Omgevingsvisie 2050

Print Friendly, PDF & Email

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De omgevingsvisie ontstaat niet uit het niets. Eerdere beleidsafspraken vormen mede de visie. Ook andere ideeën zijn meegenomen. Vele echter niet. Een Omgevingsvisie beziet alle aspecten van de fysieke leefomgeving in samenhang. Dit ontwerp raakt raakt ook uw buurt, uw leefomgeving en gaat verder dan:

www.amsterdam.nl: In 30 jaar tijd 150.000 woningen, 200.000 banen en 300.000 bewoners erbij, en de randen van de stad blijven groen. Groei, maar alleen binnen de bestaande stad .

Inspraak
Op alle onderdelen van de visie kunt u uw mening geven. Dat moet voor 4 maart 2021. Daartoe kunt u dit formulier (DOCX, 116 kB) gebruiken, maar dat hoeft niet. Geef in elk geval aan wat het onderwerp is waarover u een zienswijze indient en voorzie uw reactie van inhoudelijke onderbouwing.

Schriftelijke zienswijzen voorzien van naam en adresgegevens kunt u mailen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl. U kunt uw zienswijze ook per brief of mondeling indienen. Lees meer: Geef je mening!

Wettelijk kader
De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is opgesteld in het kader van de Omgevingswet. De nieuwe wet (per 2022?) vervangt een groot aantal wetten op het vlak van onder andere ruimtelijke ordening, milieu, onteigening en natuur. De omgevingsvisie is verplicht en bindend. De Omgevingswet regelt ook de decentralisatie van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten. Amsterdam krijgt de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan onderstaande doelen van de invoering van de Omgevingswet:

  • beter inzicht in wat op bepaalde plekken wel en niet mag;
  • meer ruimte om lokaal besluiten te nemen;
  • snellere en uitvoerbare besluitvorming;
  • meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Bijlage