Wijkcentrum d’Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie voor bewoners en bewonersgroepen.  Informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen & buurtinitiatieven.
Juridisch Spreekuur: elke donderdag van 14 – 16 uur.

Nieuwe wijkraad

6 oktober 2015. Gisteravond is een nieuwe wijkraad gekozen. Hier vindt u het overzicht van de leden van de wijkraad per buurt. Het is hartverwarmend dat zoveel nieuwe bewoners zich gemeld hebben: zij vormen zelfs een nipte meerderheid. Iedereen die zich verkiesbaar stelde deed dat vooral uit grote zorg over de ontwikkelingen in de leefsfeer van hun woonomgeving en hun inzet voor de eigen buurt. Hiermee is het Dagelijks Bestuur (DB) demissionair. Op 2 november kiezen de wijkraadsleden een nieuw DB uit hun midden. Wijkraadsleden kunnen zich kandidaat stellen tot 25 oktober. Op maandagavond 26 oktober om 8 uur ‘s avonds komen de kandidaat DB-leden bij elkaar op het wijkcentrum om kennis te maken en te overleggen.

3 tot 4 oktober 24-uurs world comics day

Zaterdag 3 oktober 11.00 uur t/m zondag 4 oktober 10.59 uur “24 Hour Comics Day” een jaarlijks wereldwijd gebeuren voor striptekenaars en liefhebbers. Striptekenaars verzinnen en tekenen samen 24 pagina’s in 24 uur. Zin om mee te doen? Aanmelden vóór 1 oktober bij visiblevoice.nl@gmail.com  Lees het complete bericht.

Verkiezingen voor de wijkraad

Op 5 oktober vinden de wijkraadsverkiezingen plaats. Kandidaten uit de 7 buurten van het wijkcentrum kunnen zich tot 1 oktober aanmelden.
De wijkraad komt 3 à 4 keer jaar bijeen. Hoofdtaken van de wijkraad: de hoofdlijnen van het beleid, financiële controle (kascommissie) en toezicht op het DB (Dagelijks Bestuur. U kunt zich aanmelden via een simpele mail of een formulier. Meer informatie. Telefonische informatie bij de voorzitter 06 – 54 70 54 27.