Wen er maar aan

Print Friendly, PDF & Email

Bewoners zijn mondiger geworden. Ambtenaren kunnen daar kennelijk niet aan wennen. Zo mondig dat een ambtenaar zijn bewoners niet vertrouwt en uit “zijn” klankbordgroep wil verwijderen. Bijgaand de casus waarbij alles draait om zoals Wethouder Litjens het zelf omschrijft, de symboolpolitiek van de door hem geplaatste CityTree in de Valkenburgerstraat.

Wij hebben eerder bericht over de kluit die in de Valkenburgerstraat staat. En dat volgens de GGD, Milieudefensie , RIVM: “het niet bewezen is dat de CityTree werkt”. Ook Wethouder Litjens zei bij de opening in december 2017 dat het symboolpolitiek is. Toch laat hij in maart voor 200.000 euro acht van die nutteloze moswandjes plaatsen. Litjens doet niks aan de enorme hoeveelheid verkeer in de Valkenburgerstraat. Die blijft hij ruim baan geven.

Niet van onze centen
Bewoners in de Valkenburgerstraat zijn benaderd door SBS6 om mee te werken aan het programma. Een item van 8 minuten! Over het moswandje. De draaidag was 8 februari. Aan het woord komen ook Milieudefensie, RIVM en de politiek. Wethouder Litjens was ook gevraagd, maar gaf niet thuis.

Mail ambtenaar
Een mail door de ambtenaar, kennelijk BCC verzonden, aan de mensen in klankbordgroep Valkenburgerstraat gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de Klankbordgroep. Mooie woorden over het belang van de gemeente en dat de ambtenaren hebben laten zien wat er op korte termijn realistisch gezien, wel en niet mogelijk is. Uitkomst van onderzoeken en analyses door ambtenaren was dat een aantal van de door de klankbordgroep genoemde maatregelen niet effectief of haalbaar is. Daarom zijn de ambtenaren op zoek gegaan naar alternatieven om de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat te verbeteren: herprofilering van de straat, meer groen in de straat, geluidsonderzoek om mogelijk geluidsmaatregelen te kunnen nemen, en een proef met de CityTrees, omdat dit innovatieve product toch enige verbetering van de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat zou kunnen geven.

Teleurgesteld constateert dan de ambtenaar, dat “enkele leden” van de klankbordgroep in de media deze inspanningen van de gemeente als “zinloos” en “weggegooid geld” bestempelen en hierbij selectief (slechts delen van ) informatie doorspelen, die met elkaar op basis van wederzijds vertrouwen in de klankbordgroep hebben gedeeld. Uitlatingen en acties die wat hem betreft het wederzijds vertrouwen beschadigen. Daarom vraagt hij aan ieder lid: Hebt u vertrouwen in de klankbordgroep Valkenburgerstraat, waarbij op basis van wederzijds vertrouwen en op een constructieve en transparante manier wordt samengewerkt aan realistische korte termijn plannen en -maatregelen en waarbij iedereen gemotiveerd is om alle alternatieven om de leefbaarheid en luchtkwaliteit van de Valkenburgerstraat te verbeteren, te proberen? Hij hoort graag of het nog wenselijk vinden dat deze klankbordgroep wordt voortgezet inclusief de in ontwikkeling zijnde plannen.

Beschouwing
De brief heeft de teneur: “Ambtenaar heeft geen vertrouwen in burger”. Terwijl de burger de ambtenaar moet vertrouwen. De klankbordgroep vindt zijn oorsprong in een aanwijzing van wethouder Litjens: er moet gepraat worden met de bewoners van de Valkenburgerstraat! Nimmer is van te voren duidelijk gemaakt wat de rechten en plichten van zo’n klankbordgroep is. Dat kwam pas aan de orde in de 4e bijeenkomst na een verzoek van de bewoners. Een door de gemeente gestuurde groep bewoners/ondernemers die door de ambtenaren slechts gebruikt wordt voor “de consultatie” (zie plaatje hiernaast).

Het is niet de schuld van de bewoners dat het stuk mos er staat. Daar kwamen de ambtenaren mee. Bewoners hadden tig andere punten. Het zijn dus de plannen van de gemeente, zonder iets te doen aan bronaanpak. Voor gezonde lucht en minder verkeerslawaai. Wat bewoners dan merken is dat de ambtenaren, gebonden aan de uitgangspunten die de wethouder voorschrijft, ver van hun eigenlijke specialisme, projecten bedenken, die tegen het klankbord gooien en niet luisteren wat er dan terugkomt. Het resultaat komt dan over als doordrijven, zonder draagvlak. En bewoners zijn niet doof voor zoals Wethouder Litjens het zelf omschrijft, de symboolpolitiek van de CityTree. Laat staan de mening van experts dat, het niet bewezen is dat de CityTree werkt.”

Geen echte maatregelen
Immers, zelfs geen 5% van het “doorgaande verkeer” wordt ook maar een strobreed in de weg gelegd (als experiment) in welk plan dan ook van de ambtenaren. Of een bord geplaatst dat de actuele stand van de vervuiling aangeeft, of snelle en korte experimenteren, zoals een autoloze zondag, of een doordeweekse dag 1 IJtunnel buis dicht, om te kijken hoe het verkeer dan doet. Maar stuitender vinden de bewoners dat zij “leuk” in een klankbordgroep meegenomen worden in de geluidsmetingen, maar ze NIET door de ambtenaren worden geïnformeerd over het feit dat de gemeente een bestemmingsplanwijziging doorvoert waar de geluidsnormen van onze buurt zo opgerekt worden, waardoor ze nog meer lawaai moeten accepteren. De bewoners staan wat geluidsoverlast met de rug tegen de muur. Daardoor raakt het vertrouwen en oprechtheid in het aanpakken van problemen echt kwijt. Ook wanneer tijdens de laatste klankbord wordt beloofd dat er geen straten afgesloten worden tijdens de metingen. En dat dus meteen de eerste dag wel het geval is. De hele afslag van de Prins Hendrikkade de Foeliestraat was toen dicht. Mailen bewoners dan, wordt daar geheel niet op gereageerd door NIEMAND van de gemeente.

Knellen
De opgelegde randvoorwaarden, waarbinnen ambtenaren dan met een een plan komen, knellen. Pas als je die randvoorwaarden durft aan te pakken kunnen bewoners gezamenlijk tot echte oplossingen komen. Daar is wel politieke en ambtelijke lef voor nodig. Als het volgens de ambtenaren echt nodig is om deze hoeveelheid verkeer door deze woonbuurt te persen dan is er maar een oplossing en dat is het verlengen van de IJtunnel. Ga daar dan als ambtenaar en politiek aan werken en zorg voor financiering. De Spaarndammertunnel is hier een voorbeeld van. Het kan wel, moet wel bij nieuwbouwwijken. Bij voortdurende overschrijding van de normen moet het bij huidige knelpunten ook van de rechter sinds 7 september 2017; voor de gezondheid van de bewoners.

Onvoldoende
De huidige plannen van de gemeente zijn dus onvoldoende voor de problemen waarvoor de bewoners, ondernemers en bezoekers in de Valkenburgerstraat staan. De verwijzing naar het “Algemeen belang” is onvoldoende als dat alleen het verkeer ten goede komt (waar de ambtenaar van is). Dat er ruimte zou zijn voor belangen en wensen van de klankbordgroepleden, voelen bewoners dus niet. De bewoners hebben dus het ruimere algemeen belang wel voor ogen. Het gaat om de gezondheid van hen en hun kinderen. Daarbij gaan de bewoners af op deskundige meningen, zoals van de Gezondheidsraad, RIVM, de GGD Amsterdam en Milieudefensie. Inmiddels bestaat er een wereldwijde bewustwording over de schadelijkheid van slechte luchtkwaliteit. De normen zijn de normen, waarbij er meer en meer het pleit is de strikter WHO-norm te hanteren voor de gezondheid van bewoners. Daaraan moet de gemeente werken. Schone lucht, niet ooit, maar nu (al sinds 2015 in overtreding)!

Conclusie
Het gaat hier dus om de werkwijze van de ambtenaren. Het gedrag van deze ambtenaar is zeker niet constructief. Het ligt dus echt niet aan de samenstelling van de klankbordgroep. Waar de ambtenaar kennelijk een schisma in wil veroorzaken en onwelgevallige personen wil uitsluiten. Op deze manier stook je mensen tegen elkaar op. Er zijn namelijk geen tegenstellingen. Tegenstellingen die alleen de ambtenaar creëert. Alle bewoners zijn en willen hetzelfde. En juist het doel van de bewoners in de klankbordgroep is dat er ook andere, jawel kritische, geluiden gehoord worden. We leven immers hier in een vrij land. Bewoners laten zich niet zo maar wegsturen. Zij vormen namelijk de klankbordgroep, want zij zijn namelijk de bewoners van de bewuste ongezonde straat. Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Wen er maar aan.