Falen

Print Friendly, PDF & Email

Ongeveer 40 bewoners waren dinsdag 25 juni 2019 in het Ibis Hotel aanwezig als klankbordgroep Valkenburgerstraat. Voor de (eind)presentatie van onderzoeken, waarvan twee projecten faalden, CityTrees en aanpak geluidshinder en de derde staat in de startblokken voor september.

Om de leefbaarheid in de Valkenburgerstraat te verbeteren vroegen bewoners bronaanpak: het verminderen van het verkeer. Dat kregen ze bij voorbaat niet. Er MOET immers doorgereden worden door de Valkenburgerstraat. In kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit moesten ambtenaren dan maar praten met bewoners. Er werd een heuse klankbordgroep opgericht. Die kwam vorig jaar voor het laatst bijeen.

CityTrees
Dat de CityTrees niet werkten hadden de bewoners al begrepen. Ambtenaren kwamen met het idee, omdat de bron van alle ellende in de Valkenburgerstraat niet op de agenda mocht. In plaats van het verkeer te reduceren (25.000 auto’s per dag), moest er omheen gewerkt worden. En dan krijg je dit: 1% verbetering bij de CityTrees op fijnstof en zelf verslechtering op de stikstofdioxide hoeveelheid in de straat. En het bleek dat dat niet gemeten was. Er was een modelstudie gedaan. De CityTrees zelf hadden niet eens in de straat hoeven te staan voor deze uitkomst.

Geluidshinder
Door al het verkeer, het geraas, de hele dag, is deze straat onleefbaar. Ook hier werd de bron, niet aangepakt en werd er omheen gewerkt. Gewaarschuwd werd dat wat men nu heeft (brede stoepen), gewaardeerd wordt. Om het geluid te reduceren bedacht het bureau dan maar een (beeldbepalende) geluidswerende wand van 1,5 meter hoog. Effect 1 dB reductie, op de eerste verdieping (dat hoor je niet). Voor de woningen in de overige (6) verdiepingen was er geen geluidsreducerend effect. Over investeringen is al niet eens meer gesproken. Subsidies gelden niet voor  “nieuwbouw”. +

Knowledge Mile Park
Een ambtelijk projectorganisatie die al een tijdje bezig is, zonder een bewoner in de stuurgroep, rolt in september Knowledge Mile Park uit. Om de Valkenburgerstraat leefbaarder te maken. Het gaat om vergroening van daken en gevels en het wegwijs maken in de regels. En vooral om samen, bewoners en bedrijven; over de hele 5 km van de Wibautas. Het lijkt niet op de ambitie van de bewoners (Amstel-IJpark). Het is hooguit een geveltuintje XL, waar bewoners in de vieze lucht het voortouw mogen nemen. Een volgend falen?

Dimitri Drijver in het Evaluatierapport Pilot OudeZijde: in het kader van de autoluw ambitie van het college wordt namelijk ingezet op het terugdringen van de footprint van de auto in woonbuurten en het tegelijkertijd beter benutten van de hoofdwegen in de stad. Het terugdringen van het aantal auto’s in woonbuurten heeft meer prioriteit, dan het terugdringen van het autoverkeer op het hoofdwegennet, waar de Valkenburgerstraat deel van uit maakt. ALSOF DIT GEEN WOONBUURT IS.

Bewoners
Fel waren de bewoners, over zoveel uitgekraamde onzin. Lieten ook merken dat zijn zich nu al jaren aan het lijntje gehouden voelen. Er waren voldoende waarschuwingen vooraf dat CityTrees niet konden werken. Wat gaat dan wel werken in dit proeftuintje, vroegen ze. Daar hadden de ambtenaren geen antwoord op. Zij komen nog met een lijst van wat ze ook probeerden. Binnenkort stoppen ze hiermee en gaan bijdragen aan de uitvoeringsagenda Autoluw. De rest laten ze over aan Knowledge Mile Park. Zoek het dus maar uit.

Wezenlijk verandert er niks aan de (verkeers)situatie in de Valkenburgerstraat. Nu niet en in de (autoluwe)toekomst niet. Bewoners kiezen voor een vers strijdplan. Zoals een bewoner het formuleerde: Een door facades afgedekt theatertje waar verantwoordelijkheden, oorzaak en gevolg krampachtig onder allerlei tapijtjes werden geveegd en een structurele daadkracht bij de ambtenaren volledig ontbrak.

Bewonersgroep Valkenburgerstraat op Facebook kopt: “Gemeente Amsterdam -politici & ambtenaren – WILLEN NIETS doen aan de bron van overschrijding van normen luchtkwaliteit en geluid”.

Conclusie
Voor de pilot CityTrees werden in 2017 de kosten begroot op ongeveer € 200.000,–. Kosten modelstudie geluid nog niet meegenomen. Inmiddels is een WOB-verzoek gedaan door de bewoners, maar die kregen de mededeling dat kosten van ambtenaren niet zijn bijgehouden. Alles was juist bedacht om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren. Resultaat NUL. Daarnaast probeerden ambtenaren nog vele andere opties (er komt een lijst), maar die voldeden volgens hen ook niet. Hoe kan het bestaan dat gemeenschapsgeld weggegooid wordt en bewoners straks hun eigen “vergroening” zelf mogen betalen en bijhouden. De Ombudsman is al benaderd. Bewoners moeten zich massaal melden als mede-eiser in de rechtszaak tegen de overheid. Zie https://www.schonelucht.amsterdam

Bijlagen