Actieplan Geluid 2020-2023 vastgesteld

Print Friendly, PDF & Email

Omdat d’Oude Stadt eerder een inspraakreactie gaf op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023, kregen wij bericht dat het actieplan geluid is vastgesteld. Het college van B&W deed dat op 5 januari.

Voorafgaand aan de vaststelling van het Actieplan door het college van B&W is het ontwerp Actieplan geagendeerd in de Raadscommissie FED en de gemeenteraad. Dit om ook de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en zienswijze ter kennis van het college te brengen. Wij hebben u daarover bericht, lees: Actieplan Geluid zonder ambitie

Bij de bespreking in de gemeenteraad op 4 en 5 november zijn twee moties aangenomen: motie 1272 van raadslid Vroege betreffende opeenstapeling van geluid en trillingen en motie 1283 van de raadsleden Ernsting, Vroege Boutkamp en Bakker inzake geluidsoverlast door aso-motoren. Die moties zijn – samen met de reacties hierop vanuit het college, opgenomen op de agenda van de raadscommissie FED van 4 februari jl. (zie onder).

Bijlagen

Moties: