Terug naar af: 1,5 meter

Print Friendly, PDF & Email

Het beruchte stoepbandlopen.

Een ander soort anderhalve meter is terug: de zogenaamde minimale maar in de praktijk standaard loopruimte langs terrassen. Drie jaar lang zijn we lekker gemaakt met 2, en minimaal 1,8 m loopruimte. Erger, het verbod per 1 april 2019 op terrasuitbreidingen wordt weer opgeheven. Het kleine beetje dat voetgangers gewonnen hadden zijn ze alweer kwijt.

Hoe cynisch dat het besluit om de voetgangersruimte weer te verminderen geweten wordt aan de Corona pandemie. Dan zou je toch verwachten dat voetgangersruimte extra belangrijk zou zijn en blijven. Die 1,5 meter is trouwens inclusief gladde trottoirband. Wees dus weer voorzichtig bij het stoepbandlopen!.

Het voetgangersbeleid wordt overgelaten aan het volgende college. Hopelijk zal dat betrouwbaarder zijn dan het huidige.

Het besluit

Besluit van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam betreffende intrekking van het besluit tot gedeeltelijke bevriezing omvang terrassen in stadsdeel Centrum van 19 maart 2019

De burgemeester van Amsterdam, namens deze de voorzitter van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,

Brengt ter algemene kennis dat:

Met het Beleidskader ruimte voor de voetganger en de daaropvolgende wijziging van het terrassenbeleid van stadsdeel centrum zou een herijking van de doorloopruimte plaatsvinden om een nieuwe balans te vinden tussen voetganger en terras. In afwachting van dit nieuwe beleid is op 19 maart 2019 besloten het terrasvergunningenbestand tijdelijk deels te bevriezen. Doel daarvan was om uitbreiding van de omvang van bestaande vergunde terrassen te voorkomen in de periode dat de nieuwe regels zouden worden ontwikkeld.

Het Beleidskader ruimte voor de voetganger werd voor de Coronacrisis geschreven en werd in februari 2020 vrijgegeven voor inspraak. Inmiddels heeft het college besloten het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ in deze bestuursperiode niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De belangrijkste reden daarvoor is de aanhoudende onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt en de implicaties van het nieuwe voetgangersbeleid voor horecaondernemers en winkeliers. Daarnaast wordt er binnen afzienbare tijd een nieuwe raad geïnstalleerd en een nieuw college gevormd. Het college vindt het daarom nu niet het juiste moment om een nieuwe voetgangersnorm vast te stellen.

In afwachting van het Beleidskader ruimte voor de voetganger is besloten om de gedeeltelijke bevriezing van het terrasvergunningenbestand op te heffen. De kaders van het Terrassenbeleid 2011 voor stadsdeel centrum, gewijzigd vastgesteld op 14 oktober 2015, en aanverwante besluiten (o.a. terrassenplannen) worden weer gehanteerd totdat nieuw beleid is vastgesteld. Bij herinrichtingen wordt maatwerk toegepast door middel van terrassenplannen waarin meer ruimte voor voetgangers vrijhouden kan worden dan 1,50 meter.

BESLUIT

  1. Het Besluit tot gedeeltelijke bevriezing omvang terrassen in stadsdeel Centrum van 19 maart 2019 in te trekken.
  2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie van het besluit.

Aldus vastgesteld op: 16 februari 2022

De burgemeester van Amsterdam,

namens deze,

de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,

Dehlia Timman