Reactie Wijkraad op aanpak Volkshuisvesting!

Print Friendly, PDF & Email

Waarover praten mensen in Amsterdam Centrum? Deel 42 – Reactie op Nieuwe maatregelen van B&W bij Aanpak Volkshuisvesting!!

In het stadsdeel Centrum ligt het percentage ‘sociale huur’ flink onder de 35 procent die de gemeente nastreeft. In Centrum West is dat 25 procent en in Centrum Oost 28 procent.

Reactie van wijkraad van Wijkcentrum d’Oude Stadt

Amsterdam, 14 maart 2023 Betreft: Aanpak Volkshuisvesting

Geacht College,

Graag wil het wijkcentrum d’Oude Stadt reageren op de voorstellen voor een nieuw volkshuisvestingbeleid in Amsterdam zoals verwoord in het conceptplan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

De volkshuisvesting is niet direct een onderwerp waarmee het wijkcentrum zich mee bezighoudt, maar nu de woningnood zo groot is en uw voorstellen ook de bewoners van de binnenstad direct raken wil de wijkraad van het wijkcentrum u graag de hieronder volgende aan- en opmerkingen bij de concept aanpak aangeven.

Puntsgewijs zijn dat de volgende:
Het Inzetten op doorstroming – één van de hoofdthema’s in het conceptplan – is volkomen juist. Doorstroming is één van de middelen voor een oplossing van de woningnood, omdat nieuwkomers op de woningmarkt dan meer kansen kunnen krijgen.

Dat daarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan ouderen om die vanuit een (te) grote woning te laten doorstromen naar een kleinere lijkt ook logisch.

Het inzetten van dwang om ouderen te dwingen keuren wij echter af. Juist ouderen hebben recht op woonzekerheid. Wij denken dat door de geschikte middelen in te zetten ouderen kunnen worden verleid om door te stromen.
Na brainstorm met diverse centrumbewoners stellen wij voor:
*zorg voor goede alternatieve woningen voor ouderen in de buurt. Ouderen moeten in hun buurt kunnen blijven wonen en niet noodzakelijk naar de rand van de stad of daarbuiten. Het is schrijnend als een oudere, die zijn/haar hele leven of een groot deel daarvan in een buurt gewoond heeft, daaruit moet verhuizen om een grote woning beschikbaar te stellen.
*bouw voor ouderen in het Centrum. Locaties zijn bv. het Marineterrein, open plekken zijn er bijvoorbeeld nog in de Jordaan, maar ook in andere delen van de binnenstad en zet ook in op verbouw van panden voor ouderen en vorder leegstaande woningen voor ouderen.
*goede doorstromingssubsidies. De bestaande regelingen Van Groot naar Beter en Van Hoog naar Laag zijn daarvoor beschikbaar, maar zouden meer moeten worden gepromoot en ingezet om het voor ouderen aantrekkelijk te maken te verhuizen.
*zorg er voor dat de huur niet stijgt als ouderen verhuizen (en dan nog wel naar een kleinere woning!). Dat is nu bijna altijd het geval en dat weerhoudt ouderen te verhuizen.

4. De Vereniging Wonen voor Ouderen in de Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo, probeert al jaren om sociale ouderenhuisvesting voor haar doelgroep te realiseren en tot op heden is dat niet gelukt. Het project Uilenburg was het enige haalbare project en dat heeft nu een vertraging van zo’n 8 jaar. Dat is een grote tegenvaller!
De Gemeente zegt dat er in deze buurten geen mogelijkheden voor zijn. Maar ook in deze buurt wonen veel ouderen in te grote huizen met te steile trappen en willen heel graag naar een gepaste woning. De Vereniging heeft 160 leden en uit een onlangs gehouden enquête blijkt ook dat de behoefte aan gepaste huisvesting in de buurt groot is.

Het complex de Nieuwe Jacob bij Artis, ouderenhuisvesting vrije sector, blijkt een fiasco. Was bedoeld voor ouderen uit Amsterdam maar er was te weinig animo en nu worden appartementen gehuurd door mensen van buiten de stad en die verhuren het weer, bv aan hun kinderen.
Dus nog meer ouderenhuisvesting in de vrije sector?

Het voorstel om verkamering weer mogelijk te maken is een volstrekt verkeerd voorstel. Het verkameren van woonhuizen is niet voor niks een paar jaar geleden afgeschaft wegens overlast voor buren en vanwege huisjesmelkers, die per kamer een hele hoge huur vroegen. Verkameren levert misschien op korte termijn woonruimte op voor starters, maar dan zullen dezelfde nadelen zich voordoen als destijds voor de stop op verkamering. Ons voorstel is eerst maar eens zien of de Wet Goed Verhuurderschap elders goed werkt.

Een absolute stop op de verkoop van sociale huurwoningen in het Centrum. De corporaties willen nog steeds hun sociale huurwoningen verkopen. Zoals de Alliantie, die dit najaar aankondigde 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok te willen verkopen. Wij hebben de indruk dat de druk vanuit de gemeente Amsterdam op de corporaties om te stoppen met de verkoop niet groot genoeg is geweest. Die druk zou er nu eindelijk moeten komen.

Het gebruik van tijdelijke huurcontracten zoals die nu bij starters tot 27 jaar worden gebruikt wijzen wij af. Het leidt er toe dat deze jonge huurders in een onzekere woonsituatie verkeren en het tast de cohesie in de buurten aan, omdat deze bewoners dan alleen wonen met het idee dat ze toch weer weg moeten.

De leegstand kan doeltreffender worden aangepakt! In 2022 stonden in Amsterdam 19.000 woningen leeg, waarvan meer dan 7.700 langer dan 1 jaar.
De gemeente heeft inmiddels een nieuwe leegstandsverordening opgesteld: de eigenaar moet sneller voor bewoning zorgen en de boetes zijn verhoogd. Maar voor een pied-à-terre is vooralsnog een uitzondering gemaakt.
Dus ook voor iemand die één keer in de maand zo’n 2e woning benut! En ook voor iemand die zoiets ziet als een investering, die legaal leeg kan blijven! De gemeente Amsterdam zelf schat dat de pied-à-terres in Amsterdam (1.600?) meer dan 75% van de tijd leegstaan!
Het beeld is dat er veel pied-à-terres zijn in het stadsdeel Centrum. In juli 2021 stelde het bestuur van stadsdeel Centrum voor een vergunningsplicht in te voeren voor een pied-à-terre om een goed overzicht te krijgen van het aantal 2e woningen in het stadsdeel. Helaas is dat toen door de centrale stad geblokkeerd. Uw voorstellen voor een nieuwe Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting bieden nu de mogelijkheid voor alsnog een stop op pied-à-terres om verdere leegstand te voorkómen.

Wij hopen dat u onze voorstellen overneemt.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de wijkraad van wijkcentrum d’ Oude Stadt
Dingeman Coumou, voorzitter
Gonny van Oudenallen, secretaris