Let op met e-mail of fax

Print Friendly, PDF & Email

Het indienen van bezwaarschriften, zienswijze of verzoeken per e-mail (of per fax) is alleen mogelijk indien het bestuursorgaan duidelijk maakt dat deze weg is geopend! Omgevingsweb bespreekt daarover een recente uitspraak.

De Raad van State van 6 februari 2019 oordeelde afwijzend over de rechtsgeldigheid van een ingebrekestelling (wegens niet tijdig beslissen), toen bleek dat eiser het verzoek per e-mail (alleen) aan de behandelend ambtenaar toezond. De Afdeling leest in de ’toelichting van het dagelijks bestuur’ en de website van de bestuursorganisatie onder het kopje “Contact”,  waar het algemene e-mailadres info@…..nl staat, dat dat de elektronische weg is voor het indienen van stukken (ex artikel 2:15, eerste lid, van de Awb). Zodat de stukken naar het op de website vermelde e-mailadres moeten worden gemaild en (dus) niet naar het e-mailadres van de betrokken ambtenaar.

Conclusie
Gebruik alleen de door het bestuursorgaan aangegeven weg, dat wil zeggen e-mailadres of faxnummer dat moet worden gevolgd/gebruikt. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Wanneer de inzending per e-mail gebeurt zonder dat die weg openstaat, kan bijvoorbeeld te vroeg beroep tegen het niet tijdig beslissen worden ingesteld (dus niet ontvankelijk). Heeft de gemeente de website aangegeven dat berichten verzonden aan het algemene e-mailadres of via het contactformulier als poststuk worden behandeld, is dat volgens de Afdeling maatgevend, als gegevens daar zijn ontvangen.

Omgevingsweb: “Echter, het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift per e-mail of per fax, zonder dat het bestuursorgaan die weg heeft opengesteld, betekent echter niet dat het bestuursorgaan zich op het standpunt kan stellen dat geen zienswijze is ingediend of het bezwaar niet-ontvankelijk kan verklaren. Het bestuursorgaan dient dan, onder voorwaarden, de indiener in de gelegenheid te stellen het stuk alsnog in te dienen op een wel toegelaten wijze (ABRS 23 januari 2013, en ABRvS 29 januari 2014).”

Meer informatie