‘Breng de chemokar terug!’ OF?

Print Friendly, PDF & Email

Jazeker, het staat er echt, maar het ging ergens anders over. Onderaan, in de nieuwsbrief van de gemeente, onder ‘Centrum’, als voorbeeld van een goed buurtinitiatief. Laat dat plan met precies die titel nou door de gemeente afgewezen zijn in 2019!

In de nieuwsbrief van 1 april 2021 de volgende tekst, met als subkopje Centrum:

Hebt u een goed idee voor de stad of uw eigen buurt? Vraag dan subsidie aan voor uw maatschappelijke initiatief. ‘Breng de chemokar terug!

In 2019 was dat plan ingediend voor Centrum Begroot, en had het ook voldoende stemmen behaald. Vervolgens afgewezen met de bewoordingen:

Tijdens de haalbaarheidstoets is bekeken welke plannen uitvoerbaar zijn.
Het plan, Breng de Chemokar terug, is niet haalbaar binnen Centrum Begroot.

Sinds 1 januari 2017 komt er geen chemokar meer in de stad. Onderzoek wees uit dat te weinig mensen gebruik maken van de chemokar en de kosten niet op wegen tegen de milieuopbrengst.
Centrum Begroot is bedoeld voor projecten die binnen 1 jaar en binnen € 200.000 kunnen worden gerealiseerd.
Uw voorstel gaat over een structurele oplossing voor het inzamelen van chemisch afval.

Verwarrend
Het artikel in de nieuwsbrief, is getiteld “Nu geld voor uw goede buurtidee” maar gaat niet over Centrum Begroot. Bijzonder verwarrend, het doet denken aan Centrum Begroot en het speelt ongeveer gelijktijdig, maar er lijkt meer geld mee gemoeid (1 miljoen, Centrum Begroot deelt dit jaar 3 ton uit). Het betreft dan ook heel Amsterdam, in tegenstelling tot wat het subkopje in de nieuwsbrief suggereerde. En dan wordt toch die chemokar als voorbeeld initiatief genoemd onder deze nieuwe subsidieregeling? Voortschrijdend inzicht of een slechte 1 aprilgrap?

Het heeft iets met democratisering te maken, maar zo te zien hebben alleen de initiatiefnemers er iets over te vertellen, geen andere bewoners. Er wordt niet geliked of gestemd. Een klik op Over de nieuwe regeling geeft echter meer duidelijkheid: Het gaat om de nieuwe (sinds 1 april) subsidieregeling Integraal maatschappelijk initiatief.

Subsidie Integraal maatschappelijk initiatief
Een domeinoverschrijdende regeling. Het doel van deze regeling is om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken, waarbinnen activiteiten plaatsvinden die beleidsterrein overstijgend zijn. Door de integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze om de beleidsdoelen van het college te realiseren en beter in staat bredere doelgroepen te bereiken.

Alleen samenwerkingsverbanden of rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen. Er wordt maximaal €100.000 worden toegekend.

Enkele van de voorwaarden:

  • De ac­ti­vi­tei­ten zijn ge­richt op meer­de­re the­ma’s.
  • Het ini­ti­a­tief is fi­nan­ci­eel en or­ga­ni­sa­to­risch haal­baar.
  • De ac­ti­vi­tei­ten wor­den voor, door en met in­wo­ners van Am­ster­dam uit­ge­voerd.
  • De waar­de voor Am­ster­dam­mers en/​of voor de be­leids­ter­rei­nen zijn vol­doen­de on­der­bouwd.
  • U zorgt voor de be­no­dig­de ver­gun­nin­gen, ont­hef­fin­gen en ove­ri­ge toe­stem­min­gen.en voor het af­slui­ten van de be­no­dig­de ver­ze­ke­rin­gen.
  • Ac­com­mo­da­ties waar ac­ti­vi­tei­ten plaats­vin­den zijn toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een li­cha­me­lij­ke be­per­king.

Wonderlijk:
In de raadscommissie KDD van 7 april 2021 benadrukte wethouder Groot Wassink dat deze subsidie bedoeld is voor de hele stad, binnen beleidsdoelen van de overheid, en juist niet voor buurtinitiatieven. De buurtbudgetten (zoals Centrum Begroot) daarentegen zijn stadsdeelgericht, zelfs buurtgericht.

Is het artikel in de nieuwsbrief dan toch een aprilgrap? Of is de wethouder niet op de hoogte van zijn eigen regelingen?