FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 november 2016

Cultuurlezing Rodin
Op zondag 11 december van 15.30 tot 17.30 uur houdt Max Put (o.a. werkzaam voor de Vrije Academie) een lezing in het Wijkcentrum over Auguste Rodin. Rodin was al beroemd tijdens zijn leven en nog steeds. Hij verzette zich tegen de realistische, academische stroming in zijn tijd en wordt wel een impressionistisch beeldhouwer genoemd.  Lees meer....

Toekomst OV
Praat vrijdag 2 december om 19.30 uur mee in het Wijkcentrum d'Oude Stadt over de GVB plannen. Als de Noord-Zuidlijn rijdt dan heeft dat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes, vaker overstappen. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft actieve raadsleden op dit dossier uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie. Lees meer....

Handhaven NO2-norm 
36 bewoners en/of werkenden tegenover een van de stikstofdioxide (NO2)meetpunten van de GGD in Amsterdam hebben handhavingsverzoeken ingediend bij o.a. het stadsdeel en de centrale stad. In hun straten (23!) signaleert de GGD een overschrijding van de norm. Daarmee zijn de overheidsinstanties dus in overtreding.  Lees meer....

Geef om leefbaarheid
Wij roepen bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank pleiten wij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken. Lees meer....

Tegen
In de openbare vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid stond woensdag 16 november op de agenda de vaststelling van de nota stedelijk kader buitenreclame. De werkgroep Buitenreclame heeft in de zomer haar zienswijze daarover gegeven. Lees meer....

Bestuurlijk stelsel
Op 2 november sprak Alex Brenninkmeijer tijdens het stadsdebat in de Hallen over zijn Evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel. Dat rapport verscheen vlak voor het zomerreces. Daarna bleef het stil. Op 3 november kwam het college van B&W met een voorstel. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur. Lees meer....

Amsterdam autoluwer
Sinds woensdag 2 november is het niet meer mogelijk om met de auto te rijden vanaf de Vijzelstraat en de Spuistraat naar het Muntplein. De maatregel volgt na uitgebreid kentekenonderzoek in het westelijk deel van het centrum (Muntplein e.o.). Daaruit bleek dat daar veel auto’s onnodig rijden. Slechts 25% is bestemmingsverkeer. Er volgen nog meer kentekenonderzoeken elders in de stad. Lees meer....

In memoriam
Op 30 oktober jl. overleed Henny Brouwer. Henny was een zeer actief lid van de wijkraad d’Oude Stadt , was ook actief lid van buurt 7 en organiseerde ze eens in de maand een borrel voor de buurtgenoten. Vanuit de wijkraad was Henny bezig met de uitvoering van de WMO. Dat vage gepraat van toen, met de ambtenaren, heeft Henny later omgezet in dat hele concrete levendige Stadsdorp 7. Lees meer....

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.
Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht. Het gebied bestrijkt het gebied van Buurt 7 en Buurt 6, de grachtengordel t/m Spuistraat, NZ voorburgwal en de Dam. Lees meer....

d’Oude Stadt op straat?
Per 1 april 2017 (geen grap) is de huur voor het pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 opgezegd. De nieuwe eigenaar vraagt het vijfvoudige van de huidige huur. Mogelijke andere kantoor/vergaderruimte is er, maar ook daar is de vraagprijs voor de huur hoger dan nu. Het stadsdeel hikt dan ook tegen het hogere subsidiebedrag. Lees meer....

d’Oude Stadt zoekt experts
Het bestuur van de wijkraad zoekt experts die vanuit hun beroep, of interesse inhoudelijke kennis kunnen aanbieden op vraagstukken van bewoners. Doel is om via het wijkcentrum laagdrempelig die kennis ter beschikking stellen en met bewoners te delen. Lees meer....

ANBI
Wilt u giften in mindering brengen op uw belastingaangifte over het jaar 2016? Stort uw giften aan ANBI instellingen dan uiterlijk op 31 december 2016. Ook het wijkcentrum d'Oude Stadt heeft een ANBI status en kan uw gift goed gebruiken. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier