Bestuurlijk stelsel

Print Friendly, PDF & Email

bren

Op 2 november sprak Alex Brenninkmeijer tijdens het stadsdebat in de Hallen over zijn Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel. Dat rapport verscheen vlak voor het zomerreces. Daarna bleef het stil.

Parool
Diezelfde dag schreef het parool nog Stadsbestuur moet ophouden met navelstaren en reageren op Brenninkmeijer. Spelers binnen het stelsel (B&W, de gemeenteraad, bestuurscommissies en de ambtelijke organisatie) hebben volgens Brenninkmeijer onvoldoende geïnvesteerd in een goede samenwerking. De belangen van burgers, ondernemers en maatschap­pelijke instellingen zijn op de tweede plaats komen te staan.

Het antwoord van B&W?
Op 3 november kwam het college van B&W prompt met een voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. Gekozen is voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoert.

Proces
Het voorstel van het college wordt op 17 november voor het eerst besproken in de raadscommissie Algemene Zaken, en op een nog nader te bepalen tijdstip in de gemeenteraad zelf.

Lees hier de Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018