Verkiezing Wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

Op maandag 5 november 2018 zijn de verkiezingen van de wijkraadsleden. Kandidaten voor de wijkraad kunnen zich tot die datum aanmelden. Stemmers op de kandidaten vragen wij zich ook aan te melden, zodat we weten hoeveel mensen er komen, hoeveel stoelen we nodig hebben.

d’Oude Stadt
d’Oude Stadt faciliteert bewoners om zich in te zetten voor het woon- en leefklimaat in de buurten. d’Oude Stadt ondersteunt bewoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de instanties die de beslissingen nemen. Denk daarbij aan onderwerpen als wonen, milieu, de leefsituatie, inrichting openbare ruimte, het bestrijden van overlast, enzovoorts. Sinds 2014 wordt d’Oude Stadt geheel gedragen en bestuurd door vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.

Zie ook de menu-items aan de linkerkant op de Website van d’Oude Stadt: wie zijn wij, wat doen wij, het wijkcentrum, enz.
Hier vindt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Werkgebied d’Oude Stadt, verdeeld in 7 buurten.

Wat is de wijkraad
De wijkraad van d’Oude Stadt bestaat uit maximaal 21 bewoners (wijkraadslid) van de 7 wijkdelen (3 wijkraadsleden per buurt). Zie het kaartje hiernaast voor het werkgebied van d’Oude Stadt, klik er op voor bijvoorbeeld de naam van een buurt, voor de begrenzingen en andere informatie. Bij voldoende belangstelling is er ook plaats voor duo-raadsleden. De wijkraad is het bestuur van het wijkcentrum. De wijkraad kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de externe contacten namens het wijkcentrum en de financiën).

Buurtorganisaties beperken zich in het algemeen tot een bepaalde buurt of een deel daarvan. De problemen houden meestal niet op bij de buurtgrens. Oplossingen van problemen kunnen ook werken in andere buurten. Door in de wijkraad samen te werken met vertegenwoordigers uit andere buurten leer je van elkaar en voorkom je bijvoorbeeld het zogenaamde waterbed-effect (problemen die opgelost lijken te zijn, maar in feite verplaatst zijn naar een naastgelegen buurt, met alle nare gevolgen van dien).

Wijkraadslid
Het wijkcentrum d’Oude Stadt is een stichting, waarvan het doel kort gezegd is: “het behartigen en bevorderen van het woon- en leefklimaat, binnen het werkgebied van d’Oude Stadt”. Wijkraadsleden vormen het bestuur van d’Oude Stadt om het doel van de stichting te realiseren. Wijkraadsleden zijn dan ook bijvoorbeeld actief in en voor hun buurt, al dan niet georganiseerd in een buurtvereniging of comité. Zij vormen de “ogen en oren” van hun woonomgeving en zorgen dat problemen gedeeld worden met de andere wijkraadsleden om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Of zijn bijvoorbeeld actief op buurtoverstijgende onderwerpen, zoals milieu, verkeer, water, publieke ruimte, enz. Zo werken we allen aan de doelstelling van d’Oude Stadt en daarmee de invloed van wijkbewoners op het beleid van die instanties die beslissingen nemen over hun wijk. Kijk voor een willekeurig overzicht op wat doen wij.

De bestuurlijke taak van de wijkraadsleden, die niet deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, is vooral controlerend. Maar de hele wijkraad inclusief het DB beslist over de koers van het wijkcentrum, en de prioriteit van activiteiten.

Verkiezingsprocedure
De verkiezing verloopt volgens het vernieuwde Huishoudelijk Reglement. Kandidaten voor de functie wijkraadslid kunnen zich aan melden via een formulier, bij voorkeur voor 15 oktober, maar later kan ook. De informatie op dat formulier wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt via de website. De verkiezing is op maandag 5 november 2018 20:00 uur, inloop 19:30 uur. Bewoners die alleen willen stemmen (op een kandidaatwijkraadslid uit hun buurt) moeten zich melden via een ander formulier.

Kandidaat Wijkraadslid?
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een positieve kritische blik. Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel.

Meld u aan via het formulier voor kandidaten. Het liefst voor 15 oktober, maar later mag ook, tot op de avond van de verkiezing. Vul ook uw profiel in, daarmee laat u zien waarom bewoners uit uw buurt u moeten kiezen. Hier moet dus een beschrijving van u staan; wie bent u, wat doet u etc. Lees de toelichting bij het formulier. Mocht u op een later tijdstip iets willen veranderen, bijvoorbeeld uw profiel, vul het formulier dan nogmaals in. Uw laatste inzending telt dan.

Wij gaan er van uit dat kandidaten op de verkiezingsavond aanwezig zullen zijn. Wanneer u verhinderd bent, laat het dan weten aan secretaris@oudestadt.nl. U blijft kandidaat wijkraadslid en kunt ook gekozen worden. Maar alleen aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen.

Kiezer?
Wilt u zich niet kandidaat stellen maar wel aanwezig zijn om kandidaten voor de wijkraad uit uw buurt te kiezen? Klik dan hier om het formulier voor kiezers in te vullen. Graag zo snel mogelijk. Zo weten wij hoeveel stoelen er moeten zijn.

Verkiezingen

Wanneer: 5 november 20:00 uur, inloop 19:30

Waar: Kerkstraat 123, het nieuwe wijkcentrum
(tussen Nieuwe Spiegelstraat en Leidsestraat)