Liander, Uilenburgbewoners en escapes!

Print Friendly, PDF & Email

Liander, Uilenburgbewoners en escapes…!

Stand van zaken: Liander heeft problemen! Ze komen met een alternatief
plan van Liander over het onderstation op Uilenburg!

Half maart 2023 had de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt /
Groot Waterloo een onderhoud met ambtenaren van de gemeente
Amsterdam over de ouderenhuisvesting op Uilenburg. Zoals bekend,
kwamen de plannen voor de realisatie daarvan op het terrein aan de
Nieuwe Uilenburgerstraat ernstig onder druk te staan door het
voornemen van netbeheerder Liander om op het naastgelegen terrein een
nieuw onderstation te bouwen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst een tijdelijk onderkomen
voor de transformatoren te bouwen op de plek waar ouderenhuisvesting
gepland was en vervolgens het definitieve station te realiseren op de
oude plek.

In het gesprek in maart werd duidelijk dat Liander werkt aan een
alternatief, waarin de tijdelijke situatie min of meer de definitieve wordt. In
dat plan wordt de monumentale onderwijzerswoning een stukje
verplaatst en komt het nieuwe station op het oude terrein van Publieke
Werken.

Op het huidige perceel van Liander zouden dan op termijn woningen voor
ouderen gerealiseerd kunnen worden. Onderzocht wordt of dit een
haalbare kaart is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou het
oorspronkelijke plan weer op tafel komen. De alternatieven zouden
aanvankelijk in mei uit de doeken worden gedaan, maar inmiddels is die
bijeenkomst uitgesteld omdat men meer tijd nodig heeft om de optie uit
te werken.

Om de zorgen en vragen die in de buurt leven in kaart te brengen, liet
Liander door Bureau Bewonerszaken onderzoek doen onder de
bewoners van Uilenburg. Tweehonderdvijftien mensen kwamen met ruim
duizend vragen en opmerkingen. Het rapport hierover is te lezen op:

https:// bureaubewonerszaken.nl/uilenburg-amsterdam.

U begrijpt door de gang van zaken maakt de Vereniging Wonen voor
Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo zich zorgen…. Wijkcentrum
d’Oude Stadt denkt mee via een van haar wijkraadsleden.

Bron en foto: VWVO Nieuwmarkt/Groot Waterloo/SDCT