Hoorzitting bezwaar subsidiestop

Print Friendly, PDF & Email

14 januari vond de hoorzitting plaats inzake het bezwaarschrift van d’Oude Stadt tegen het besluit van het Stadsdeel Centrum om de subsidie voor de huisvesting te stoppen. Uiteraard online, via MS Teams. Alvast een verslag, want het officiële verslag gaat nog wel even duren.

Inleidend:

D’Oude Stadt heeft na een proforma bezwaar, waarin o.a. gevraagd is om verslagen van gesprekken waarin de gemeente nieuwe eisen aan het wijkcentrum zou hebben uitgelegd en alternatieven voor de financiering zou hebben besproken, een uitvoerig bezwaarschrift ingediend. Daarbij de nodige bijlagen (waaronder de eerdere zienswijze en het bestreden besluit) ter ondersteuning van het gestelde.
De gemeente (het stadsdeel) heeft gevraagde verslagen niet geleverd, verder slechts de stukken van 23 juni waarop het voornemen van 1 juli was gebaseerd. Zelfs niet het voorliggende besluit tot stopzetting van de subsidie met de motivatie daarbij. De uitspraken die gedaan zijn (zoals eisen in ggu’s) worden niet onderbouwd door schriftelijke stukken.

Hoewel d’Oude Stadt via een amendement op de gemeentebegroting de ontbrekende huisvestingskosten voor 2021 is toegezegd, is de behandeling van het bezwaar toch noodzakelijk. Het bestreden besluit van het stadsdeel gaat over een langere periode dan 2021. Daarnaast moet de uitwerking van het amendement nog volgen. De behandeling van het bezwaar dient snel te zijn voor de gewenste duidelijkheid. De hoorzitting werd daarom vlot geregeld.

Aanwezig waren de voorzitter en secretaris van de bezwaarcommissie, voorzitter en secretaris van d’Oude Stadt en namens de gemeente de ambtenaar die namens het stadsdeel het besluit zou toelichten/verdedigen. Dezelfde die al 5 jaar contactpersoon is tussen stadsdeel en d’Oude Stadt.

Toelichting op bezwaar
De voorzitter van d’Oude Stadt lichtte het bezwaar toe. Hij ging in op een aantal van de bezwaarpunten, zoals het feit dat de gemeente niets gedaan heeft met de ingediende zienswijze op het voornemen tot de subsidiestop, de rammelende motivering, het negeren van de afspraken in 2018 m.b.t. nieuwe huisvesting. Hij benadrukte dat de ruimte van het wijkcentrum vooral bedoeld is voor bewoners. De taak van het wijkcentrum is immers het ondersteunen en versterken van bewonersparticipatie. Het bieden van de ruimte aan bewoners staat in dienst van dat doel. Sinds jaar en dag is de subsidie daarop gebaseerd.

Vanuit de bezwaarcommissie kwam naar aanleiding daarvan de vraag wat er naast de huur nog meer vanuit de subsidie betaald wordt (alleen huisvestingskosten, incl ICT) en wat de rol is van de vrijwilligers.

De gebiedsgerichte uitwerking (ggu)*
Een van de bezwaarpunten was dat in het bestreden besluit gesproken werd over ggu’s, dat het wijkcentrum zich niet aan de prioriteiten daarin hield, terwijl die mogelijk nog niet eens waren vastgesteld. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd toelichting gevraagd. Zij gaf als uitleg dat de jaarlijkse ggu’s bedoeld zijn als hulp bij de subsidieaanvraag dus zeker voor 1 oktober zouden moeten zijn vastgesteld.
De commissie vroeg uitleg over hoe de ggu’s dan tot stand komen. Antwoord: in het begin van het jaar opgesteld voor het volgende jaar, “in samenwerking met de collega’s in het sociaal domein”, en daarna “afgestemd met professionele en vrijwilligersorganisaties”.
Waarop d’Oude Stadt duidelijk aangaf daar nooit bij betrokken te zijn geweest, niet vooraf en niet achteraf. Reactie gemeente: het loopt nog niet ideaal, het is dan een intern document, en het kan zijn dat …
Waarop de voorzitter van de commissie concludeerde  “zonder opzet bent u er niet bij betrokken”.
In tweede ronde merkte de secretaris van d’Oude Stadt nog op dat de teksten van de ggu’s voor 2021, waaraan we ons dus al eerder zouden hebben moeten houden, geschreven lijken te zijn voor professionele organisaties.

Activiteitenplan
De voorzitter van de commissie vraagt toelichting: zij komt de prioriteiten sociale basis mondjesmaat tegen. Voorzitter d’Oude Stadt noemt een voorbeeld.
Ook de vraag aan de vertegenwoordiger van de gemeente: deze herkent wel veel: ontmoeting, ondersteuning, eenzaamheid. Maar: de subsidie is voor huisvesting en de bewoners kunnen voor ondersteuning elders terecht. d’Oude Stadt: spreekt het laatste tegen, en dat is het stadsdeel al jaren  bekend. De Boomsspijker is geen alternatief voor alle groepen aangesloten bij d’Oude Stadt.

Voorzitter commissie: kan het niet rijmen. De vertegenwoordiger: leefbaarheid valt niet onder de sociale basis, ontmoeten wel. Maar niet wat d’Oude Stadt doet.
Reactie d’Oude Stadt: vrijheid van vergaderen is een grondrecht. Het is niet aan ons om te bepalen waar de bewoners het over willen hebben. En dat is ook nooit door het stadsdeel bepaald.

Voorgaande jaren
Van 2016 t/m 2020 steeds subsidie en nu opeens niet. De gemeentevertegenwoordiger snapt dat wij het niet snappen. En noemt vervolgens de bezuinigingen. Weer wordt de Boomsspijker erbij gehaald. Zij doet het weer voorkomen alsof zij aanwezig was bij besprekingen daarover (wij hopen dat de bezwaarcie de stukken die wij hebben geleverd echt hebben gelezen en begrepen).

In verband daarmee vraagt de secretaris van de commissie aan de gemeente wat bedoeld wordt met “de veranderende omstandigheden” die her en der door de gemeente worden genoemd. Of gaat het ook om gewijzigde inzichten? Het antwoord: het gaat om de financiën.

Redelijke termijn
De voorzitter van de commissie tot d’Oude Stadt: u vindt de afbouw een wassen neus? Dat wordt door ons bevestigd; na de eerste korting kan de huur al niet meer betaald worden. Dit is in tegenspraak met hetgeen in april 2018 afgesproken is,  en vervolgens eind augustus 2018 bij het aangaan van de huurovereenkomst van het huidige adres. Bij het aangaan van het nieuwe huurcontract zijn door het stadsdeel toezeggingen gedaan aan de verhuurder voor het geval de subsidie onverhoopt zou stoppen voor het einde van het huurcontract.

Gelijkheidsbeginsel
Betreft: wel subsidie voor de huur van Jordaan Gouden Reael, en niet voor d’Oude Stadt. De commissie zal zich beraden of hierop een beroep gedaan kan worden. Misschien is verder onderzoek nodig; dat wordt schriftelijk gedaan.

Vervolg
De commissie hoopt begin maart een advies klaar te hebben. Als er nog vragen blijken te zijn, dan worden die schriftelijk afgehandeld. Het kan zijn dat daardoor alsnog vertraging optreedt.

Daarnaast liggen er besluiten over de subsidieaanvragen over 2021. Daar dient nog (pro forma) bezwaar tegen gemaakt worden. Gronden kunnen afhangen van het advies en besluit op dit lopende bezwaar. Ook wachten wij nog op de uitwerking van het aangenomen amendement.

De in het verslag genoemde links op een rijtje

*Naschrift:

Volgens het stadsdeel moest het Wijkcentrum al ten tijde van het voornemen voldoen aan de gebiedsgerichte uitwerkingen (ggu’s). Echter dat vernamen we pas in het besluit van 7 oktober. In ons bezwaarschrift wezen wij daarop (pagina 16 met in voetnoot 11 de verwijzing naar deze documenten). Gericht op: “Professionals Sociaal Domein” (en dat zijn wij niet). Het stuk blijkt ook een selectie uit de collegeprioriteiten; democratisering komt er niet in voor. Maar desondanks komen in de subsidieaanvragen van d’Oude Stadt alle collegeprioriteiten aan bod, uiteraard afhankelijk van wat de bewoners zelf willen en kunnen oppakken. Dat zijn in ieder geval onderwerpen die de bewoners binnen het werkgebied van het wijkcentrum aangaan, waarbij andere bewoners met dezelfde interesse of expertise zich natuurlijk kunnen aansluiten. Wanneer Covid het weer toelaat.

 

1 reactie

  1. JOYze schreef:

    GGU wordt hier toegepast Als mosterd na.

    Daarvoor is het niet in het leven geroepen
    dunkt me.