Buurtenoverleg bruggen in de Vijzelstraat

Print Friendly, PDF & Email

brugvijzelIn vervolg op de bijeenkomst van 7 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats over de bruggen in de Vijzelstraat.

Tijd: donderdag 15 september, van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Achtergrond
In december 2015 werd bekend dat de staat van de drie bruggen in de Vijzelstraat niet goed is. De bruggen over de Herengracht (brug 30) en de Keizersgracht (brug 41 Johanna Borskibrug) moeten worden vernieuwd. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70 Walenweeshuisbrug) moet in ieder geval het brugdek worden vervangen. Tijdens de vorige buurtbijeenkomst, in maart van dit jaar, is de staat van de bruggen uitgebreid toegelicht. Nu wordt de concept Nota van Uitgangspunten Bruggen Vijzelstraat en de bijbehorende concept uitgangspunten voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met u gedeeld.

Inbreng omgeving
Uitgangspunt bij de aanpak van de bruggen is dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt en de belangen van de verschillende omgevingspartijen (ondernemers, buurtbewoners en rederijen) zorgvuldig af worden gewogen. Dit voorjaar is met de diverse partijen gesproken en een begeleidingscommissie bruggen gestart. Bij de concept Nota van Uitgangspunten is ook het voorlopig advies van deze begeleidingscommissie toegevoegd.

Opties voor uitvoering
Wanneer welke brug wordt aangepakt, en de volgorde waarin, is een complexe puzzel. Belangrijke puzzelstukken zijn de tramverbindingen, wensen van bewoners en ondernemers, de planning van de Rode Loper en andere projecten in de omgeving, eisen vanuit de Noord/Zuidlijn en de doorvaart voor rondvaartboten. Het heeft een grote voorkeur elke brug in twee fasen aan te pakken zodat telkens één helft van de brug bereikbaar blijft. Dit kan alleen als het nog lopend onderzoek met Metro en Tram aantoont dat een gefaseerde aanpak mogelijk is. De doorvaart voor de rederijen moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, eventueel via een andere route.

Vervolg
Op 12 juli 2016 heeft het college van B&W ingestemd met de vrijgave voor consultatie van de concept Nota van Uitgangspunten Bruggen Vijzelstraat en de bijbehorende concept uitgangspunten voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De consultatieperiode loopt tot 1 oktober 2016. Daarnaast vraagt het college advies aan de bestuurscommissie Centrum.

De uitkomsten van de consultatieronde worden verwerkt in de Nota van Uitgangspunten. Het werk aan de bruggen Herengracht en Keizersgracht staat op zijn vroegst gepland voor 2019. Als van de brug over Prinsengracht alleen het brugdek moet worden vervangen, kan dit misschien gecombineerd worden met de geplande herinrichting van de Vijzelstraat in 2018.

Aanmelden en meer informatie
Gezien de beperkte ruimte in de zaal verzoeken wij u vriendelijk uw aanwezigheid door te geven aan mevrouw Haeck via e.haeck@amsterdam.nl. Bent u verhinderd en heeft u wel vragen over de bruggen dan kunt u die ook via dit mailadres stellen aan mevrouw Haeck of telefonisch 06- 5252 4047