Antwoorden bijeenkomst 2023 ‘Overlast op het water’!

Print Friendly, PDF & Email

Door een misverstand en een ander mailadres zijn deze antwoorden nooit bij het wijkcentrum ‘zelf’ aangekomen en op onze site gepubliceerd: Terwijl de ambtenaren echt binnen een maand antwoord gaven… Excuses van allen aan een ieder!

Meeting augustus 2023:
wellicht straks in april/mei 2024 tijd voor een nieuwe meeting???? Hoe is de stand van zaken nu????? mail wijkcentrum@oudestadt.nl. als u dat wilt!
========================================================================

Bewonersavond Wijkcentrum d’Oude Stadt Thema: Overlast op het water
Donderdag 24 augustus 2023, 20.00 – 21.30 uur
Aanwezig namens de gemeente:
Marcel Migchelsen – teamleider Nautisch Toezicht en Handhaving Marcel van den Broek – beleidsadviseur Programma Varen
Monir Omar – beleidsadviseur Programma Varen
Stephan van der Hoek en Soe Bouchentouf – communicatieadviseurs

Avondvoorzitter: Gonny van Oudenallen, wijkraadslid en secretaris wijkcentrum d’Oude Stadt
Aanwezig; vele bewoners/woonbootbewoners!
=========================================================================
Wat doet Team Nautisch Toezicht en Handhaving?
Met mooi weer trekken schippers en passagiers er weer massaal op uit. Niet zo gek want varen in Amsterdam is het leukste dat er is. Om het ook leuk en veilig te houden voor iedereen op en rond
het water, zijn er vaarregels. Het specialistische Team Nautisch Toezicht en Handhaving ziet voor een belangrijk deel toe op de naleving van deze regels.
Prioriteiten vaarseizoen 2023
1. Handhaven op overlast, snelheid en geluid;
Met extra inzet op hotspotlocaties zoals Somerlust (Amstel route) en Nieuwe Meer (Kostverlorenvaart route).
2. Controle op het Binnenhavengeld;
3. Handhaven op illegale passagiersvaart;
4. Controle op nautische kaders;
5. Handhaven op de vergunningsvoorwaarden van de vergunde rondvaart;
6. Handhaven op maximaal toegestane aantal passagiers (1 schipper, max 12 passagiers); 7. Doorvaart van scheepvaartverkeer waarborgen (preventief en reactief).

Wat doet Programma Varen?
De Amsterdamse grachten behoren tot het UNESCO werelderfgoed en zijn geliefd bij bewoners en bezoekers. Dat succes heeft echter een keerzijde: in de binnenstad en op het water is het vaak te druk. Programma Varen werkt aan een duurzaam, evenwichtig en slim gebruik van water en wal. Zo zorgen we ervoor dat Amsterdam leefbaar en bereikbaar blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Het Programma Varen is verantwoordelijk voor het Amsterdamse binnenwater op het gebied van: • Beleid: ontwikkelen en implementeren van beleid voor de pleziervaart, passagiersvaart en
transport over water, ook voor de verdeling van het gebruik van het beschikbare binnenwater over deze gebruikers.
• Juridische zaken: adviseren en formuleren van regelgeving voor het binnenwater.
• Nautisch advies: de gemeente Amsterdam heeft als vaarwegbeheerder de taak om het
nautisch verkeer in goede banen te leiden en excessen te bestrijden. Het Programma Varen neemt vanuit deze rol (tijdelijke) verkeersmaatregelen en verleent toestemming van voorgenomen ingrepen (bijvoorbeeld kadegebruik/steigers).
• Vergunningen: behandelen van exploitatie-, ligplaats- en evenementenvergunningen en ontheffingen.
• Bezwaar en beroep: afhandelen van bezwaar- en beroepszaken van afgewezen vergunningsaanvragen.

1
Gestelde vragen/opmerkingen en reacties gemeente:
1. Ik woon op een woonark aan de Waalseilandgracht. Hier varen veel privésloepen met versterkte muziek waar ik last van heb. Als je er wat van zegt, krijg je meestal een grote bek. Kunnen hier niet meer borden geplaatst worden?

2. De grote rederijen kennen de regels goed. Toch gaan ze hier regelmatig te hard als ze terugvaren.
Dit is beiden tegen de regels en verboden. We treden regelmatig tegen op. We moeten overtredingen wel op heterdaad constateren om te kunnen verbaliseren. Of de overtreder moet in ieder geval nog in de buurt zijn om ze op hun gedrag aan te kunnen spreken. Dat betekent dat wij op het moment van melden redelijk in de buurt moeten zijn met één van onze patrouillevaartuigen van Nautisch Toezicht en Handhaving. Soms is dat een paar kilometer en kunnen we er zo snel niet zijn. Ook wij mogen niet harder dan 6 kilometer per uur varen. Met 30 inspecteurs vaarwegen – die vanwege roosters en vrije dagen nooit allemaal tegelijk aan het werk zijn – en 6 patrouillevaartuigen houden we toezicht op ruim 270 kilometer Amsterdams vaarwater. Dit om u een beeld te geven van de omvang van ons werkgebied.
We gaan het plaatsen van meer borden bespreken met de gebiedsbeheerder.
Geef meldingen van overlast door via het meldformulier of 14020 (tijdens kantooruren). Als we in de buurt zijn, komen we meteen langs. Lukt dat niet dan helpt het ons bij het bepalen wat hotspots zijn en het krijgen van inzicht in de overlast. Hierdoor kunnen wij misschien niet altijd direct maar wel op de langere termijn inzet plegen op de overlast.

3. Wij wonen op een woonschip aan de Prinsengracht. We hebben last van de boten van Flagship en overlast van pleziervaart. Kunnen boten niet verplicht voorzien worden van digitale chips, zodat gemonitord kan worden welke boten te hard varen en u hier beter tegen kunt optreden?
Dit heeft zeker onze aandacht.. Technisch kan er veel maar we hebben met strenge privacywetgeving te maken. Zo zijn de Binnenhavengeld- en Doorvaartvignetten aan boten nu al voorzien van een chip. Hiermee mogen we alleen anoniem data verzamelen, bijvoorbeeld om te zien hoe druk het is in sommige grachten zodat we bij grote drukte het vaarverkeer snel kunnen reguleren. We mogen echter geen individuele schippers achterhalen om ze bijvoorbeeld aan te spreken of beboeten omdat ze te snel varen. Daarnaast kunnen we – ook als via een chip wel boten mogen identificeren – op dit moment nog geen boete uitschrijven aan de eigenaar van de boot. Dat kan bijvoorbeeld wel met auto’s die een kenteken hebben, waarbij het niet uitmaakt of de eigenaar ook de bestuurder is geweest op het moment dat er verkeersregels overtreden worden. Dit bij elkaar maakt dat we op dit moment op deze manier nog geen overtreders kunnen opsporen en beboeten.
Amsterdam maakt zich, met andere steden, wel sterk bij het Rijk om een kenteken voor vaartuigen in te voeren. Eerder dit jaar heeft het ministerie van I&W bekendgemaakt dat het naast een verkenning naar de registratie voor pleziervaartuigen ook is gestart met een onderzoek naar de invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart (Kamerbrief over ongevalscijfers Scheepvaart 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl).
2

4. Ik woon op een woonboot en boten varen hier vaak heel strak langs, soms wel op 4 cm afstand van mijn woonboot. Ik mag hier niks tegen doen, zelfs geen boeien aan de zijkant hangen. Kan beleid hier wat aan doen?
Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de stad door de scheepvaart. Daarom zijn er destijds doorvaartprofielen gemaakt. U kunt er op de website van de gemeente meer over lezen. Bij het vaststellen van de doorvaartprofielen is bepaald dat bestaande woonboten niet zomaar uit deze routes weggehaald mogen worden om die doorvaart te garanderen. Daarom mochten woonboten hier blijven liggen, maar wel met een ‘overgangsbeleid’, wat betekent dat woonboten bij vervanging waar mogelijk buiten het doorvaartprofiel moeten komen te liggen. Hierdoor liggen destijds aanwezige woonboten nog in of kort op het doorvaartprofiel.
Overigens is het vaak helemaal niet nodig zo kort langs te varen, hooguit bij bochten en versmallingen. Vaargedrag zal hier zeker ook iets mee te maken hebben. We begrijpen dat dit soms vervelend kan zijn.

5. Ik woon aan de Keizersgracht, vlakbij de plek waar Flagship aanlegt, in de buurt van het homo-monument. Hier ervaar ik veel last van de boten van Flagship, die hier draaien om met z’n vieren op een rij te liggen en anderen wegpesten. We hebben veel last van het geluid van de schroeven, mensen die hier wachten, linten die gespannen worden, etc.
– We hebben hulp nodig, kan hier gehandhaafd worden?
– Kunnen de regels niet aangepast cq aangescherpt worden op stukken gracht die
door werkzaamheden smaller zijn geworden?
– Welke regels gelden er voor de dikte van het staal voor de beroepsvaart en kan de
gemeente deze boten niet keuren op milieu eisen en het lozen van stoffen?
Mede naar aanleiding van wat u en ook andere bewoners vertellen over de overlast die u ervaart, gaan we dit aankaarten bij Flagship. Verder zijn dit openbare steigers die nu geclaimd worden door partijen. We starten met een pilot bij de op- en afstapsteiger(s) op de Oudezijds Voorburgwal, om te kijken of en hoe we het gebruik van drukke steigers anders kunnen reguleren. Wij zijn op dit moment bezig om deze pilot uit te werken. Als dit een succes blijkt dan heeft dit mogelijk gevolgen voor het gebruik van een aantal andere openbare steigers. Verder keuren wij zelf als gemeente geen boten van de beroepsvaart. Wij controleren wel iedere drie jaar of de boten gekeurd zijn.

6. Wij wonen op de Jacob van Lennepkade en ervaren veel last van de pleziervaart, met name van het te hard varen. Het is de laatste jaren ook veel drukker geworden op het water en daarmee is de overlast ook toegenomen. Er moet beter gecommuniceerd worden dat schippers hier maximaal 6 km per uur mogen varen. Kunnen er bijvoorbeeld niet van die snelheidsmeters geplaatst worden met digitale borden die met smileys aangeven of je te hard vaart of niet? Of een soort flitspalen op het water?
We communiceren via verschillende kanalen (o.a. website, social media, gemeentekrant, op het water zelf, artikelen in media, aanschrijven havens en verhuurders etc.) over de vaarregels op het water. We werken er aan om dit nog beter en effectiever te doen. Meer snelheidsmeters met smileyborden kan daar onderdeel van zijn, we nemen uw input mee. Verder ligt de wetgeving op het water nogal achter vergeleken bij de wetgeving voor verkeer op het land. Het is makkelijk om auto’s en scooters aan de hand van hun kenteken door middel van een flitspaal op snelheidsovertredingen te verbaliseren. Bij vaarverkeer kan dat niet. Zie voor meer uitleg de reactie onder vraag 3.

7. Ik woon ontzettend leuk aan de Kromboomssloot! Wat alleen niet leuk is, zijn de grote boten die in bochten hun boegschroef hard aanzetten. Dit is een ontzettend hard en naar geluid. Bij wie moet ik zijn om hier melding van te maken?
Dat kan inderdaad een hard geluid veroorzaken. Maar het is echter niet verboden om een boegschroef te gebruiken. Maar we hebben een aantal keer per jaar een overleg met de reders en geven uw signalen van overlast wel aan hen door. Het zou helpen als zij de boegschroef alleen gebruiken waar/als dit strikt noodzakelijk is. Geef de door u ervaren overlast – ondanks dat wij er niet direct tegen kunnen optreden – wel door via het meldformulier of 14020 (tijdens kantooruren). Zo krijgen wij inzicht in de mate van overlast die bewoners ervaren.

8. Ik woon aan de Brouwersgracht. In tegenstelling tot veel andere bewoners hier heb ik geen last van lawaai. Maar ik zie hier wel een gevaarlijke situatie op de gracht, namelijk van die aluminium huurbootjes die door de sluis de stad in varen terwijl hier éénrichtingsverkeer geldt. Deze bootjes schijnen dit wel te mogen en andere boten niet. Onbegrijpelijk lijkt mij. Hoe zit dat precies en kan hier niet tegen opgetreden worden?
Toen bij deze sluis éénrichtingsverkeer werd ingevoerd, is er een afspraak gemaakt met de verhuurder van deze bootjes om dit voor deze specifieke verhuurder wel toe te staan. Dit omdat zijn bestaande locatie anders niet meer bereikbaar zou zijn voor zijn huurbootjes om naar terug te varen. Inmiddels is deze verhuurder via een andere route wel bereikbaar en mogen ook deze bootjes niet meer via de sluis de stad in varen. Dus we gaan deze verhuurder hierop aanspreken.

9. Ik ben van de woonbootvereniging en onze leden hebben het idee dat er weinig gehandhaafd wordt op het water. Kunt u daar iets meer over vertellen, bijvoorbeeld over hoeveel boetes jullie uitschrijven en hoeveel boten jullie in beslag nemen?
We hebben op dit moment alleen de cijfers van dit seizoen (2023) tot eind juli. Tot dan toe hebben we 99 boten weggesleept, 129 boetes uitgedeeld voor overlast (geluid, snelheid, etc) en 326 officiële waarschuwingen uitgedeeld op het water. Als u meer wilt weten over bijvoorbeeld het aantal meldingen, maar ook andere informatie over het beheer van de grachten, dan kunt u hierover lezen in de laatste Grachtenmonitor van 2022, die u hier op de website kunt vinden.

10. Wij wonen op een woonboot op de Prinsengracht ter hoogte van de Westerkerk en hebben twee vragen:
– Pasgeleden kwam er in de nacht met grote snelheid een speedboot langs. Zo hard dat onze woonboot erdoor beschadigd is. We hebben meteen de politie gebeld en de politie gaf aan dat zij het zouden doorgeven aan de politie op het water. Maar we hebben het idee dat er niks mee gedaan is. De politie op de wal schijnt ook nauwelijks in contact te kunnen komen met de politie te water. Waar moeten we terecht in dit soort gevallen?
– Vanaf januari hebben wij al 120 meldingen doorgegeven over overlast. We krijgen dat onduidelijke reacties terug. Wordt er wel wat gedaan met die meldingen?

Wij kunnen als gemeente niet namens de politie spreken. We werken wel veel samen met de politie en weten dat zij met capaciteitsproblemen te maken hebben. Ontzettend vervelend dat u schade heeft opgelopen. In dit soort gevallen raden we aan om aangifte te doen bij de politie. Als gemeente kunnen we dit als melding opnemen maar aangifte doen kan echt alleen bij de politie. Verder werken we aan het verbeteren van de soms ongelukkige formuleringen die bewoners ontvangen in de ontvangstbevestigingen van hun meldingen. We kunnen – zoals in voorgaande beantwoording ook naar voren kwam – niet altijd direct langskomen na een melding. Maar uw meldingen zijn zeker waardevol en ook van invloed op het beleid dat we maken, zie bijvoorbeeld ook de Grachtenmonitor.

11. Ik woon ook op de Waalseilandgracht. Waar we het nu met elkaar over hebben is symptoombestrijding. Het echte probleem is de drukte die wel met een factor 40 is toegenomen vergeleken met vroeger. Er is sprake van een ongebreidelde groei van het aantal boten dat rondvaart. Wat doet de gemeente om Venetiaanse toestanden te voorkomen?
Op 30 november 2022 heeft het college de ‘Visie bezoekerseconomie in Amsterdam 2035’ gepresenteerd. De culturele rijkdom, de grachtengordel, maar ook het nachtleven in al haar diversiteit is iets dat we graag delen met bezoekers uit de hele wereld. Constante groei van de bezoekerseconomie heeft echter een keerzijde. Toenemende overlast en klachten gerelateerd aan toerisme zijn signalen dat de grens bereikt is en dat de leefbaarheid in gevaar is. Bezoekers blijven welkom in onze stad, maar dit mag niet meer ten koste gaan van de leefbaarheid en toegankelijkheid voor onze bewoners. Deze visie en de bijbehorende maatregelen om dit te bereiken, zijn nauw verbonden met het uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad 2023. Dit uitvoeringsprogramma volgt op de eerdere programma’s voor 2021 en 2022 en bevat de uitwerking van maatregelen die betrekking hebben op het tegengaan van overlast in het centrum bij de op- en afstapsteiger(s) op de Oudezijds Voorburgwal (vraag 5), om te kijken of en hoe we het gebruik van drukke steigers anders kunnen reguleren, is een voorbeeld van een maatregel uit de Aanpak Binnenstad 2023.
Het niveau van drukte is nu ongeveer gelijk aan dat van het jaar 2018. . Op het water proberen we de drukte te beperken door het aantal exploitatievergunningen te limiteren op 550 vaartuigen. Daarnaast nemen we verkeersmaatregelen op momenten dat het op sommige grachten te druk wordt . Verder zetten we in op het tegengaan van illegaal vervoer, waar we onder andere internet recherche voor inzetten om het online aanbod tegen te gaan. We hebben verder een maximaal aantal passagiers ingesteld op de pleziervaart, maximaal 12 personen en een schipper. Daarboven ben je per definitie passagiersvaart, waar je dus een vergunning voor nodig hebt.
12. Op de Prinsengracht zien we vaak dezelfde grote sloepen met jongeren die de hele zomer ’s avonds en ’s nachts feest vieren en overlast veroorzaken. Dit zijn dezelfde sloepen dus dit moeten illegale vervoerders zijn. Kunnen jullie dit niet aanpakken?
Het aanpakken van illegaal vervoer op het water – dus zonder exploitatievergunning passagiers vervoeren – heeft onze aandacht, zie ook het antwoord op vraag 11. Maar het is intensief en ingewikkeld, omdat de vervoerders op heterdaad moeten worden betrapt. We moeten zelf constateren dat passagiers betalen voor het vervoer of zij moeten dit aan ons verklaren. Daar zijn deze illegale vervoerders op voorbereid. De sloepen waar u – vermoed ik – op doelt, zijn voornamelijk van studentenverenigingen die met leden varen. Dit heeft onze aandacht.

13. Wat veel geluidsoverlast geeft – en op sommige plekken ook slecht is voor kwetsbare kades – zijn het vol aanzetten van de boegschroef door boten van Flagship. Dit is een vreselijk geluid. Zijn hier geen normen voor waar jullie op handhaven?
Heel vervelend en vaak is het onnodig om boegschroeven vol aan te zetten als schipper. Het is echter niet verboden om de boegschroef te gebruiken. Over dit signaal en ook de andere signalen van overlast van boten van Flagship gaan we met hen in gesprek.

14. Ook een stuk van de Leliegracht is versmald waardoor de overlast hier groot is voor omwonenden. Kunnen jullie hier wat aan doen?
Het betreft hier een tijdelijk versmalling voor een noodzakelijke noodconstructie ter bescherming van de kade. De versmalling betreft ongeveer 100m. We hebben dit beoordeeld en omdat de lengte van de versmalling beperkt is en schippers voldoende overzicht hebben, mag hier gewoon gevaren worden. Dit neemt niet weg dat schippers en passagiers zich hier natuurlijk aan de vaarregels moeten houden. Geef de door u ervaren overlast alstublieft door via het meldformulier of 14020 (tijdens kantooruren).

15. Op de Boerenwetering beheren wij als vrijwilligers al 26 jaar watertuinen. Er varen hier steeds meer boten waar we overlast van ervaren. Er ligt veel rotzooi, ook door de gemeentereiniging die bij het reinigen van de kades het afval in onze tuintjes spuit/blaast. Boten van Rederij Smidtje draaien hier ook vaak en maken daarbij onze tuintjes kapot.
Heel vervelend voor u. We gaan hierover met de rederij in gesprek. Verder nemen we contact op het betreffende gebiedsteam in Zuid om via hen bij Stadswerken (gemeentereiniging) het blazen van afval in uw tuintjes aan te kaarten.

16. Ik woon aan de Singelgracht ter hoogte van het Rijksmuseum. Ga hier eens liggen met handhaving dan pak je overtreders hier bij de vleet. Waarom handhaven jullie verder alleen met boten? Waarom bijvoorbeeld niet met scooters op de kades?
Dit doen we al. We zetten zowel op de wal – bijvoorbeeld op de fiets – als op het water regelmatig handhavers in burger in die toezicht houden en overtredingen aan ons doorgeven.

17. We zien van die lange open sloepen van bedrijven op de grachten waar drank op wordt geschonken. Het dek staat meestal vol met flessen en glazen. Mag dit zomaar?
Deze bedrijven mogen als all inclusive concept drankjes aanbieden aan hun passagiers. Maar ze mogen niet los drank verkopen. U geeft aan te zien dat dit wel gebeurt. Dit gaan we uitzoeken en indien nodig met betreffende bedrijven over in gesprek.

18. Ik heb het idee dat de gemeente niet voldoende doet om het aantal bezoekers in de stad terug te dringen. Dit omdat de gemeente verdient aan deze bezoekers. Hoeveel verdient de gemeente eigenlijk aan al die bezoekers?
Voor het antwoord op deze vragen verwijzen we naar onze reactie op vraag 11.

19. We worden gek van dezelfde riedels van gidsen op boten die we de hele dag horen. Waarom is het toegestaan dat zij versterkt geluid gebruiken? In veel andere Europese steden mag dit alleen met oortjes zodat omwonenden er geen last van hebben. Kan dat hier niet?
Hier zijn we mee bezig geweest en hier is ook een raadsmotie een aantal jaren geleden over ingediend. Destijds is hier vanaf gezien vanwege het afval dat dit systeem zou produceren. We gaan onderzoeken of er inmiddels milieuvriendelijke alternatieven zijn en of deze verplicht gesteld kunnen worden. Dat neemt niet weg dat versterkt geluid in een open vaartuig niet toegestaan is en bij een gesloten vaartuig niet buiten het vaartuig te horen mag zijn. Geef de door u ervaren overlast alstublieft door via het meldformulier of 14020 (tijdens kantooruren).