Inspraak Evenementenbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Burgemeester en Wethouders hebben het “nieuwe” geluidsevenementenbeleid vrijgegeven voor inspraak. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 22 september 2017. U heeft dus alle tijd om de stukken te bestuderen (zie de bijlagen onderaan). Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Het persbericht meldt: “De gemeente Amsterdam heeft … in overleg met omwonenden…. nieuw geluidbeleid ontwikkeld”. Het NRC-stijlboek zegt: “Bij ‘in overleg’ komen de gesprekspartners gezamenlijk tot een conclusie. Bij ‘na overleg’ neemt de meerdere uiteindelijk een beslissing, waarmee de ander het niet eens hoeft te zijn”. Dat laatste ligt hier voor.

Het voorgenomen beleid zoals in de eerste bespreking met de bewoners gepresenteerd werd kreeg waardering, maar stuitte op een aantal punten ook op veel kritiek. Deze kritiek was unaniem. In de navolgende besprekingen is niets van de voorstellen van de bewoners overgenomen. De bewoners(-groepen) en natuurorganisaties nemen daarom afstand van het nu geformuleerde beleid. Dit beleid faciliteert nog steeds de organisatoren ten koste van de leefbaarheid in de verre omtrek van het evenement; #hoeftniethard.

Het uitgangspunt van B en W is dat evenementen bij de stad horen, maar dat er een betere balans moet worden gevonden tussen enerzijds veilige en feestelijke evenementen en anderzijds minder overlast. Voor alle muziekevenementen geldt voortaan de “strengere” basisnorm van maximaal 85 dB(C) op de gevel van woningen. Feitelijk is die 85 dB(C) een salomonsoordeel. De bewoners willen maximaal 80 dB(C) op de gevel en de ondernemers 90 dB(C). Maar bovenal impliceert die C-normering het loslaten van de maximering van de dB(A).

Een van de achterliggende gedachte van de normen is de spraakverstaanbaarheid binnenshuis (dat je thuis je stem niet hoeft te verheffen vanwege geluid van buiten). Die grens is algemeen gesteld op 50 dB(A), hoewel 55 ook wel als uiterste grens wordt genoemd.

Evenementenlocaties en locatieprofielen
In beginsel kunnen op alle plekken in de stad evenementen worden aangevraagd. Het aantal evenementen per locatie wordt wel begrensd.

Voor 76 locaties in de stad zijn locatieprofielen opgesteld. Op grond van omgevingsfactoren is bepaald onder welke condities er op deze locaties evenementen kunnen plaatsvinden, hoeveel per jaar, en wat voor soort evenementen.  Veel evenementen vinden plaats in parken (en bij natuurgebied). Voor die parken zijn ook locatieprofielen opgesteld.

Voor alle andere plekken in de stad geldt de regel dat per locatie per jaar is toegestaan:

  • Binnen de S100 (het centrum dus) l evenementendag met een maximaal vergunbare grenswaarde van 85 dB(C)
  • In de rest van de stad maximaal 3 evenementendagen met een maximaal vergunbare grenswaarde van 85 dB(C).

Hier moeten de evenementen van “groot maatschappelijk belang” (zie verder) nog bij opgeteld worden.
Of dat ook geldt voor de lokatieprofielen is niet duidelijk. In het centrum wordt hier en daar gemeld dat er buiten die dagen nog 1 evenement met 85 dB(C) mag, en de rest van de dagen 75 dB(C). Maar of in het totale aantal die evenementen inbegrepen zijn, dat staat er niet.
Buiten het centrum worden die evenementen niet eens genoemd.

Voor 21 locaties is ook een geluidlocatieprofiel opgesteld, via een weinig transparant en nogal subjectief puntensysteem, en vervolgens ingedeeld in vijf categorieën (van meest geschikt tot minst geschikt). Daarbij wordt “rekening” gehouden met de aard van de gevelwering (de hoeveelheid decibellen die door de muren en ramen wordt tegengehouden). Hoewel die gevelwering minder is dan de “standaard” 20 dB, wordt dan toch 85 dB(C) op de gevel toegestaan, maar wat minder vaak….
En dan “vergeten” we ook nog alle meettechnische correcties, waardoor het geluid nog harder mag!

Evenementen van “groot maatschappelijk belang”
Hierboven al genoemd. Momenteel koningsnacht en koningsdag, die dan niet tellen als 2 dagen maar als 1 dag, en ook de Pride, op de meeste locaties twee dagen, dit jaar zelfs drie dagen op de Dam, die dan samen ook weer tellen als 1 dag. Niet te volgen? Daar hebt u gelijk in.
Dit jaar kwam 5 mei op de Westermarkt er nog bij, hetgeen te zien was in de vergunning voor het bevrijdingsfeest (afwijkende geluidsnorm). Hoewel volgens ons maatschappelijk ook zeer belangrijk, komt het niet als zodanig voor in het evenementenbeleid.

Bij deze evenementen wordt de standaardnorm van 85 dB(C) met maar liefst  10 dB opgehoogd naar 95 dB(C) op de gevel.
De argumentatie is dit keer niet omdat de bezoekers zoveel lawaai maken, maar:
“Voor evenementen met een hoog maatschappelijk belang geldt net als bij andere evenementen de doelstelling om de overlast voor de omgeving te beperken.” (sic!)
En vervolgens:
“De situering van deze evenementen in de binnenstad van Amsterdam – met veel relatief smalle locaties waar muziek ten gehore wordt gebracht – maakt dat een geluidniveau van maximaal 85 dB(C) te veel ten koste zou gaan van de belevingswaarde van bezoekers”. Daarmee wordt bedoeld: niet luid genoeg. Of niet genoeg bibbers in je buik.
Het wordt goedgepraat vanwege het eenmalige karakter. Dat komt door het kunstje om 2 of 3 dagen als 1 dag te tellen. En Koningsnacht/dag als onderdeel van de Pride te zien?

Als muziek te hard is, is het beter het geluidsniveau te verlagen dan het aantal dagen.

En alweer een onduidelijkheid: sinds wanneer wordt Koningsdag alleen in het centrum van Amsterdam gevierd? De bewoners rondom de grote festivalterreinen houden hun hart vast. In de wijde omgeving horen zij alleen maar pompende bassen.

Strenger?
Wat deze coalitie ook over het strengere beleid zegt, moet propaganda zijn. Het hele nieuwe beleid zegt dat Amsterdammers het maar te dulden hebben. Ze worden door dit college niet beschermd tegen de geluidsoverlast. Het strengere zit hem vooral in het feit dat volgens het nieuwe beleid de organisatoren strenger aan een norm gehouden zouden gaan worden, en dat ze met een geluidsplan moeten aantonen hoe ze onder die norm denken te blijven etc. Terwijl voorheen de aanvragers maar raak vroegen en de gemeente daar heel ver in meeging. Een correctie van misstanden in de uitvoering dus.

85 dB(C)? NEE! Niet acceptabel!
Op de nieuwe uitgangspunten valt heel wat af te dingen en doet geen recht aan de uitgangspunten voor het nieuwe geluidsbeleid in Amsterdam. Die zijn:

  1. spraakverstaanbaarheid binnenshuis, de grens van wat onduldbare hinder is, is gelegd in de nota Limburg op bij 50 dB(A) binnen.
  2. het voorkomen van slaapverstoring,
  3. preventie van gehoorschade.

Die uitgangspunten zijn door de burgemeester op vragen van mevrouw E. Iping (raadscommissie Algemene Zaken 8 december 2016) “zeker meer dan redelijk” genoemd. Die 85 dB(C) tegen de gevel gaat binnenshuis in oude panden over de 50 dB(A) grens van de spraakverstaanbaarheid! De door de gemeente ingehuurde adviseurs behoren dat ook te weten. Maar adviseurs adviseren zelden anders dan de opdrachtgever wenst……

Wij willen maximaal 80 dB(C) op de gevel! Waarbij zelfs 75 dB(C) niet onder alle omstandigheden ideaal is. Uit het GeluidBuro-rapport: Zoals eerder genoemd is een geluidniveau van 75 dB(C) op de gevel ook binnen een woning hoorbaar en wordt door sommige bewoners als hinderlijk ervaren. Waarom dan toch kiezen voor 85 dB(C) is niet gemotiveerd.

Nog meer onderzoek
Veel aspecten gaan uit van theoretische aannamen of metingen op te kleine schaal. Het onderzoek is dan ook nog niet afgelopen. Een aantal elementen uit het beleid moet dus nog worden getest tijdens het evenementenseizoen deze zomer. Dat betreft de effecten van de nieuwe gevelnorm, met continue metingen tijdens evenementen, zo mogelijk bij bewoners thuis. Ook wordt er rondom o.a. het NDSM-terrein belevingsonderzoek gedaan.

Dat belevingsonderzoek faalde in 2016 jammerlijk vanwege te weinig deelnemers en de onduidelijke methodiek. Eind maart 2017 werd nog beloofd dat de immense hoeveelheid bezoekers die naar een evenement komen in de vernieuwde app gewogen wordt ten opzichte van de paar duizend of minder bewoners, die (noodgedwongen) thuisblijven. Gevluchte bewoners kunnen hun mening echter niet kwijt! Ook is het invullen niet mogelijk op papier of via een website, maar alleen via bepaalde app’s.

Het document “Beleidsregel geluidbeleid voor evenementen” stelt nu: “Naast slaap- en spraakverstoring kunnen met name de lage tonen in huis bij een gevelbelasting van maximaal 85 dB(C) als vervelend worden ervaren. Wat hierbij bepalende factoren zijn – en wat bepalend is voor de tolerantie voor bewoners – is nog onderwerp van belevingsonderzoek rondom muziekevenementen.

Hinder door geluid kan inderdaad niet alleen in decibellen – in dB(A) noch in dB(C) – worden geduid. Je doet dat door het de bewoners ‘gewoon’ te vragen. Dat doe je niet door te gaan zitten wachten tot er geklaagd wordt. Zoals eerder in het ambtswoninggesprek door de NSG (namens ons) is voorgesteld dat met regelmaat op een verantwoorde wijze enquêtes moeten worden uitgevoerd. Dat moet nu juist een vast onderdeel van het beleid worden. Blijkt dan uit zo’n enquête dat meer dan 10%-15% van de bewoners aangeven (ernstige) hinder te (hebben) ervaren, dan is aanpassing van beleid nodig (conform de Wet geluidhinder. Daar zijn de normen gebaseerd op een acceptabel hinderniveau)! Maar zo’n onderzoek moeten de bewoners maar zelf oppakken als ze geen of een verkeerde smartphone hebben maar wel hun beleving willen delen.

De resultaten hiervan en de uitkomsten van de inspraak zullen na de zomer worden verwerkt in het definitieve beleidsvoorstel dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe beleid moet gaan gelden per 1 januari 2018.

Zienswijzen
De bewoners- en natuurorganisaties maken zich al op, ondersteund door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) om een tegengeluid te laten horen.

Houd deze pagina in de gaten voor de zienswijzen die zij te zijner tijd zullen uitbrengen aan de gemeente.

Indienen van een inspraakreactie kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw reactie naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam, onder vermelding van ‘Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen’. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats bevatten.
  • Of reageren via het online formulier.

Wilt u ook een zienswijze indienen? Laat het ons ook weten, of heeft u hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Bijlagen van de gemeente