen. Het aantal vragen in de enquête is natuurlijk beperkt dus er wordt sowieso een selectie gemaakt. De deadline voor het aanleveren van die vragen is 22 februari!

Doe mee
Heeft u concrete ideeën over de buurtenquête en over andere vormen van informatievergaring door het stadsdeel, of vragen dan horen wij die graag. Ook horen we van u of u geïnteresseerd bent om met ons mee te denken, over de buurtenquête of andere hier genoemde onderwerpen! Neem dan contact op met Neeria Oostra via n.oostra@amsterdam.nl

Vriendelijke groeten,

Noah, Elmar en Neeria

2 reacties

 1. Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

  Reactie van Neeria Oostveen
  (…) Het ging meer om de algemenere vraag van wie de komende maanden wil meedenken.

  (…) we hebben als hele stadsdeelcommissie gevraagd om meer betrokkenheid in het proces van de gebiedsplannen van komend jaar. Het Dagelijks Bestuur wil hier waar mogelijk ook aan meewerken. Zodat in ieder geval duidelijk wordt wat we wel en niet met de plannen kunnen. Ook al kennen alle stadsdelen het fenomeen gebiedsplannen, in elk stadsdeel gaan de dingen net een beetje anders. Dus er is wel degelijk ruimte om te kijken wat we anders kunnen doen dan afgelopen jaar. En dat doen we graag samen met bewoners.

  Ik neem voor nu alvast van jouw reactie de volgende dingen als input:
  -Een bewoner-evaluatie van de buurtenquete.
  -De opdeling in de gebieden oost en west (in centrum) opheffen.
  -Grote inspraakbijeenkomsten voordat over projecten beslist wordt, niet (alleen) als het meeste al vast ligt.
  -Bredere communicatie van bijeenkomsten e.d. (MUPI’s, papieren kranten, AT5).
  -Betere terugkoppeling van wat er met inspraak/zienswijze van bewoners is gebeurd.
  -Als nodig, durven wijzigen van beleid.
  (…)
  en ook:
  Ideeën van anderen hoe het beter kan zijn zeer welkom.


  d’Oude Stadt:

  Het wijkcentrum zal dit bespreken in de komende vergadering van de wijkraad. Misschien aanleiding om een eerste bewonersbijeenkomst over het onderwerp te organiseren, voor iedereen die daar ideeën over heeft. Ook van buiten het Centrum, want de invloed van burgers mag niet een gunst van één stadsdeel zijn.

 2. Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

  Terwijl zoveel mensen in november hadden ingesproken namens het wijkcentrum, juist met kritiek op de hele procedure, was dit bericht niet naar d’Oude Stadt gestuurd. Via via hebben wij het ontvangen.

  Is in het centrum alleen Groenlinks van mening dat het beter moet? En hoe zit het in andere stadsdelen? We horen vaak genoeg kritiek, dus daar zal hetzelfde aan de hand zijn.

  Over de enquete:
  Voor een bericht dat 19 februari is verspreid, is een deadline van 22 februari een beetje onzinnig. En om nou uit de losse pols een paar enquetevragen op te hoesten, zonder enige context? Dat zet geen zoden aan de dijk.
  Is het niet nuttiger om actieve bewoners dit jaar alle vragen en keuzemogelijkheden van de enquete 2019 te laten beoordelen, positieve en negatieve kritiek te laten leveren en suggesties te laten doen voor betere vragen/keuzemogelijkheden? Dan is dat goed bruikbaar voor volgend jaar.
  Dat moet natuurlijk wel in alle stadsdelen gebeuren. En voor wat het centrum betreft niet opgesplitst in het kunstmatige C-west en C-oost.

  Over andere vormen van informatievergaring:
  Echte grote inspraakbijeenkomsten vooraf, niet pas wanneer alles al vastligt. En brede uitnodigingen, in kranten (niet alleen Parool), op AT5, grote posters op alle mupi’s plakken (digitaal mag, maar wel stilstaand en langdurig).
  En ook dat in alle stadsdelen.

  Het allermoeilijkste komt dan nog: laten zien dat er naar burgers geluisterd is, dat ambtenaren en politiek de moed hebben hun plannen te wijzigen.