Inspraak meldingsplicht sensoren

Print Friendly, PDF & Email

Het college wil het inwinnen van data in de openbare ruimte transparant en controleerbaar maken. Dat heeft te maken met de bescherming van digitale rechten van de Amsterdammers. Het college stelt daartoe voor een meldingsplicht voor sensoren in de APV op te nemen.

Die verplichting zou moeten gelden voor allerlei sensoren die data in de openbare ruimte kunnen inwinnen, en met een professioneel doel zijn geplaatst door bedrijven, (onderzoeks)instellingen, of overheden. U hoeft de slimme apparaten in uw woning of uw video-deurbel dus niet aan te melden.

Het betreft camera’s, maar ook andere sensoren voor bijvoorbeeld metingen van luchtkwaliteit, bezoekersdrukte, geluid, enz. Ook gaat het om intelligente reclameborden of wifi-trackers.

Deze plicht gaat vanaf 1 oktober 2021 gelden voor sensoren die op datum inwerkingtreding van deze verordening reeds in de openbare ruimte zijn geplaatst. Nieuwe sensoren moeten 5 dagen tevoren worden aangemeld. Ook dient verwijdering of wijziging van het soort gegevens te worden gemeld.

Toegankelijk register
Het college zorgt voor een register van deze sensoren en de gegevens die zij verzamelen. Aan de hand van de gegevens uit het register kan een burger contact opnemen met de eigenaar van de sensor. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor vragen over nut en noodzaak. Maar het kan ook een verzoek zijn om de gegevens te mogen gebruiken.

Als een burger van mening is dat de sensor ten onrechte wordt ingezet, dan kan hij een klacht indienen bij de landelijk toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

De inspraakprocedure
Lees eerst de voorgestelde Verordening meldingsplicht sensoren.

De gemeente organiseert online gesprekstafels over de Verordening meldingsplicht sensoren. U kunt dan vragen stellen en meepraten. Binnenkort kunt u zich via de website van de gemeente Amsterdam voor één van deze tafels aanmelden. Na aanmelding krijgt u meer informatie over het meedoen aan een bijeenkomst.

Uw inspraakreactie kunt u t/m 25 april versturen
Er zijn drie manieren:

Na de inspraakperiode
De reacties zullen worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Die nota en het definitieve raadsvoorstel meldingsplicht sensoren worden op 25 mei 2021 door het college van B & W vastgesteld. Op 23 juni volgt bespreking in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering plaats. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad in de vergadering van 7 en 8 juli 2021 over het voorstel.

Bron: publicatie gemeente Amsterdam