Wijkcentrum d’Oude Stadt

Bij het wijkcentrum kunt u terecht voor informatie en advies over het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in uw buurt.

Noodkap Lijnbaansgracht

Afgelopen weekend is er een noodgedwongen een boom gekapt aan de Lijnbaansgracht ter hoogte van huisnummer 275. Er zal een nieuwe boom geplant worden in het najaar van 2014/voorjaar 2015. Ook zal er met terugwerkende kracht een kapvergunning worden aangevraagd en deze zal twee weken lang ter visie liggen.

Lees hier meer over de noodkap aan de Lijnbaansgracht.

Overigens is het al de 5e noodkap in korte tijd. Eerder werden al bomen noodgedwongen gekapt in de binnenstad op het Frederiksplein, de Reguliersgracht en de Prinsengracht.

Fietswebsite van stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum heeft een website speciaal voor de fiets. Op deze site is allerlei informatie te vinden die betrekking hebben op de fiets zoals bewonersstickeracties, beleidsregels en openingstijden en tarieven voor fietsenstallingen.

Stadsdeel Centrum wil samen met bewoners de stad leefbaar en toegankelijk houden voor iedereen en doet een beroep op de Amsterdamse fietser.

Hier vindt u diverse informatie over de fiets in Amsterdam Centrum.

Informatie-inspraakavond herinrichting Korte Koningsstraat, Korte Koningsdwarsstraat en Korte Keizersdwarsstraat

Op 3 september organiseert stadsdeel Centrum een bijeenkomst voor de herinrichting van de Korte Koningsstraat, Korte Koningsdwarsstraat en Korte Keizersdwarsstraat. Mocht u er onverhoopt niet bij kunnen zijn dan kunt u ook een schriftelijke reactie sturen. De uiterlijke ontvangstdatum is 2 oktober 2014. Klik hier voor de adresgegevens en voor meer informatie van deze bijeenkomst.

Overname werknemers wijkcentrum d’Oude Stadt

Geachte relatie,

Op deze wijze delen wij u mede dat wij afscheid moeten nemen van onze medewerkers.
De organisatie IJsterk neemt de medewerkers per 1 september over. Dit vertrek is ons helaas opgelegd door de politiek.

Als u aandacht wilt schenken aan de periode dat u meer of minder intensief contact met hen had, kunt u per post een persoonlijke groet sturen of tot 1 september een e-mail.

Het spijt ons zeer dat aan deze lange gezamenlijke periode een eind is gekomen.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van het Wijkcentrum d’Oude Stadt

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
——-
Anke Weber; anke@oudestadt.nl
Veronika Esser; veronika@oudestadt.nl
Gerbina van den Hurk; gerbina@oudestadt.nl
Florian Gase; florian@oudestadt.nl

Jaarplannen Amsterdam Centrum

Op dinsdag 19 augustus wordt er in de Algemene Bestuursvergadering het Jaarplan 2015 besproken en de buurtbegroting. Per gebied/per buurt zijn er prioriteiten opgesteld en die zijn onderverdeeld in thema’s.

Gebied 1011

Gebied 1012

Gebied Zuid

Gebied West

Gebied Oost

Aanbiedingsformulier

Buurtbegroting

 

Wanneer het jaarplan 2015 per gebied/buurt is vastgesteld kunt u dit als naslagwerk gebruiken.

Werkzaamheden Foeliestraat en ventweg Valkenburgerstraat

Stadsdeel Centrum begint vanaf 18 augustus aan werkzaamheden aan de Foeliestraat en de ventweg Valkenburgerstraat. De werkzaamheden zullen bestaan uit vervanging van vuilwaterriolering en hemelwaterriolering en het vernieuwen van gasleidingen. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en eind november afgerond zijn.

Lees hier het hele artikel en bij wie u terecht kunt voor vragen/meldingen/klachten.

Diverse noodkappen Amsterdam Centrum

Stadsdeel Centrum heeft een aantal noodkappen moeten uitvoeren in verband met de veiligheid in de openbare ruimte. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn bomen gekapt. Hieronder het overzicht van de noodkappen;

Frederiksplein 34-39

Speelterrein UJ Klaaren

Prinsengracht 855

Reguliersgracht 28-30

Prinsengrachtziekenhuis verkocht

Het OLVG heeft de vestiging aan de Prinsengracht verkocht aan projectontwikkelaar COD per 1 november 2014. De nieuwe eigenaar wil het pand inrichten op wonen, werken en mogelijke zorg. Het stadsdeel begeleidt de plannen van de nieuwe eigenaar. Het OLVG wil voor 1 oktober de zorgactiviteiten elders onderbrengen en kijken ook naar geschikte locaties in de binnenstad.

Via olvg.nl/nieuws kunt u de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Centrumbewoner pleit voor overlastverlichting

Wijkcentrum d’Oude Stadt ontving een email met bijlage van een binnenstadbewoner wonend in buurt 7 betreft de zeer sterk toegenomen drukte de afgelopen jaren. Bij het wijkcentrum is dit geen onbekende signalering. De bewoonster is de steeds maar toenemende drukte in de binnenstad zat en vraagt aan de nieuw geïnstalleerde Gemeenteraad om overlastverlichting naar aanleiding van het gepresenteerde gemeentelijke bestuursakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. Lees hier de signalering van de bewoonster.

Tevens heeft de bewoonster haar bevindingen en haar wens opgestuurd aan de bestuurscommissie Centrum, De Gemeentelijke Ombudsman en aan diverse media waaronder het NRC. In het NRC werd een ingekorte versie geplaatst. Ook diverse politici hebben op de signalering gereageerd. De politiek herkent de overbelasting, maar kan niet zoveel doen omdat de landelijke overheid het niet toelaat om er iets tegen te doen. De bewoonster heeft een raadsadres gestuurd met onderstaande bijbehorende vragen:

Aan de gemeenteraad heeft de bewoonster twee vragen;
Is de raad van mening dat de ‘overlast’ in het centrum een punt heeft bereikt dat expliciete aandacht aan de orde zou moeten zijn?
Zo ja, op welke concrete punten gaat u met het college afspraken maken om overlastverlichting voor bewoners te bereiken?

 

 

Werkgroep Water verslag

Op maandag 30 juni heeft de werkgroep Water van wijkcentrum d’Oude Stadt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de handhavingsdienst van Waternet aanwezig was. De werkgroep heeft een verslag gemaakt. Lees hier het werkgroep Water verslag.

Onderstaande vragen kwamen na de bijeenkomst binnen en zijn om die reden niet opgenomen in het verslag.

-  Wat houdt het gebiedsgericht werken in? Welk gebied? Water loopt van het ene gebied door in het andere. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken.

Gebiedsgericht werken houdt voor Waternet dat ze gebieden waarin sprake is van structurele overlast probeert aan te pakken met een integrale set van maatregelen. Met verkeersmaatregelen zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, gericht inzetten van extra controles en een samenwerking met andere diensten zoals politie en stadsdelen wordt geprobeerd de overlast op het water meer effectief dan voorheen te bestrijden. Gebieden worden gekozen al naar gelang van de geconstateerde problematiek. Op dit moment is er bijvoorbeeld een Pilot Eenrichtingsverkeer gaande, waarin ook overige maatregelen worden ingezet, in het zuidelijk deel van de Prinsengracht, Singelgracht en Leidsegracht. Dat overlapt gedeeltelijk met de Stadsdelen Centrum en Zuid. Mocht u overlast ondervinden, meldt het bij overlast Water via 0900 – 9394

-  Wie zijn de deelnemers aan de pilot groep?

Aan de pilot eenrichtingsverkeer nemen vertegenwoordigers van woonboot en walbewoners weer van het zuidelijk deel van de Prinsengracht en de Singelgracht. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van stadsdelen Zuid en Centrum deel. Ook nemen salonboot- en lijndienstreders deel aan de periodieke evaluatiesessies.